Z myślą o przyszłości

Projekt trwa od: 01/01/2008 r. do 30/06/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Powiat Zduńskowolski
Powiat
Powiat Zduńskowolski
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Inne

Teren Powiatu Zduńskowolskiego zamieszkuje około 68 tysięcy osób. W roku 2012 z pomocy PCPR , skorzystało 3.445 osub niepełnosprawnych, funkcjonują również instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi (2 DPS- y, ŚDS, WTZ), które pod swnją opieką mają około 230 osób. Z doświadczeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli wynika, iż głównym problemem osób korzystających z naszej pomocy jest ich niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, problemy wychowawcze, niedostateczne przygotowanie do samodzielnego życia, niepełnosprawność, niedostateczna integracja społeczna i problemy z wejściem na rynek pracy.

Działania podjęte w projekcie mają na celu rozwiązanie i zminimalizowanie zagrożeń, o których mowa wyżej, co chroni osoby niepełnosprawne przed wykluczeniem społecznym i pozwala na prawidłowe i pełnienie rożnych ról społecznych ponadto przyczyniają się do tworzenia warunków umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, integracji, otwierają społeczność lokalną na potrzeby osób niepełnosprawnych co sprzyja pokonywaniu barier społecznych, upowszechnianiu wiedzy wśród społeczeństwa na temat problemów osób niepełnosprawnych, przełamywaniu oporów komunikowaniu się oraz niwelują stereotypy.

Realizacją projektu „Z myślą o przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, które jest jednostką organizacyjną powiatu wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu dla Beneficjentów Ostatecznych projektu zorganizowane zostały kursy, szkolenia, poradnictwa, w których łącznie uczestniczyło w roku 2012 49 osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne miały możliwość wzięcia udziału w następujących formach wsparcia: i indywidualnym poradnictwie zawodowym, indywidualnych konsultacjach z psychologiem, indywidualnym poradnictwie prawnym, warsztatach kompetencji psychospołecznych, warsztatach: ,,Zdrowy styl życia”, kursach zawodowych takich jak: bukieciarstwo, kosmetyczny, opiekunki domowej i dziecięcej, przedstawiciel handlowy, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera, księgowość komputerowca i obsługa biura jak również możliwość skorzystania ze sfinansowania kosztów turnusu rehabilitacyjnego, indywidualnych  zajęć rehabilitacyjnych w miejscu zamieszkania czy też wsparcia osoby wspierającej.

Zorganizowano również kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób z otoczenia niepełnosprawnych uczestników projektu, którego celem było przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Udział w kursie potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem zakończyło 36 osób.
W projekcie realizowane były również działania o charakterze środowiskowym, takie jak: impreza integracyjna „Jesteśmy razem”, jedno i dwudniowa wycieczka, „Wieczór z kulturą”- wyjazdy do kina, zajęcia na basenie usprawniające psychoruchowo, konferencja „Wiem, więc mogę więcej” oraz spotkanie mikołajkowe.

Na przybliżenie zasługuje organizacja konferencji „Wiem, więc mogę więcej”, która poświęcona była wczesnej diagnozie i terapii dziecka niepełnosprawnego, problematyce seksualności osób i niepełnosprawnych, postaw rodzicielskich, etapom akceptacji niepełnosprawności bez względu na wiek dziecka. Podczas konferencji specjaliści mówili o złożoności postawy rodzica wobec dziecka i jego choroby oraz o skutecznym pomaganiu sobie. Poruszone zostały kwestie związane z seksualnością dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Na podstawie materiałów z konferencji opracowano i opublikowano poradnik „Jak udzielać pomocy i sprawować opiekę nad osobą - niepełnosprawną".

Ponadto w roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zakupiło samochód 1 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku i
inwalidzkim.,

Wśród bezpośrednich rezultatów projektu wymienić można między innymi podniesienie u osób 1 | niepełnosprawnych: poziomu świadomości własnej skuteczności w podejmowaniu działań 1 j i umiejętności interpersonalnych, umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych oraz pracy j w zespole i pracy indywidualnej, motywacji do podjęcia pracy oraz zaufania we własne możliwości.

W wyniku uzyskanego wsparcia w ramach projektu osoby niepełnosprawne poszerzyły dotychczas i posiadaną wiedzę co pozwoli im na pokonanie wielu wewnętrznych trudności, staną się bardziej otwarte na nowe osoby i doświadczenia. Zostały przygotowane do poszukiwania oraz podjęcia 1 zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli planuje realizację projektu „Z myślą o przyszłości5' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu i Społecznego w kolejnych latach

Komentarze (0)