Zacznijmy od początku

Projekt trwa od: 01/07/2010 r. do 01/12/2010 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Mielno
Gmina wiejska
Gmina Mielno
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Choroby psychiczne
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Urząd Gminy Mielno, Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Mielnie, Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz ich Rodzin i Przyjaciół „FENIKS” w Kołobrzegu
 • Środki własne
 • Inne

Realizacja projektu wynikała z Misji (Gmina Mielno zapewnia warunki do rozwoju osobistego i zawodowego, wspiera rodzinę oraz integruje społeczność) Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006-2013, a także z piątego celu strategicznego „Wzmacnianie lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów” i przede wszystkim realizacji trzeciego celu strategicznego „Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych” oraz przyjętego Programu Aktywności Lokalnej, w którym GOPS został wskazany jako centrum pracy metodą CAL.

Ponadto realizacja zadania wynika z 1 ogólnego celu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009-2013 - „Promowanie zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, poprzez: upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu; zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz przeciwdziałanie nietolerancji, wykluczeniu i dyskryminacji osób z problemami zdrowia psychicznego; tworzenie instytucji poradnictwa i pomocy w kryzysach”.

 • Przygotowanie logo, ulotek, plakatów, emblematów, nalepek, listu otwartego oraz innych materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz Dekalogu Zdrowia Psychicznego dla potrzeb mieszkańców Gminy,
 • Opracowanie strony internetowej,
 • Zlecenie badań z zakresu postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz problemów tych osób,
 • Nawiązanie kontaktów z firmami specjalistycznymi, które opracowane materiały dostosują do wymogów związanych z tego typu działaniem oraz uwzględnią strukturę społeczno-demograficzną mieszkańców biorąc pod uwagę  specyfikę Gminy,
 • Organizacja kampanii mającej na celu budowanie i wzmacnianie świadomości społecznej na poziomie zbiorowej i indywidualnej, czyli praktyczna edukacja i kreowanie postaw przyjaznych osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez działania o charakterze edukacyjnym, integrującym i aktywizującym,
 • Spotkania edukacyjne dla:
  • Radnych i Sołtysów,
  • Pedagogów, nauczycieli (rady pedagogiczne w szkołach Mielno i Sarbinowo),
  • Grup rodzinno-sąsiedzkich w miejscowościach Gąski, Unieście,
  • Dzieci i młodzieży oraz ich rodzin na bazie Zespołu Szkół nr 1 w Mielnie i Szkoły Podstawowej w Sarbinowie,
  • Dzieci i młodzieży na bazie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Gąskach oraz Świetlicy Środowiskowej w Unieściu,
  • Klubu Seniora – seniorzy i ich rodziny w Gąskach, Sarbinowie , Mielenku, Mielnie,  Unieściu,
  • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży w świetlicach na plakat oraz „KARTKA DO PRZYJACIELA”,
  • Konkurs literacki - forma dowolna „ MOJE SPOTKANIE Z ..” dla dzieci, młodzieży oraz innych grup społeczno - demograficznych w tym seniorów,
 • Uroczyste obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego  - festyn,
 • Spotkania z osobami uczęszczającymi na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Koszalinie na bazie Świetlic. Wspólne wyjazdy młodzieży do tego typu placówek
 • Dyżury lekarzy psychiatrów i terapeuty rodzinnego, w tym propozycja zrobienia testów zagrożenia chorobą alzheimera
 • Uroczysty apel „POMÓŻMY POMAGAĆ” przygotowany przez koło wolontariatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Mielnie, którego celem była deklaracja postawy aktywnej, przystąpienia wolontariuszy do grupy „pomagaczy” pracownikom GOPS w zakresie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi
 • dwa ośrodki zdrowia oraz dwie szkoły nawiązały współpracę przy realizacji zadania,

 • Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Unieściu rozszerzyło swoją ofertę na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,

 • została nawiązana współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Koszalinie oraz Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Koszalinie,

 • opublikowane zostały trzy artykuły w prasie lokalnej nt. projektu,

 • 19 rodzin nawiązało współpracę dzięki pracy socjalnej wykonywanej w punktach koordynujących,

 • 30 rodzin w ramach ćwiczeń interpersonalnych, nabyło umiejętności w stopniu podstawowym korzystania z pomocy innych osób oraz umiejętności w stopniu znacznym korzystania z pomocy instytucjonalnej,

 • dzięki dyżurom specjalistów co najmniej 40 osób zdecydowało się skorzystać z ich pomocy dzięki czemu poprawiła się ich motywacja do aktywności, oraz nabyli umiejętności ochrony przed urazami psychospołecznymi,

 • co najmniej 40 osób dzięki pomocy specjalistów uzyskało wsparcie, dzięki któremu nabyło umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,

 • 2 osoby ze środowiska lokalnego podjęły próby angażowania się w działania w ramach realizacji zadania oraz wyraziły chęć do współpracy w przyszłości,

 • 5 osób z nawiązało współpracę w formie wolontariatu, z czego każda z nich posiadała doświadczenie zawodowe.

Realizacja działań w projekcie przewidywała następujące skutki długofalowe:

 • przeciwdziałanie ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • poznanie nowych środowisk, w których istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych, dotychczas nieznanych pracownikom GOPS,
 • usprawnienie relacji jakie występują pomiędzy osobami z zaburzeniami psychicznymi, a członkami społeczności lokalnej,
 • przeprowadzone badania, pozwoliły na realny wgląd w zjawisko wykluczenia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pozwoliło poznać jego przyczyny,
 • zaakceptowanie przez społeczność lokalną możliwości uzyskania pomocy w formie dyżurów psychiatrów,
 • dogłębne poznanie problematyki zaburzeń psychicznych pośród społeczności lokalnej (w tym młodzieży szkolnej) przyczyniło się do budowy podstaw systemu oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz większego zrozumienia dla omawianej tematyki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie Unieściu w dalszym ciągu poszukuje zewnętrznych źródeł finansowania na możliwość realizacji projektów wspierających osoby niepełnosprawne.

Komentarze (0)