Słupska sieć mieszkań chronionych z opieką wytchnieniową.

Projekt trwa od: 11/03/2020 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Gmina miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osób z niepełnosprawnością
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Inne
 • nie dotyczy
 • Środki własne
 • Środki UE

Potrzeba zapewnienia całodobowej opieki dla niesamodzielnych, niepełnosprawnych mieszkańców  Słupska stale wzrasta, a liczba miejsc w placówkach świadczących takie wsparcie jest ograniczona.
Mieszkania chronione wspierane są miejscem, gdzie mieszkańcy Słupska:
- odzyskują utraconą sprawność po przebytych złamaniach, urazach i następnie wracają do swoich miejsc zamieszkania;
- oczekują na umieszczenie w placówkach, gdzie będą mieli zapewnione miejsce na stałe, czy też mają zapewnione specjalistyczne medyczne wsparcie np. zakładach opieki leczniczej czy domach pomocy społecznej;
- mogą umieścić na jeden miesiąc osobę niesamodzielną, i w tym czasie zadbać o swoje zdrowie, własne sprawy, które dotychczas odkładał, z uwagi na opiekę nad swoim niesamodzielnym członkiem rodziny, czy też odwiedzić swoje dzieci przebywające za granicą.

Na potrzeby realizacji zadań Miasto Słupsk wskazało trzy duże lokale komunalne, wyremontowane i przystosowane ze środków Unii Europejskiej.
Pierwsze z mieszkań przy ul. Niemcewicza 20/1 w dniu 24.07.2018 r. przyjęło pierwszych mieszkańców. Druga placówka (dla kobiet) zlokalizowana przy ul. Lutosławskiego 10/1 rozpoczęła działalność w dniu 03.09.2018 r.
Łącznie w mieszkaniach jest 15 miejsc w tym  6 miejsc dla kobiet i 9 miejsc dla mężczyzn.
Innowacyjnym rozwiązaniem prowadzonym w ramach działalności mieszkań  chronionych jest zapewnienie tzw. opieki wytchnieniowej.
Trzecie mieszkanie chronione, zlokalizowane przy ul. Niedziałkowskiego 3/3, przeznaczone  jest dla kobiet, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia w funkcjonowaniu, ale zdolne są do samoobsługi i nie wymagają całodobowej opieki oraz hospitalizacji. Mieszkanie przygotowane do przyjęcia siedmiu kobiet uruchomiono 12.02.2019 r.
Całodobowe specjalistyczne wsparcie jakie oferowane jest w mieszkaniach, świadczone jest przez wykwalifikowanych opiekunów, pielęgniarkę, pracownika socjalnego. Dodatkowo organizowane jest wsparcie odpowiadające indywidualnym potrzebom mieszkańców, np. usługi rehabilitanta, neurologopedy.

Z oferty placówek  przy ul. Niemcewicza 20/1 i ul. Lutosławskiego 10/1 skorzystało łącznie 71 osób niesamodzielnych (37 kobiet i 34 mężczyzn). Z usług  oferowanych w mieszkaniu przy.ul. Niedziałkowskiego 3/3 skorzystało 5 kobiet.
Ze wsparcia w postaci opieki wytchnieniowej skorzystały łącznie 23 osoby (12 kobiet i 11 mężczyzn).
Opieka wytchnieniowa odciąża rodzinę osoby z niepełnosprawnością wymagającą całodobowej opieki, przyczynia się do tego, że opiekunowie nie mają poczucia osamotnienia w sprawowanej opiece oraz nie są osobami wykluczonymi społecznie.
W innowacyjnym, słupskim modelu mieszkań chronionych dla osób niesamodzielnych zapewniane są usługi bytowe, nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji z mieszkańcami Słupska, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.  W mieszkaniach rozwijany jest także wolontariat, do którego przyłączają się uczniowie pobliskiej szkoły podstawowej, słuchacze Szkoły Policji oraz uczestnicy Centrum Integracji Społecznej.

Do korzyści długofalowych uruchomienia mieszkań chronionych należy poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. W mieszkaniach chronionych jest utrwalana  samodzielność, sprawność w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych i integracja z mieszkańcami Słupska, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. Opieka wytchnieniowa  polega na wspomaganiu opiekunów osób zależnych. Osamotnienie w sprawowanej opiece nad osobami niesamodzielnymi powoduje pogorszenie się stanu zdrowia psychofizycznego opiekunów poprzez stopniowe osamotnienie i wykluczenie społeczne, dlatego niezbędne jest wsparcie w postaci opieki wytcheniowej.

Sieć mieszkań chronionych wraz z opieką wytchnieniową stanowi kluczową rolę zapewniającą całodobową opiekę dla osób niesamodzielnych oraz z niepełnosprawnościami.  Potrzeba całodobowej opieki dla tej grupy społecznej  na terenie miasta Słupska stale wzrasta, a liczba miejsc w placówkach świadczacych takie wsparcie jest ograniczona, dlatego niezbędna jest realizacja projektu w trybie ciągłym

Komentarze (1)

Beata Pawlicka 11.03.2020
Zgłoszona Dobra praktyka dotyczy osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.