Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Projekt trwa od: 01/03/2011 r. do 28/02/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
województwo Wielkopolskie
Województwo
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – Lider projektu
 • Środki UE

Osoby niepełnosprawne w Wielkopolsce to ok. 15% ogółu mieszkańców, czyli co 7 os. (w tym 60% kobiet). Tym samym Wlkp. znajduje się na jednym z czołowych miejsc w kraju pod wzgl. udziału osób niepeł. w ogólnej liczbie mieszkańców. Zaobserwowano wzrost stopy bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. Do tych liczb należy jeszcze dodać osoby nie korzystające z pomocy instytucjonalnej i nie objęte statusem osoby niepełnosprawnej i pozostałe zagrożone wykluczeniem społecznym są jedną z najliczniejszych grup, dla których szansą na normalne życie może być ekonomia społeczna.

Obecnie ścieżka rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych nie funkcjonuje (WTZ-ZAZ-otw. rynek pracy). W Wlkp. jest 85 WTZ i 7 ZAZ (2010). Prowadzi to do sytuacji gdy osoby niepełnosprawne zrehabilitowane w stopniu umożliwiającym przejście do ZAZ uczestniczą nadal w WTZ, blokując miejsca dla kolejnych osób niepełnosprawnych. Dodatkowo istniejące w Wlkp. ośrodki wsparcia ES czy też centra ES nie obejmują wsparciem osób niepełnosprawnych-skupiają się głównie na osobach bezrobotnych, bezdomnych i uzależnionych.

Diagnozując powyższą sytuację możemy wskazać na istniejące na terenie Wlkp. negatywne zjawiska dot. infrastruktury wsparcia PES w odniesieniu do osób niepełnosprawnych:

- brak dedykowanej osobom niepełnosprawnym instytucji wspierającej ES uwzględniającej specyficzne potrzeby tych osób

- brak dostępu osób niepełnosprawnych do bezpłatnych usług doradczych i szkoleń ukierunkowanych na otwarty rynek pracy w sektorze ES

- słaba współpraca sektora społecznego i publicznego z biznesowym w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES, brak przepływu doświadczenia z sektora biznesowego do społecznego

- niska świadomość społ. Istnienia sektora ES powodująca niski popyt na ich produkty i usługi co nie pozwala rozwinąć się ES 

- strach osób niepełnosprawnych przed założeniem działalności gospodarczej z powodu wysokich kosztów obsługi księgowej, prawnej, promocji.

Doradztwo(odp. Lider)- dla 120 beneficjentów ostatecznych (BO) w tym ok. 80% ON , 60% kobiet odbywa się w trzech cyklach-przeplatanych szkoleniami:

- doradz. wstępne indywidualne-efektem skierowanie na szkolenie podstawowe

- doradz. indywidualne ukierunkowane na podjęcie konkretnej formy aktywności w ramach ES i doradz. specj. ds. orzecznictwa o niepełnosprawności-efektem skierowanie na szkolenie profilowane

- doradz. indywidualne ostateczne Zapewnione zostały: wynagrodzenie doradców, tłumacza języka migowego, dojazd doradców. Szkolenia(odp. Lider)-dla 120 BO w tym 80% ON, 60% kobiet, odbywają się w 2 cyklach (przeplatane doradztwem)

- szkolenia podstawowe

- sprofilowane szkolenia w zakresie ES Zapewnione zostały materiały szkoleniowe, zakwaterowanie, wyżywienie,dowóz i ubezpieczenie BO, trenerzy.

Usługi(od. Lider)-usługi prawne, księgowe, marketingowe-dla istniejących PES. Zapewnione zostało wynagrodzenie inst. świadczących usługi. Tworzenie lokalnych partnerstw(odp. Partner)

- zainicjowanie prac 62 grup wspierających ES osób niepełnosprawnych w wielkopolskich powiatach

- spotkania terenowe mające na celu stworzenie grup wspierających inicjatywy ES osób niepełnosprawnych szczególnie dotyczące aktywizacji zawodowej tych osób

- konsultacje zdalne z ekspertem

- organizacja wizyt studyjnych we wzorcowo działających PES Promocja ES i zatrudnienia w ES (odp. Lider i Partner) konferencja inaugurująca (P) kampania prasowa(L) kampania TV(L) kampania radiowa(L) kampania ulotkowo-plakatowa(L) kampania internetowa(L) Usługi zostały zlecone specjalistycznym mediom, opłacone zostało wynagrodzenie rozmówców audycji.

W ramach CESON zapewnione jest uzyskanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla 120 BO Zainicjowane zostaną prace 31 partnerstw publiczno-społeczno-biznesowych Powstanie 9 grup inicjatywnych PES (w ramach szkoleń prowadzonych przez Lidera projektu) Promocja ES w regionie Profesjonalizacja 10 PES w ramach usług Wzrost umiejętności społecznych i zawodowych Zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym Integracja społeczna ON Zwiększenie zdolności komunikacyjnych Wzrost motywacji do podejmowania aktywności zawodowej Wzrost rozpoznawalności terminów ES wśród mieszkańców regionu

Działania podjęte w CESON przyczynią się poprzez szkolenia i doradztwo do wzrostu profesjonalizacji działań w obrębie ES. Osoby-uczestnicy szkoleń, którzy nabyli umiejętności i wiedzę z zakresu przedsiębiorczości społecznej, są przygotowani do funkcjonowania na otwartym rynku pracy. Mogą realizować swoje życie zawodowe np. w założonej spółdzielni socjalnej czy innych formach przedsiębiorczości społecznej.

Szkolenia i doradztwo, które nie kończy się wraz z ukończeniem projektu, dają praktyczne umiejętności do zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Uczestniczące w szkoleniach osoby pełnosprawne wzmacniają społecznie inicjatywy zawodowe osób niepełnosprawnych, a jednocześnie poprzez ich udział np. w zakładaniu, a przede wszystkim funkcjonowaniu spółdzielni socjalnej spełnia się w „namacalny” sposób forma integracji społecznej.

Powstałe w ramach projektu partnerstwa lokalne złożone z osób reprezentujących samorząd, organizacje pozarządowe pracujące z osobami niepełnosprawnymi oraz przedsiębiorców tworzą lokalne otoczenie grup inicjatywnych (uczestnicy szkoleń). Partnerstwa są ważnym elementem lokalnego rynku pobudzającym różnorakie mechanizmy zarówno społeczne jak i biznesowe wspomagające przedsiębiorczość społeczną osób niepełnosprawnych.

Choć projekt CESON zakończy się w lutym 2013 roku jego uczestnicy będą mogli brać udział w kolejnym zbliżonym tematycznie projekcie realizowanym przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi, w którym można ubiegać się o dotację na założenie spółdzielni socjalnej. Utworzone partnerstwa działające w najbliższym osobom niepełnosprawnym terenie będą przyczyniać się do inicjowania zmian w obrębie lokalnej polityki ekonomii społecznej.

Samorząd posiada instrumenty prawne, które może zastosować przyczyniając się w ten sposób do włączenia podmiotów ekonomii społecznej w lokalne działania. Organizacje pozarządowe są miejscem skupiającym osoby niepełnosprawne natomiast lokalni przedsiębiorcy mogą zarówno korzystać z usług podmiotu ekonomii społecznej jak i generować usługi i zlecenia.

Każdy z partnerów dodatkowo-poprzez stałą współpracę- uczy się od siebie mechanizmów i sposobu podejścia do konkretnej sprawy. Współpraca, która funkcjonować będzie już po zakończeniu projektu będzie nieformalną, ale i realną jego kontynuacją.

Komentarze (0)