18+ nowe szanse i możliwości

Projekt trwa od: 01/01/2009 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
opolskie
Powiat Strzelecki
Powiat
Powiat Strzelecki
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Inne

PCPR w Strzelcach Opolskich swoją pomocą m.in. obejmuje osoby niepełnosprawne, a także osoby z rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej pozostające w trudnej sytuacji. Integracja społeczna tych grup i pomoc w znalezieniu im swojego miejsca w społeczeństwie to nadrzędne zadania PCPR.

Ważne jest podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, umożliwiających osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom godne życie w społeczeństwie wolnym od barier. Rodzaj i stopień niepełnosprawności, okres życia, w którym ona wystąpiła, niskie dochody oraz czynniki społeczne takie jak: miejsce zamieszkania, stosunkowo niski poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych są źródłem problemów osób niepełnosprawnych, do których zaliczyć można: ograniczony dostęp do rynku pracy i trudności w poruszaniu się po nim, marginalizacja i izolacja społeczna, niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, brak motywacji do podjęcia prób poprawy swojej sytuacji.

Ponadto niepełnosprawni mieszkańcy powiatu strzeleckiego mają ograniczony dostęp do korzystania z rehabilitacji społecznej. W/w problemy mają znaczący wpływ na bierność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Istotnym  jest również podjęcie działań zmierzających do zmotywowania osób z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej do samodzielnego życia, uniezależnienia od wpływów problemów rodziny i dysfunkcji  środowiska, wyposażenie w umiejętności radzenia sobie z trudnościami i niepowodzeniami oraz wdrożenie w planowanie własnego życia.

Osoby te charakteryzują się niskimi kwalifikacjami zawodowymi nieadekwatnymi do potrzeb lokalnego rynku pracy. Są to często osoby o niskiej samoocenie, mało zmotywowane, mające problem w odnalezieniu się w życiu społecznym i zawodowym. Wymienione problemy wskazują na konieczność podjęcia działań w celu objęcia ww. osób instrumentami aktywnej integracji, a niniejszy projekt umożliwił podniesienie ich kompetencji życiowych a także zawodowych. W związku z powyższym niezbędne było podjęcie działań na rzecz tych osób.

Dla Grupy I zorganizowano dwa odrębne (grupy po 27 osób) 11 dniowe wyjazdy ogólnousprawniające
w D.W. „MAZOWSZE” Sp. z o. o. w Ustroniu z programem przywrócenia aktywności społecznej, w ramach którego przewidziano następujące instrumenty:

a) w ramach aktywizacji społecznej były prowadzone:

- warsztaty z terapeutą (stymulacja polisensoryczna, choreoterapia, muzykoterapia, psychodrama, biblioterapia) (liczba godzin 20 na osobę),

- grupowe warsztaty rozwoju osobistego przeprowadzone przez psychologa (liczba godzin 12 na osobę),

- indywidualne zajęcia przeprowadzane przez psychologa (liczba godzin zależna od indywidualnych potrzeb poszczególnych u/u – przewidziano dla 54 osób),

b) w ramach aktywizacji zdrowotnej zapewniono zajęcia rehabilitacyjne (3 zabiegi dziennie przez 7 dni
 na osobę).

Dla Grupy II w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej odbywały się zajęcia:

- indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym w celu wytypowania ścieżki zawodowej (łączna liczba godzin 3 na osobę),

- kursy zawodowe:

a) kurs prawa jazdy kategorii B  (30 h teorii i 30 h praktyki na osobę),

b) kurs bukieciarstwa, florystyki i dekoratorstwa (40 h na osobę),

c) kurs kreowania własnego wizerunku – wizażu i makijażu (40 h na osobę),

d) kurs języka niemieckiego (80 h na osobę),

e) kurs operatora wózków widłowych i bezpiecznej wymiany butli gazowej

- warsztaty grupowe rozwoju osobistego przeprowadzone przez psychologa (10 godzin w grupie)

- grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym (10 godzin w grupie)

- spotkanie sportowo – rekreacyjne

- spotkanie edukacyjno – kulturalno- turystyczne

Rezultaty przyczyniły się do realizacji celu głównego projektu, a to z kolei bezpośrednio wpłynęło na osiągnięcie oczekiwanych celów szczegółowych oraz ukształtowania postaw aktywności społecznej
i zawodowej uczestników biorących udział w projekcie.

Rezultaty twarde Grupa I:

- 54 umowy z osobami niepełnosprawnymi (w tym: 34 kobiety, 20 mężczyzn),

- 54 zaświadczenia o ukończeniu warsztatów rozwoju osobistego (w tym: 34 kobiety, 20 mężczyzn),

- 54 zaświadczenia o ukończeniu warsztatów z terapeutą (w tym: 34 kobiety, 20 mężczyzn),

- 1 spotkanie informacyjne o prawach i uprawnieniach dla 54 u/u (w tym: 34 kobiety, 20 mężczyzn),

Rezultaty twarde Grupa II:

- 20 kontraktów socjalnych w ramach realizowanych projektów (w tym: 15 kobiet, 5 mężczyzn),

- rozpoczęcie i podejście do kursu prawa jazdy przez 11 uczestników/uczestniczek (w tym: 8  kobiet,
3 mężczyzn),

- 3 zaświadczenia o ukończeniu kursu bukieciarstwa, florystyki i dekoratorstwa (w tym: 3 kobiety, 0 mężczyzn),

- 2 zaświadczenia o ukończeniu kursu kreowania własnego wizerunku – wizażu i makijażu (w tym: 2 kobiety,
0 mężczyzn),

- 2 zaświadczenia o ukończeniu kursu języka niemieckiego (w tym: 2 kobiety, 0 mężczyzn),

- 3 zaświadczenia o ukończeniu kursu operatora wózków widłowych i bezpiecznej wymiany butli gazowej
(w tym: 0 kobiet, 3 mężczyzn),

- 20 zaświadczeń z warsztatów grupowych rozwoju osobistego (w tym: 15 kobiet, 5 mężczyzn),

- 20 zaświadczeń z grupowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy z doradcą zawodowym
(w tym: 15 kobiet, 5 mężczyzn),

- 1 spotkanie sportowo rekreacyjne dla 20 u/u (w tym: 15 kobiet, 5 mężczyzn),

- 1 spotkanie edukacyjno-kulturalno-turystyczne dla 20 u/u (w tym: 15 kobiet, 5 mężczyzn),

Dla wszystkich uczestników na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie integracyjno-kulturalne podsumowujące wszystkie działania w  projekcie w roku 2012.

Rezultaty przyczyniają się do wzrostu postawy aktywności społecznej i zawodowej wśród uczestników projektu m. in. do wzrostu umiejętności autoprezentacji – mówienia o sobie, wzrostu zaufania we własne siły i uzyskania wiedzy na temat znaczenia mowy ciała w kontaktach z innymi, pogłębiają wiedzę na temat udziału mężczyzn w pełnieniu ról społecznych i udziału kobiet w procesie podejmowania decyzji.

Uczestnicy nabywają umiejętności zaprezentowania się przed innymi i potrafią określić własne predyspozycje i dokonać bilansu mocnych i słabych stron. Nabywają wiadomości dotyczących barier w komunikowaniu się, uzyskują wiedzę na temat znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Nabywają umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych i są przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Doskonalą umiejętności pracownicze, a także zdobywają umiejętności umożliwiające wejście na rynek pracy.

W latach 2013-2014 PCPR w Strzelcach Opolskich kontynuuje projekt „18+ nowe szanse i możliwości”

Komentarze (0)