„Wczesna diagnoza i rehabilitacja drogą do integracji”

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Gmina miejska
Urząd Miasta Szczecin
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • Edukacja
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „TĘCZA”, Zachodniopomorskie Centrum Rehabilitacji i Edukacji Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych z Dysfunkcją Wzroku przy Polskim Związku Niewidomych Oddział Zachodniopomorski, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie, Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „ISKIERKA”
 • Środki własne
 • Inne

Gmina Miasto Szczecin realizuje „Miejski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2002-2015”. Jednym z jego celów operacyjnych jest zwiększanie dostępu do leczenia i opieki medycznej, wczesnej diagnostyki, rehabilitacji i edukacji leczniczej. Działania z zakresu wczesnej diagnozy i rehabilitacji wpisują się w realizację tego celu.

Ponadto, na terenie Szczecina i gmin ościennych co 18 nowo narodzone dziecko jest zagrożone niepełnosprawnością, a co 30 posiada znamiona niepełnosprawności. Wczesne rozpoznanie zaburzeń lub niepełnosprawności ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju dziecka, powoduje bowiem szybkie wprowadzenie rehabilitacji i zastosowanie odpowiedniej terapii. Terapia podjęta we wczesnym okresie życia daje szybsze efekty usprawnienia, powoduje zahamowanie rozwoju wielu zaburzeń o postępującym charakterze oraz zapewnia lepszą kompensację deficytów i korekcję zaburzonych funkcji. Ma to związek z dużą plastycznością układu nerwowego dzieci w pierwszym okresie życia, ich podatnością na oddziaływania terapeutyczne oraz z koniecznością zapobiegania wykształceniu nieprawidłowych nawyków. Im wcześniej podjęta jest rehabilitacja, tym większa szansa na wyeliminowanie lub ograniczenie skutków niepełnosprawności u dziecka.

Program „Wczesna diagnoza i rehabilitacja drogą do integracji” obejmuje również wsparcie dla rodziców i opiekunów. Pojawienie się w rodzinie dziecka niepełnosprawnego jest często źródłem frustracji i niepewności, przyczynia się do powstawania konfliktów, powoduje uczucie bezradności i utraty wiary we własne siły. Dlatego niezbędne jest udzielanie rodzicom dwojakiego rodzaju pomocy: wyposażenie ich w konkretną wiedzę (np. prawną) i umiejętności (np. terapeutyczne) związane z zaistniałą sytuacją oraz wsparcie psychologiczne.

Gmina Miasto Szczecin współpracuje w zakresie wczesnej diagnozy i rehabilitacji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. W ramach programu „Wczesna diagnoza i rehabilitacja drogą do integracji” realizuje się cztery moduły:

 • specjalistyczno-diagnostyczny - wieloprofilowa, kompleksowa analiza przeprowadzana przez zespoły specjalistów. Jej celem jest ocena stanu dziecka, jego ograniczeń i potencjału rozwojowego oraz wyznaczenie kierunków rehabilitacji, tzw. Indywidualny Plan Działania;
 • terapeutyczno-usprawniający – szeroka gama oddziaływań usprawniających motorycznie, np. kinezyterapia, skafander kosmiczny, masaż, gimnastyka korekcyjna;
 • edukacyjno-aktywizujący – szerokie spectrum działań, koncentrujących się na rozwoju sfery intelektualnej i psychospołecznej dziecka, np. terapia pedagogiczna, logopedyczna, muzykoterapia, zajęcia z wykorzystaniem komputera;
 • psychoterapeutyczne wsparcie rodziców/opiekunów dzieci niepełnosprawnych
  i zagrożonych niepełnosprawnością
  – indywidualne i grupowe konsultacje w zakresie poradnictwa życiowego, prawnego, przygotowania do roli terapeutycznej.

Wszystkie formy oddziaływań dostosowane są do swoistych potrzeb i możliwości dziecka, mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.

Kompleksowym wsparciem rocznie objętych jest około 850 dzieci. Dla każdego z nich zespół specjalistów opracowuje Indywidualny Plan Działania, będący punktem wyjścia dla oddziaływań terapeutycznych. Proces usprawniania i aktywizacji dostosowany jest do potrzeb i możliwości dziecka, z uwzględnieniem jego ograniczeń i potencjału rozwojowego. Około 1600 osób, rodziców i opiekunów uczestniczy w warsztatach, otrzymuje pomoc terapeutyczną, prawną itp. 

Wczesna pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego jakim dysponuje i wyzwalanie u niego różnorodnych form aktywności prowadzą do stopniowego osiągania przez nie coraz większej autonomii, poprawy jakości życia i integracji społecznej. Projekt korzystnie zmienia sytuację osób niepełnosprawnych, zwiększa możliwości samodzielnej egzystencji i ich szanse na życie aktywne i twórcze.

Rodzice i opiekunowie zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w procesie wychowania i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, będą potrafili radzić sobie w trudnych sytuacjach a także zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawa. Projekt korzystnie wpłynie na jakość życia rodzin dzieci niepełnosprawnych, wzmocni ich kompetencje i przyczyni się do integracji ze środowiskiem społecznym.

Program „Wczesna diagnoza i rehabilitacja drogą do integracji” wpisuje się w zadania „Miejskiego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2002-2015”. Z uwagi na kluczowe znaczenie wczesnej interwencji dla poprawy jakości życia dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, Gmina Miasto Szczecin planuje kontynuację przedsięwzięcia i zabezpieczenie środków finansowych na ten cel w latach następnych.

Komentarze (0)