Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym.

Projekt trwa od: 15/03/2010 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Województwo
1) Krajowa Izba Doradców Podatkowych- Oddział Śląski, 2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • 1) Krajowa Izba Doradców Podatkowych- Oddział Śląski, 2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
 • Środki własne

Departament Zdrowia (wcześniej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego obok zadań wynikających z przypisanych kompetencji, ma ambicje podejmowania inicjatyw odpowiadających na istotne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Pojawienie się niepełnosprawności w rodzinie stanowi zawsze wielowątkowe wyzwanie, w szczególności pod kątem ekonomicznym. Ponadto, jak wynika z analiz osoby niepełnosprawne (ich rodziny) mają wciąż niewystarczającą wiedzę na tematy dotyczące spraw socjalnych, w szczególności rentowych (porównaj „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych – Raport Końcowy PFRON 18 maja 2017 r.” strona 13”). Rzecz ma się podobnie ze znajomością uprawnień podatkowych. Przyczyny tego stanu rzeczy są oczywiste. Konieczność zaspokojenia istotnych czasem wręcz podstawowych potrzeb powoduje,
że osoba z niepełnosprawnością (jej rodzina) koncentruje się na dniu codziennym i realizacji zadań związanych z elementarnymi kwestiami życiowymi. Mnogość czynności, jakie w ciągu tygodnia należy podjąć, stały stres i wywołane tym zmęczenie powodują, że zainteresowane osoby często nie mają ani siły ani czasu na pogłębianie wiedzy z zakresu uprawnień podatkowych. Nie sprzyja temu też skomplikowanie i trudność w zrozumieniu (porównaj np. „Czego Polacy nie wiedzą o podatkach” – Raport z Badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców” Warszawa 23 marca 2017 r. strona
7 – część Podsumowanie).

 

Z wyżej wymienionych powodów od 2010 r. , corocznie, w  ramach wspólnej inicjatywy Departamentu Zdrowia (wcześniej: Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych – Oddział Śląski przeprowadza się wspólną akcję informacyjną o ulgach i uprawnieniach podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym.
Doradcy Podatkowi należący do Krajowej Izba Doradców Podatkowych – Oddział Śląski, zazwyczaj w okresie marca kwietnia danego roku dwa razy w tygodniu (wtorki, czwartki) udzielali bezpłatnych, telefonicznych konsultacje dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Województwo Śląskie nie ponosi tego tytułu żadnych kosztów.
Podstawą tych działań jest stosowna Uchwała Zarządu Województwa i podpisane na potrzeby akcji porozumienie Województwa Śląskiego z Oddziałem Śląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych, szczegółowo opisujące zasady akcji oraz zakres udzielanych konsultacji.
Ze swojej strony Województwo Śląskie odpowiedzialne było za rozpropagowanie przedmiotowej akcji. W szczególności publikuje na stronie www.slaskie.pl oraz na podstronie dedykowanej sprawom osób niepełnosprawnym www.niepelnosprawni.pl. Stało się tradycją, że na potrzeby akcji produkowany był film informacyjny tłumaczony na język migowy wraz
z hasłem akcji wyrażonym w formie ikonograficznej. Był on następnie umieszczany
w serwisach społecznościowych administrowanych przez Samorząd Województwa Śląskiego. Maile z dokładną informacją o akcji otrzymywali, między innymi, pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych (bądź urzędnicy odpowiedzialni za sprawy osób niepełnosprawnych) w powiatach grodzkich i ziemskich placówki integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, samorządy gminne, placówki edukacyjne kształcące niepełnosprawnych, powiatowe rzędy pracy i media, w tym branżowe jak „Nasze sprawy”, czy ogólnopolski portal „Integracja”.

 

Szacuje się, że na przestrzeni dziesięciu lat Doradcy Podatkowi z Oddziału Śląskiego udzielili ponad 2000 tysiące bezpośrednich konsultacji telefonicznych. Dzięki temu niepełnosprawni mieszkańcy Śląska mogli prawidłowo wypełnić formularze podatkowe, co przełożyło się na możliwość pełniejszego skorzystania z przysługujących im uprawnień i ulg podatkowych.

 

Sygnały odbierane przez Departament Zdrowia wskazują, że dodatkowo akcja przyczynia się do zmiany wizerunku osób niepełnosprawnych. Są one coraz częściej postrzegane jako osoby aktywne zawodowo – społecznie oraz realizujące odpowiedzialne decyzje ekonomiczne.
Z upływem lat zauważalna jest także grupa niepełnosprawnych,z powodzeniem podejmująca działalność gospodarczą.
Przedmiotowa akcja nie byłaby możliwa gdyby nie otwartość i stałe zaangażowanie Doradców Podatkowych z Oddziału Śląskiego zrzeszonych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Zawód Doradcy podatkowego został uregulowany ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz. U. tekst jednolity 2020 p. 130). Warto zaznaczyć i podkreślić, że akcja „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” była jedną z pierwszych w skali kraju, kiedy wspieranie niepełnosprawnych, w tym zakresie, nie było tak częste. Dobry odzew środowiska osób
z niepełnosprawnością spowodował, że również inne Oddziały samorządu doradców podatkowych podjęły podobne inicjatywy. Jak wskazano powyżej śląska odsłona konsultacji podatkowych trwa, długo, bo do 9 tygodni.
Jak napisano, wieloletnia, bardzo dobra współpraca z Oddziałem Śląskim Doradców Podatkowych spowodowała, że reprezentanci tego samorządu brali czynny udział w innych inicjatywach Departamentu Zdrowia, jak np. Śląski Piknik Integracyjny Osób niepełnosprawnych, Śląskie Zawody Sportowo-Rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych,
Dni  Promocji Działalności Gospodarczej  W trakcie tych wydarzeń promowano zawód Doradcy Podatkowego, który może być wykonany przez osoby z niepełnosprawnością

 

„Akcja Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” stanowi rezultat oddolnej inicjatywy Samorządu Województwa Śląskiego i Krajowej Izba Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Tak długo jak obywa podmioty będą otrzymywać sygnały, że przedmiotowa akcja jest oczekiwana i odpowiada na potrzeby osób z niepełnosprawnością, tak długo będzie realizowana.

Komentarze (1)

Małgorzata Radziszewska 22.05.2020
Bardzo dobra i potrzebna inicjatywa udzielania nieodpłatnych porad prawnych dla osób z niepełnospranwościami i ich rodzin.