Aktywni w drodze do pracy

Projekt trwa od: 01/01/2013 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Olkuski
Powiat
Powiat Olkuski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Brak
 • Środki UE

Na terenie powiatu olkuskiego zamieszkuje ogółem ok 114000 osób. Zagrożenie wykluczenia społecznego klientów pomocy społecznej występuje na terenie całego powiatu. Występuje brak zrozumienia i akceptacji mieszkańców powiatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz problematyki niewydolności opiekuńczo - wychowawczej w tym rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi. Dysfunkcyjne relacje w rodzinie, ograniczona motywacja , niska samoocena, bierność społeczna i zawodowa, izolacja, bezrobocie to tylko niektóre z problemów jakie dotykają klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Realizacja projektu pozwoliła na podjęcie działań związanych z aktywną integracją społeczno - zawodową klientów pomocy społecznej z terenu powiatu oraz wpłynęła na poprawę współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się problematyką pomocy społecznej poprzez realizację działań środowiskowych.

W ramach projektu realizowany jest Program Aktywności Lokalnej. Beneficjenci są objęci wsparciem na podstawie umowy udziału w projekcie oraz deklaracji udziału w projekcie, gdzie wsparcie to dobierane jest w sposób indywidualny poprzez Indywidualną Diagnozę Potrzeb.

W ramach dostępnych form wsparcia zrealizowanych w ramach projektu w formach indywidualnych i/lub grupowych było:

1. Sfinansowanie w części nie opłaconej ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych i/lub zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo dla osób wymagających tego typu wsparcia;

2. Trening Psychoedukacyjny skoncentrowany na pogłębianiu świadomości i kompetencji w funkcjonowaniu w roli rodzica; poprawa wizerunku rodzica skierowany do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zapoznali się z wiedzą dotyczącą emocjonalności człowieka oraz sposobów komunikowania się empatycznego. Szczególną uwagę poświęcono zasadom komunikacji niewerbalnej jako technice niezbędnej w komunikowaniu się z dzieckiem z niepełnosprawnością. Poruszono zagadnienia związane z deklarowanym przez uczestników odczuwaniem stereotypizacji i przemocy społecznej objawiającymi się dokonywaniem aktów wykluczenia społecznego związanego z zaistnieniem zakłócenia życia rodzinnego poprzez pojawienie się dziecka z niepełnosprawnością.

3. Trening Umiejętności Rodzicielskich podzielony na trzy części: trening budżetowy, trening higieniczny, trening żywnościowy.

4. Trening kompetencji społecznych z zakresu radzenia sobie ze stresem, zniechęceniem , lękiem, bezsilnością i własnymi emocjami;

5. Trening kompetencji społecznych z zakresu umiejetnosci komunikowania;

6. Trening kompetencji społecznych w zakresie asertywności i budowania poczucia własnej wartości;

7. Trening kompetencji społecznych w zakresie umiejętności podejmowania decyzji;

8. Trening kompetencji społecznych w zakresie umiejętności poszukiwania pracy.

W ramach przygotowania Beneficjentów do udziału w rynku pracy uruchomione zostały szkolenia praktyczne i teoretyczne zgodnie z potrzebami rynku pracy. Doradca zawodowy rekomendował szkolenia zawodowe. Dobór kursów był odpowiedzią na indywidualne zapotrzebowanie beneficjentów. Wybrane kursy swoją tematyką bazowały na zdiagnozowanych predyspozycjach bądź umiejętnościach poszczególnych osób. Przy wyborze kursów brane były pod uwagę również indywidualne plany oraz realia i zapotrzebowanie rynku pracy na określone kwalifikacje.

Wsparcie indywidualne i/lub grupowe realizowane przez specjalistów: psycholog, pedagog, doradca zawodowy, asystent osoby niepełnosprawnej, rehabilitant dostosowano do indywidualnych potrzeb i predyspozycji Beneficjentów.

W ramach wsparcia dla otoczenia Beneficjenta projektu zorganizowane zostały zajęcia hipoterapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnosciami.

Ponadto w ramach projektu zrealizowano działania środowiskowe skierowane do społeczności lokalnej. W ramach tych działań odbyła się edukacja dzieci i młodzieży - wsparciem objęto dzieci i młodzież z terenu powiatu z rodzin problemowych w formie;

- pracy wychowawczej w kierunku zmiany zachowań niepożądanych wraz z elementami treningu przeciwdziałaniu agresji;

- pomocy w radzeniu sobie z problemami osobistymi;

- zajęć rozwijających zainteresowania i umiejętności (wycieczki, wyjazdy, zajęcia sportowe itp.).

Edukacja społeczna i obywatelska w formie spotkań ekspertów ze społecznością lokalną. Tematyka spotkań dotyczyła:

- komunikacji w rodzinie;

- codziennego życia w rodzinie;

- rozwoju dzieci;

- rozwoju stosunków społecznych rodziny;

- zdrowego stylu życia;

- właściwego odżywiania;

- profilaktyki prozdrowotnej;

- domowej rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych;

- praw i możliwości osób niepełnosprawnych i ich rodzin;

- roli rodziny w powrocie do zdrowia;

- motywowania do aktywności i radzenia sobie z kryzysem chorego.

Zorganizowano działania o charakterze integracyjnym m.in.

- Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych;

- Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych;

- Powiatowy Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.

Wzrost aktywności społeczno - zawodowej mieszkańców powiatu a w szczególności: poprawa relacji rodzinnych - właściwe funkcjonowanie rodziny; zwiększenie kompetencji społecznych Beneficjentów; zwiększenie kompetencji zawodowych Beneficjentów; zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych.

Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie wsparcia klientom pomocy społecznej z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej, wpłynie na poprawę jakości pracy socjalnej oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego. Wartość dodana projektu to wypracowanie kompleksowego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym i rodzinami wieloproblemowymi korzystającymi ze wsparcia systemu pomocy społecznej.

Istnieje możliwość kontynuacji projektu po jego zakończeniu.
 

Komentarze (0)