Tęczą Malowane

Projekt trwa od: 01/06/2012 r. do 30/09/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubelskie
Rejowiec Fabryczny
Gmina miejska
Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja Rozwoju Rejowego Fabrycznego
 • Inne

Niepełnosprawność obniża jakość życia, pogłębia brak wiary w swoje możliwości i niską samoocenę, nie pozwala na swobodne uczestnictwo w życiu społecznym. Osoby niepełnosprawne ruchowo, intelektualnie i chore psychicznie często czują się zagubione i nieszczęśliwe, przejawiają poczucie krzywdy i niski poziom sensu życia. Problemy generowane przez bariery wynikające z niepełnosprawności i trudną sytuację ekonomiczną umożliwiają im prowadzenie samodzielnego i niezależnego życia, rozwijanie własnych pasji i zainteresowań.

Dlatego istnieje potrzeba podejmowania działań umożliwiających osobom niepełnosprawnym doświadczenie poczucia kompetencji, pewności siebie oraz odnajdowanie sensu własnej aktywności. Skuteczną metodą wspierającą proces ich rehabilitacji jest terapia malarstwem. Zorganizowanie pleneru malarskiego połączonego z piknikiem integracyjnym i późniejszą wystawą prac z udziałem władz miasta i rodziców stworzy uczestnikom możliwość przeżycia satysfakcjonującego doświadczenia. Wspólny wyjazd artystyczny umożliwi kontakt z drugim człowiekiem i naturą oraz zajęcia twórcze.

Przyczyni się do wzbogacenia własnej osobowości, wzrostu samoakceptacji. Zmieni sposób odbioru otaczającego świata, podniesie poziom jakości życia. Przyczyni się również do zmiany stereotypów i właściwego postrzegania osób niepełnosprawnych.

Program warsztatów obejmował:
•    plenerowe warsztaty malarskie w dolinie Wieprza,
•    piknik intergracyjny,
•    poplenerową wystawę prac malarskich w Warsztatach Terapii Zajęciowej z udziałem rodziców i władz miasta.

Organizator we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym przeprowadzi akcję informacyjno-promocyjną. Zapewni również profesjonalną opiekę i pomoc artystyczną instruktorów.

 

 

Zadanie ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez:

- zredukowanie poczucia niższości i odosobnienia,

- przełamanie indywidualnych barier w integracji społecznej,
•    kształtowanie zainteresowań i gustów estetycznych,
•    umożliwienie doświadczeń artystycznych i społecznych przydatnych do reinterpretacji sensu i celu życia,
rozbudzanie kreatywnej postawy wobec siebie i świata,
•    zaspokojenie potrzeb: akceptacji, współuczestniczenia, bycia rozumianym i docenianym,
•    kompensowanie braków i niepowodzeń doznawanych w innych dziedzinach życia i zaspokajanie potrzeby samorealizacji,
•    wzmacnianie poczucia własnej wartości i poprawę samopoczucia,
•    stworzenie odpowiednich warunków do rekreacji,

 

-    wykształcenie właściwego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie,
-    zaktywizowanie adresatów projektu do czynnego uczestnictwa w różnych formach życia społecznego,
-    wzmocnienie poczucia własnej wartości.
-    wykształcenie umiejętności manualnych, percepcyjnych i malarskich,
-    nabycie umiejętności interpersonalnych,
-    zredukowanie poczucia niższości i odosobnienia.

 

Projekt był realizowany przez cztery miesiące i nie istnieje możliwość jego kontynuacji, ponieważ realizowane są kolejne projekty na rzecz osób niepełnosprawnych.

Komentarze (0)