„ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim”

Projekt trwa od: 01/04/2013 r. do 31/03/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Nowosądecki
Powiat
Powiat Nowosądecki
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Choroby neurologiczne
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Zatrudnienie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • brak
 • Środki UE

Potrzeba realizacji projektu wyniknęła z problemu bardzo dużej ilości osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /ZWS/ zamieszkujących teren Powiatu Nowosądeckiego (PN) zwłaszcza osób niepełnosprawnych (ON) oraz braku jakiegokolwiek podmiotu integracji społecznej tj. CIS, KIS czy ZAZ na tym obszarze.

Na podstawie analizy danych statystycznych oraz badania ankietowego przeprowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy zdiagnozowano najważniejsze problemy osób ZWS z powodu niepełnosprawności:

1) niski wskaźnik zatrudnienia oraz niskie wykształcenie ON. Wykształcenie zasadnicze zawodowe i niższe ma aż 67% bezrobotnych ON, w tym wykształcenie podstawowe aż 20% -dane PUP 2012r./,

2) kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,

3) brak doświadczenia zawodowego - ON bezrobotne bez doświadczenia zawodowego stanowią aż 12% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych ON/dane PUP PN, 2012/,

4) występujący na terenie powiatu nowosądeckiego jeden z najwyższych w woj. Małopolskim odsetek ON, aż 19,91%.; liczba ON w powiecie wynosi 38.378 , oznacza to, iż co 5 mieszkaniec powiatu jest os. niepełnosprawną (Dane: GUS, 2011),

5) brak odpowiednich form wsparcia dla bezrobotnych ON - Jak wynika z oprac. ,, Badanie ankietowe osób bezrobotnych niepełnosprawnych (...)” SUP, N. Sącz 2011 /próba 45 ON bezrobotnych/ z analizowanej grupy aż 87% respondentów podkreślało brak odpowiednich form wsparcia a 71% respondentów deklarowało chęć podjęcia zatrudnienia,

6) trudna sytuacja finansowa - Średnia wartość wskaźnika osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w PN wynosiła w 2011r. aż 16%. /dane WUP, 2011/ To sprawia, iż osoby które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a są bezrobotne, nie są w stanie sami pokryć kosztów kształcenia,

7) bardzo często niski poziom motywacji do znalezienia zatrudnienia i poprawy swojej sytuacji.

1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej i zatrudnienie tu 25 osób niepełnosprawnych. ZAZ oparty będzie na bazie obiektów należących do Powiatu Nowosądeckiego w miejscowości Nawojowa i w jego ramach wyposażone i otwarte zostaną 3 pracownie:

1. Pracownia HODOWLANA - będą tu prowadzone zajęcia związane z nauką umiejętności obsługiwania żywego inwentarza. Uczestnicy projektu będą m.in.: pomagać w prowadzeniu stadniny, opiekować się końmi (wyprowadzanie, karmienie, czyszczenie, czesanie), sprzątać boksy.

2. Pracownia OGRODNICZA - zajmować się będzie uprawą drzewek i krzewów ozdobnych oraz porządkowaniem terenów zielonych. Przewiduje się następujące areały upraw: drzewka ozdobne 1500 m2,Krzewy 1500 m2. Uczestnicy projektu tu zatrudnieni będą zajmować się m.in.: sadzeniem, cięciem, formowaniem krzewów i drzew, porządkowaniem terenów zielonych.

3. Pracownia POLIGRAFICZNO – FOTOGRAFICZNA – Tu pracownicy będą zajmować się wykonywanie reklam, tabliczek informacyjnych jak również świadczone będą usługi fotograficzne (w tym obrabianie, wywoływanie i drukowanie zdjęć). Wyposażona oraz dostosowana zostanie sala rehabilitacyjna dla osób niepełnosprawnych, gdzie BO będą korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania - min. 1 h dziennie na 1 uczestnika projektu.

Powiat Nowosądecki udostępni pomieszczenia pod biura, stajnię dla koni oraz plac pod stadninę oraz grunty na szkółkę ogrodniczą. Obecnie w miejscu utworzenia ZAZ-u prowadzone są prace dostosowawcze do potrzeb osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach, z których będą korzystać. Zakres wykonywanych prac:

a) dostosowanie istniejącej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

b) adaptacja boksu na myjkę dla koni,

c) wymiana drzwi wejściowych oraz montaż nowych drzwi wewnętrznych,

d) modernizacja pomieszczeń w zakresie branży architektonicznej i konstrukcyjnej: budowa pochylni, wymiana stolarki okiennej, nadproża i podłogi, oporęczowania, podłogi antypoślizgowe, podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Aby rozpocząć działalność zakupione zostaną do każdej z pracowni niezbędne maszyny i narzędzia, sadzonki i inne materiały, w tym m. in.: komputery, drukarki, ploter, skaner, narzędzia ogrodnicze, kantary, uwiązy, ogłowia, kosiarki, odzież i obuwie ochronne. Każdy z BO mających zatrudnienie w ZAZ zostanie przeszkolony w zakresie wykonywania danego zawodu, szacujemy, iż średnie szkolenie na 1 BO trwać będzie ok. 80 h. Każdy BO otrzyma wsparcie psychologa, którego zadaniem będzie w szczególności motywowanie i wzmacnianie uczestników w aktywnym podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych.

Opracowanie długofalowej strategii finansowania działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Zorganizowane zostanie szkolenie dla kadry zarządzającej z zakresu tworzenia strategii, analiza stanu obecnego - SWOT, analiza trendów rynkowych, opracowanie celów oraz działań kształtujących rozwój ZAZ. W efekcie opracowana zostanie Strategia finansowania ZAZ. Zatrudniony zostanie ekspert zewnętrzny, którego zadaniem będzie doradztwo w zakresie wdrażania wypracowanych rozwiązań; nawiązania zostanie współpraca z przedsiębiorstwami oraz JST w zakresie świadczenia usług na ich rzecz przez ZAZ.

1. Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

2. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pełne wyposażenie 3 pracowni, w których ON uzyskają zatrudnienie

3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących obszar Powiatu Nowosądeckiego poprzez zatrudnienie w ZAZ

4. Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz nabycie umiejętności pracowniczych przez BO poprzez udział w szkoleniach kwalifikacyjnych oraz zatrudnieniu w ZAZ

1. Zapewniony trwały dostęp ON ruchowo do obiektów użyteczności publicznej

2. Aktywizacja zawodowa i społeczna ON poprzez utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej

Spełnienie kryterium dostępu do projektu wymaga realizacji łącznie 2 typów operacji: wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej (tutaj ZAZ) oraz podjęcie działań prowadzących do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł ich finansowania.

Kryterium to ma zagwarantować funkcjonowanie tworzonych w ramach projektu podmiotów również po zakończeniu realizacji projektu.

Komentarze (0)