tut-ON (transportowe usługi transferu Osób Niepełnosprawnych)

Projekt trwa od: 26/12/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Inna jednostka administracji publicznej
zachodniopomorskie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Jednostka administracji publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Osób z niepełnosprawnością
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Choroby narządu wzroku
  • Narządu ruchu
  • bez ograniczenia
  • Dostępny transport
  • zadanie własne
  • Środki własne

Osoby niepełnosprawne mają prawo do aktywnego, niezależnego i samodzielnego życia. W szczególności mają także prawo do dostępu do dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Podstawą włączania do życia społecznego: nauka, zatrudnienie, życie prywatne – powinien być dostęp do możliwości adekwatnego przemieszczania się. Nierówności w zakresie włączania społecznego, a także wykluczenie ekonomiczne osób o mniejszych dochodach, które nie są w stanie pokryć kosztów zakupu samochodu i jego przystosowania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, nie mogą być barierą i przyczynkiem do izolacji. Dostępność transportu dla osób niepełnosprawnych należy rozumieć jako zapewnienie pełnej swobody w poruszaniu się bez ograniczeń związanych z barierami w obszarze taboru czy samego świadczenia usługi transportowej. Dostępność ta nie może być ograniczona ani konkretnym czasem podróży, ani wymaganiem podróżowania z osobą towarzyszącą. Nie może także oznaczać zwiększonych wydatków ponoszonych przez osoby niepełnosprawne lub ich rodziny. Jest ona gwarantem swobody w możliwości podejmowania zatrudnienia, nauki, dostępie do służby zdrowia, kultury, sportu i rekreacji. Dostępność systemu transportowego jest więc pierwszym krokiem do walki z wykluczeniem społecznym osób niepełnosprawnych.

PCPR od 2012r realizuje usługi transportowe na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Polickiego (ON). W 2012r, wynajęliśmy specjalistyczny środek transportu, dzięki czemu udało się zmniejszyć skalę trudności komunikacyjnych na obszarze objętym działaniem PCPR-u. Od 09.2012 r. do 11.2013 r. świadczone były m.in. nieodpłatne usługi transportowe dla ON, pozwalające na zwiększenie dostępności tych osób do specjalistycznych usług świadczonych przez PCPR, w tym m.in. usług terapeutycznych, psychologicznych i prawnych. Realizacja ww. bezpłatnych usług transportowych była ułatwieniem dla osób, które nie posiadały własnego środka transportu. Samochód kursował zgodnie z rozkładem jazdy z miejscowości Gmin Dobra i Kołbaskowo do Polic. Jednakże w związku z bardzo małym zainteresowaniem korzystania z przejazdów na stałych trasach, zidentyfikowaliśmy potrzebę wybranej grupy ON, tj. osób z niepełnosprawnością ruchową, a dotyczyła ona zapotrzebowania na specjalistyczne usługi transportowe. Mając na uwadze powyższe zasadnym było podjęcie działań wychodzących naprzeciw niniejszej okoliczności, które umożliwiły świadczenie przez Powiat Policki usług transportowych technicznie i logistycznie dostosowanych do potrzeb ww. osób. Dlatego rozpoczęliśmy świadczenie nieregularnych odpłatnych usług transportowych dla ON. Do korzystania z usług uprawnione były ON posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie były w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej: poruszające się na wózku inwalidzkim, poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika. Usługi transportowe świadczone były nieregularnie, według potrzeb i na podstawie składanych zamówień. W 2016 roku PCPR zapewniał również transport z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 13 seniorom, uczestnikom Dziennego Domu Senior-Wigor. W grudniu 2016 r. ze środków własnych zakupiliśmy RENAULT MASTER rok produkcji 2012 

 

W latach 2012 – 2013 korzystanie z usług transportowych było niewielkie, np. w 2013 roku wykonaliśmy tylko 79 przewozów. Nasze dostosowanie się do potrzeb osób niepełnosprawnych, tzn. wprowadzenie m.in. możliwości realizacji indywidualnych przejazdów oraz rozreklamowanie się doprowadziło do tego, że już w 2019 r. zrealizowaliśmy 509 usług a osoby niepełnosprawne przejechały 25277 km. Od 2019 r. uprawnionymi do korzystania z przewozów są również osoby niewidome poruszające się przy pomocy „białej laski”. Aktualnie osoby niepełnosprawne mogą wykorzystywać nasz transport do realizacji własnych potrzeb. Usługi transportowe realizowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę według kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. Najczęściej naszych klientów wozimy do lekarza, do sklepu, w odwiedziny do rodziny, znajomych lub np. na turnus oraz na rehabilitację. 
Od momentu wprowadzenia odpłatnego korzystania za usługi przewozowe, cena za kilometr nie zmieniła się i wynosi 0,50 zł. Kwota ta nie zaspokaja kosztów organizacji transportu (zatrudnienie kierowców, utrzymanie i amortyzacja samochodu). Koszt 50 groszy za kilometr jest właściwie symboliczny. Pozostałe koszty pokrywane są z własnego budżetu.

 

Osoby niepełnosprawne są szczególnie podatne na izolację i wykluczenie społeczne. Wpływa na to między innymi system transportu publicznego, od którego dostępności zależy możliwość aktywnego życia, nauki i pracy. Większość odbywanych podróży transportem publicznym to podróże multimodalne – łączące na przykład autobus, pociąg i komunikację miejską. Dostępność indywidualnych usług przewozowych wpływa na ograniczanie tej izolacji oraz daje szansę podjęcia nauki, pracy i innych aktywności. Usługa transportu tut-ON (transportowe usługi transferu Osób Niepełnosprawnych) są w pełni dostępne i przyjazne dla osoby niepełnosprawnej ponieważ świadczone są „od drzwi do drzwi”.
Aktualnie posiadamy jeden samochód dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się. Aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych pasażerów zamierzamy kupić jeszcze jeden samochód. 

 

Usługi transportowe są finansowane z budżetu Powiatu Polickiego. 

Pierwszy samochód
Drugi samochód

Komentarze (1)

Małgorzata Radziszewska 22.05.2020
Bardzo dobra i długofalowa inicjatywa.