Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Miechowskiego

Projekt trwa od: 01/01/2010 r. do 31/12/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Miechowski
Powiat
Powiat Miechowski
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie Pomocy Szansa w Witowicach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z upośledzeniem Umysłowym Koło w Miechowie, Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz szczególnie potrzebujących ,,Pomocna Dłoń”.
 • Środki UE

Na podstawie danych pochodzących  z GUS oraz sprawozdań z Urzędu Pracy, stwierdzono  małą  społeczną i zawodową aktywnoścć osób niepełnosprawnych . Celem głównym projektu na lata 2010-2012 było uruchomienie procesu aktywizacji osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym  z racji stanu swego  zdrowia.

Działania podejmowane w 2010-2012r. obejmowały trzy panele:

 

 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa  dla organizowana była dla osób rekrutujących się sposób  WTZ, ŚDS i osób indywidualnych i realizowana była poprzez:
 • zajęcia warsztatowe w zakresie treningu umiejętności komunikacyjnych, personalnych i autoprezentacji oraz konsultacje indywidualne, których celem było wzmocnienie samooceny, przełamanie bierności i obaw przed aktywnym włączeniem się w życie społeczne;
 • warsztaty z doradcą zawodowym obejmujące zakres regulacji prawnych dotyczących ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych i zajęcia indywidualne w formie konsultacji, których celem było wzmocnienie wiary we własne możliwości i wskazanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
 • zajęcia praktyczne w pracowniach:
  • stolarsko – ślusarskiej , gdzie uczono się obsługi urządzeń, zasad bhp, wykonania prostych wyrobów stolarskich, poznawano techniki obrabiania elementów drewnianych;
  • gospodarstwa domowego i ogrodnictwa, w trakcie zajęć uczestnicy zajmowali się uprawą działki ogrodowej, przetwarzali zebrane plony, robili przetwory na zimę;
 • artystycznej, w której  poznawano zasady, metody i techniki ozdabiania przedmiotów użytecznych w życiu codziennym. Dodatkowo co roku w okresie letnim uczestnicy projektu, w ramach rehabilitacji zdrowotnej, brali udział w 14 – dniowym, wyjazdowym turnusie rehabilitacyjnym.                                                                      

Program Aktywności Lokalnej - co roku uczestniczyło w nim 20 osób, rekrutowali się z OREW w Miechowie i SOSW w Zagorzycach oraz DPS-ów. Z powodu swej niepełnosprawności osoby te mają utrudniony dostęp do działań rozwijających osobowość, zainteresowania. Funkcjonują w atmosferze narastającej izolacji i pogłębiającej się nieufności wobec otoczenia społecznego. Zadaniem projektu było podjęcie działań  przełamujących izolację społeczną i wzmacniające wiarę w swoje możliwości, oraz  wyzwalające aktywność w  relacjach z otoczeniem społecznym.

W ramach PAL prowadzono:

 • warsztaty psychologiczne, które miały na celu przełamywanie barier w komunikowaniu się, bierności i obaw przed włączaniem się w aktywne życie w społeczności lokalnej.
 • zajęcia na basenie w ramach rehabilitacji zdrowotnej
 • zajęcia edukacyjne,  rozwijające zainteresowania, zdolności manualne, umiejętności plastyczne, oraz w zajęcia ruchowe, muzyczno – taneczne
 • imprezy integracyjne: koncerty muzyczne, pikniki integracyjne oraz Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych, który z uwagi na swój charakter skierowany był nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale i do licznie zgromadzonych mieszkańców powiatu miechowskiego.

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - odpowiadał on na społeczną potrzebę aktywnej, szeroko pojętej rehabilitacji osób niepełnosprawnych będących w wieku aktywności zawodowej dla których zorganizowano codzienne zajęcia.

Niepełnosprawni biorący udział w programie  rekrutowali się spośród osób , które nie otrzymują wsparcia instytucjonalnego ze względu na bariery formalne lub zdrowotne. Podjęte wobec Nich działania miały na celu wzmocnienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych

W ciągu trzech lat realizacji projektu w zajęciach rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej oraz poradnictwa i wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego uczestniczyło w sumie 21 osób                                                                   

Obok osiągnięcia odpowiednich do rozliczenia projektu wskaźników dla  rezultatów twardych, osiągnęliśmy również rezultaty miękkie w postaci:

 • Zwiększenia zdolności komunikacyjnej uczestników projektu
 • Wzrostu wiary we własne siły
 • Wzrost pozytywnego nastawienia do wejścia  na rynek pracy
 • Wzrost wiedzy o swoich prawach i obowiązkach na rynku pracy
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa  w kontaktach z otoczeniem społecznym
 • Poprawa stanu zdrowia
 • Wzrost aktywności ruchowej
 • Wzrost poziomu integracji w grupie
 • Wzrost akceptacji społeczności lokalnej dla niepełnosprawności współmieszkańców

Do bezpośrednich rezultatów  w pewnym sensie można również zaliczyć wytwory wykonane przez  uczestników projektu  na warsztatach np. ramki do obrazów, stołeczki, wyroby ceramiczne, ozdobne pudełka, stroiki,  przetwory z owoców i warzyw, sałatki, dżemy itp.

Zróżnicowanie podejmowanych działań, ich atrakcyjność, organizacja przedsięwzięć o charakterze środowiskowym pozwoliły na uaktywnienienie osób niepełnosprawnych  oraz ich otoczenia, wsparły proces niwelowania barier społecznych i zawodowych. Przyczyniły się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Podniosły poziom wiedzy, umiejętności i wiary we własne siły osób niepełnosprawnych.

Projekt pod nazwą "Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców powiatu miechowskiego" będzie kontynuowany w latach 2013-2015.  Będzie on obejmował innego rodzaju grupę Beneficjentów: rodziny dotknięte  przemocą, wychowanków z rodzin zastępczych, osoby niepełnosprawne chore na cukrzycę lub wymagające rehabilitacji.

W związku z tym będą prowadzone  różnego typu  działania,  skierowane na konkretny  problem uczestnika projektu.

Komentarze (0)