Droga do samodzielności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Powiat Sieradzki
Powiat
Powiat Sieradzki
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • 19-25
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki UE

Celem głównym projektu był rozwój aktywnej integracji wśród 105 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu sieradzkiego i upowszechnianie pracy socjalnej w okresie 01.01.- 31.12.2012 oraz budowanie lokalnego systemu wsparcia  dla osób niepełnosprawnych, wychowanków zastępczych form opieki i rodzin biologicznych w wieku 15-25 oraz pełnoletnich osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze.

W ramach projektu osoby miały możliwość skorzystania z m.in.:

- indywidualnych konsultacji  psychologicznych oraz zawodowych,

- doradztwa edukacyjnego,

 - prawnego z ABC przedsiębiorczości,

- grupowego wyjazdowego treningu umiejętności i kompetencji społecznych,

- warsztatów „Droga do zdrowia” , „Droga do piękna” i „Droga do twórczego działania”

- szkoleń oraz kursów, które wcześniej były konsultowane z doradcami,

- terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej zgodnie z potrzebami,

- częściowego sfinansowania kosztów turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych,

- zespołu ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo, podczas którego rehabilitanci prowadzili grupowe ćwiczenia na basenach oraz indywidualnie ustalali zakres ćwiczeń. Chętni uczestnicy mogli również skorzystać z Terapii wodnej WATSU; również z zajęć z Nordic Walkingu z instruktorem.

Ponadto uczestnicy w ramach działań środowiskowych mieli możliwość uczestniczenia w imprezach integracyjnych, konferencjach, wycieczkach i wieczorach o charakterze edukacyjno- kulturalnym.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

- 105 uczestników zakończyło udział w programie aktywnej integracji

- 25 uczestników zostało objętych indywidualnymi programami usamodzielniania/aneksami

- 60 uczestników niepełnosprawnych zostało objętych umowami na zasadzie kontraktu socjalnego

- 20 uczestników w wieku 15-25, pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych indywidualnym planem pracy

- 43 uczestników zakończyło udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych

- 112 uczestników brało udział w warsztatach „Droga do zdrowia” , „Droga do piękna” i „Droga do twórczego działania”

- 60 uczestników wyjechało na grupowy trening  oraz obóz umiejętności i kompetencji społecznych

- 89 uczestników uzyskało zaświadczenia ukończenia doradztwa zawodowego i edukacyjnego

- 27 uczestników ukończyło doradztwo prawne i ABC przedsiębiorczości

- 90 uczestników uzyskało zaświadczenia i dyplomy ukończenia szkoleń i kursów

- 46 uczestnikom oraz 20 opiekunom dofinansowano część kosztów turnusu rehabilitacyjnego nie finansowanego ze środków PFRON

- zrealizowano 8 wyjazdów w ramach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo na basenie dla 27 niepełnosprawnych uczestników wraz z opiekunami.

- zrealizowano 10 spotkań dla 12 uczestników niepełnosprawnych w ramach ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo  z zakresu Nordic Walking.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu zdobyli nowe doświadczenia. Nastąpił wzrost pozytywnego wizerunku i społecznego poparcia dla działań instytucji.

NIE

Komentarze (0)