Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym

Projekt trwa od: 01/04/2010 r. do 31/01/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Miasto na prawach powiatu: Radom
Gmina miejska
Gmina Miasta Radomia
Całej społeczności
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • brak
 • Środki UE
 • Inne

Osoby zaliczane do grupy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym wymagają wsparcia i stworzenia im niezbędnych warunków do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Oferowanie przez jednostki samorządu terytorialnego bezpłatnej usługi dostępu do Internetu będzie dla tej grupy często jedyną szansą na skorzystanie z niej i przyczyni się do ograniczenia zjawiska dalszej marginalizacji cyfrowej tych mieszkańców.

Celem projektu jest stworzenie bezprzewodowej sieci zapewniającej dostęp do Internetu, która zapobiegnie wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Ten system to kręgosłup, który następnie będzie rozwijany na rzecz mieszkańców. Celem jest infrastruktura, którą będziemy mogli rozbudowywać i w przyszłości wykorzystać na potrzeby miasta i jego mieszkańców.

Zorganizowane szkolenia dla uczestników z zakresu obsługi łącza, komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz niwelowania różnic w dostępie do Internetu.

W przypadku osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się, szkolenia indywidualne odbędą się w domach. Zapewniony dostęp do zasobów edukacyjnych, wiedzy, usług i aplikacji internetowych powinien dać szanse rozwoju osobom mniej zamożnym i niepełnosprawnym.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 1500 gospodarstw domowych
z terenu Gminy Miasta Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 500 gospodarstw domowych objętych projektem zostanie wyposażonych w sprzęt komputerowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych.

Złożono 2094 wnioski, ostatecznie do projektu zostało zakwalifikowanych 1792 gospodarstw domowych. Zostały one podzielone na 3 grupy: Internet, Internet z komputerem i rezerwa.

Przeprowadzone zostało postępowanie administracyjne o uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat przez Gminę Miasta Radomia - z pozytywnym skutkiem. Została opracowana „Techniczna koncepcja realizacji projektu”, która wytyczyła dalsze kierunki działań i na jej podstawie opracowany został „Program Funkcjonalno Użytkowy”.

W dniu 23.01.2013 r. podpisano umowę na „Zaprojektowanie i budowę szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Miasta Radomia dla realizacji projektu Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”.

Podpisano również umowę na dostawę zestawów komputerowych dla uczestników projektu. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu.

W ciągu 9 miesięcy powinna zostać zaprojektowana i wybudowana bezprzewodowa sieć szerokopasmowa, oparta na minimum 10 stacjach bazowych działających w nowoczesnej technologii LTE, która pozwoli na korzystanie z Internetu dla 1500 gospodarstw domowych, zlokalizowanych na ponad 100 km2 zurbanizowanego miasta. W tym czasie powinny zostać podłączone zestawy komputerowe i przeprowadzone szkolenia.

Po zakończeniu projektu konieczne jest utrzymanie jego rezultatów przez okres 5 lat. Oznacza to, że uczestniczące w projekcie gospodarstwa domowe otrzymają bezpłatny dostęp do Internetu przez okres trwania projektu oraz 5 lat od czasu jego zakończenia.

Bezpłatna usługa świadczona przez Gminę jest skierowana do określonej kategorii osób, które na dzień dzisiejszy mają ograniczone możliwości wykupienia od przedsiębiorców telekomunikacyjnych usługi dostępu do Internetu z uwagi na trudną sytuację materialną.

Radom to jedno z pierwszych miast w Polsce, które zdecydowało się na budowę własnej sieci szerokopasmowego Internetu w technologii LTE. Uruchamiając projekt Gmina ma na celu niwelowanie różnic w dostępie do Internetu i wyrównywanie szans edukacyjnych swoich mieszkańców.

Powstała infrastruktura ma dawać możliwość uruchamiania usług charakterystycznych dla miast inteligentnych, gdzie obywatel i placówki pożytku publicznego tworzą swoistą strukturę, w której zawsze aktualna informacja wymieniana jest bez przeszkód, a dostęp do niej jest swobodny.

W przyszłości, po zakończeniu projektu, dzięki sieci możliwe będzie usprawnienie obiegu informacji pomiędzy jednostkami samorządowymi, czy monitoringu miejskiego przy jednoczesnym redukowaniu kosztów administracyjnych.

Komentarze (0)