Aktywna integracja w powiecie płockim

Projekt trwa od: 01/01/2008 r. do 31/12/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat Płocki
Powiat
Powiat Płocki
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Zatrudnienie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Płocku Urząd Gminy Bielsk Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie Dom Pomocy Społecznej w Goślicach Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Stowarzyszenie „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie Stowarzyszenie „Bliżej Siebie” w Zakrzewie Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej w Stanisławowie Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie Warsztat Terapii Zajęciowej w Zakrzewie Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Nowym Bronowie
 • Środki własne
 • Środki UE

Osoby niepełnosprawne ze względu na różnego rodzaju czynniki występujące w środowisku są
w większości wykluczone zarówno z życia społecznego jak i zawodowego, mają trudności w komunikowaniu się z otoczeniem, problemy ze znalezieniem zatrudnienia, również opieka nad niepełnosprawnym członkiem rodziny jest ogromnym poświęceniem i wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia opiekuna.

Czynniki współtowarzyszące niepełnosprawności często zmuszają osoby do korzystania z pomocy społecznej ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych niezbędnych do codziennej egzystencji, a tym samym do pokrycia kosztów leczenia i utrzymania osoby niepełnosprawne.

Drugą grupą uczestników są osoby opuszczające zastępcze formy opieki i osoby usamodzielniane, które mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia, młodzież ta ma zaniżoną samoocenę oraz brak aspiracji, co utrudnia podejmowanie działań zmierzających do poprawy własnych kwalifikacji.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji życiowych i aktywności społecznej oraz pobudzenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, którzy pozostają bez zatrudnienia, są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej. Projekt jest ukierunkowany na udzielenie wielostronnego wsparcia, poprzez poprawę dostępu do rynku pracy, integrację społeczną, eliminowanie przeszkód w procesie dostępu do praw i usług społecznych.

W latach 2008 – 2012 w ramach działań realizowano niżej wymienione zadania cykliczne:

 • Szkolenia zawodowe dla osób niepełnosprawnych.

Z kursów zawodowych skorzystały 24 osoby niepełnosprawne, zrealizowane kursy, to między innymi: prawo jazdy kat. B i C, język angielski, i niemiecki, operator wózków widłowych, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kursy komputerowy, grafika komputerowa, wychowawca kolonijny.

 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym, psychologiem  i prawnikiem.
 • Szkolenia grupowe z doradcą zawodowym, psychologiem i prawnikiem.

Spotkania miały na celu zapoznanie się wszystkich uczestników Projektu oraz udzielenie wsparcia grupowego w postaci specjalistycznych porad  i wykładów z psychologiem i doradcą zawodowym.

 • Warsztaty wyjazdowe z autoprezentacji oraz wsparcie i aktywizacja  dla wszystkich uczestników.

Podczas warsztatów beneficjenci skorzystali z praktycznych porad i zajęć teoretycznych wykwalifikowanych trenerów. Uczestnicy zgłębiali wiedzę dotyczącą podstawowych zasad odnoszących się do dobrych manier, etykiety, obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich, reguł grzecznościowych, a także z zakresu dbania o swój zewnętrzny wizerunek. Warsztat został wzbogacony o wykład prawnika, który poruszył najważniejsze zagadnienia dotyczące ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych oraz problemów, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w instytucjach publicznych

 • Dwutygodniowe wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

W 2012 r. Pomorskie Centrum Rehabilitacji Zdrowia i Urody Szpital – Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu było organizatorem czternastodniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 68 osób, w tym 46 osób niepełnosprawnych i 22 opiekunów – beneficjentów projektu. Celem turnusu była poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników projektu. Podczas pobytu w nadmorskim sanatorium, beneficjenci uczestniczyli w rehabilitacji zdrowotnej i społecznej.

 • Ćwiczenia fizyczne usprawniające psychoruchowo lub zajęcia rehabilitacyjne.

Wszystkie ćwiczenia – zabiegi zostały  indywidualnie dobrane i zlecone przez lekarzy, dzięki czemu miały duży wpływ na poprawę stanu zdrowia  osób niepełnosprawnych.

 • Imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych objętych projektem                                     i ich otoczenia.

9 września 2012 roku w Bielsku odbył się Środowiskowy Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. Podczas imprezy wystąpiły różnego rodzaju zespoły artystyczne. Gwiazdą spotkania był Ivan Komarenko. Nad bezpieczeństwem czuwała Maltańska Służba Medyczna a Polski Czerwony Krzyż w Płocku prezentował udzielanie pierwszej pomocy medycznej na fantomach. Czynne były punkty informacyjne: KRUS, PUP w Płocku, WUP filia w Płocku. Domy Pomocy Społecznej z terenu powiatu wystawiły wyroby rękodzieła swoich podopiecznych.

 • Spotkania podsumowujące realizację projektu w danym roku.

W spotkaniach brali  udział uczestnicy projektu jak również organizatorzy. O swoich wrażeniach i efektach udziału w projekcie opowiedzieli uczestnicy, dziękując za możliwość skorzystania z takiego wsparcia i wyrażając nadzieję  na to, że w przyszłości będą mogli ponownie brać udział w podobnych projektach.

 

Osoby niepełnosprawne dzięki podejmowanym działaniom stają się osobami bardziej pewnymi siebie, otwartymi, zmienia się ich sposób postrzegania rzeczywistości, są pełne energii i chęci dalszej aktywności w celu poprawy zarówno swojego stanu zdrowia jak i poczucia własnej wartości. Turnusy rehabilitacyjne usprawniają fizycznie.

Dzięki szkoleniom i kursom zawodowym, niepełnosprawni uczestnicy projektu mają większe szanse na podjęcie pracy przez co przestają być osobami korzystającymi wyłącznie z pomocy społecznej.

Realizacja projektu ma długotrwały i pozytywny wpływ na dalsze funkcjonowanie uczestników, również po zakończeniu projektu. Ukończone kursy i szkolenia zawodowe, podnoszą kwalifikacje osób niepełnosprawnych, dzięki czemu osoby te łatwiej mogą poruszać się na rynku pracy a tym samym znaleźć odpowiednie zatrudnienie, co w dalszej mierze przekłada się na status społeczny zarówno osób niepełnosprawnych jak i ich rodzin.

Niezwykle ważnym aspektem jest bezpłatne korzystanie z poradnictwa psychologicznego, prawniczego jak również uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym. Zdobyta wiedza i umiejętności jak również wzmocnienie psychologiczne jednostki prowadzą   do poprawy jakości życia. W ramach projektu uczestnicy korzystają ze szkoleń
z autoprezentacji, co prowadzi do wzmocnienia poczucia ich własnej wartości.

Bardzo ważnym elementem jest korzystanie z indywidualnie dobranych zabiegów rehabilitacyjnych, które wpływają na poprawę stanu zdrowia i oddziałują na dalsze funkcjonowanie w życiu społecznym. Niejednokrotnie poprawa stanu zdrowia i zdobyte kwalifikacje pozwalają osobom niepełnosprawnym nie tylko stać się aktywnym społecznie ale przede wszystkim powrócić na rynek pracy.

Uczestnictwo w projekcie  wpływa na poprawę jakości życia nie tylko samych osób niepełnosprawnych ale również ich rodzin i otoczenia.

W przypadku pozyskania środków.

Komentarze (0)