Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak

Projekt trwa od: 24/09/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Czerwonak
Gmina wiejska
Urząd Gminy Czerwonak
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • brak
 • Środki własne

Zgłaszanym projektem jest diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak, która ma stanowić podstawę do opracowania programu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, które ukończyły 24 rok życia, a także ich opiekunów. W Gminie Czerwonak nie tylko dostrzeżono poważny problem jakim jest luka między zatrudnieniem a edukacją, w której znajdują się osoby z niepełnosprawnością od 24 roku życia, ale także podjęto decyzję o realizacji zadania, pozostającego w gestii powiatu, a nie samorządu gminnego. Sytuacja osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym (OzN) jest trudna: po śmierci opiekunów faktycznych, przy braku odpowiedniego wsparcia społecznego i najczęściej nieuregulowanych sprawach prawno-finansowych oraz mieszkaniowych trafiają one do domu pomocy społecznej jako miejsca stałego pobytu, choć nie ma takiej konieczności i nie jest to rozwiązanie preferowane przez te osoby. System usług społecznych często nie chroni rodzin OzN przed takimi sytuacjami. Na skutek słabego zabezpieczenia ubezpieczeniowego OzN i ich rodziny długoterminowo są zależne ekonomicznie od pomocy i służb społecznych. Koniecznością było więc skonstruowanie mechanizmów wspierających te osoby i ich opiekunów w społeczności lokalnej, a narzędziem kluczowym służącym realizacji tego celu jest diagnoza społeczna na poziomie gminy, która opisywałaby zjawisko niepełnosprawności w odniesieniu do specyfiki i lokalnych uwarunkowań. Warto w tym momencie przytoczyć słowa Wójta Gminy Czerwonak Marcina Wojtkowiaka: „Czujemy się pionierami, bo to pierwszy tego typu projekt w Polsce, wynikający nie z obowiązku ale potrzeby. Zależy nam by na bazie diagnozy wdrożyć kompleksowy program wspierający dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Takie, dla których po ukończeniu 24 roku życia nie ma żadnej oferty, które po prostu wypadają z systemu. Chcemy te rodziny objąć wsparciem bardzo celowym i odpowiadającym na ich najważniejsze potrzeby.”

Początkowym etapem projektu było zorganizowanie kilku spotkań z przedstawicielami gminnych władz, rodzinami, których dotyczy ta trudna sytuacja oraz z kierownikami i pracownikami instytucji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością. Na spotkania zaproszono ekspertów i przedstawicieli Stowarzyszeń. W kolejnym kroku przygotowano i przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe. Pierwsze z nich polegało na przeprowadzeniu 60 wywiadów ankietowych z rodzicami/opiekunami dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym. Badanie jakościowe natomiast zostało przygotowane w oparciu o 12 indywidualnych wywiadów pogłębionych z ekspertami zaangażowanymi w prace na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Końcowym etapem pozyskiwania informacji było przeprowadzenie warsztatu rekomendacyjnego, w którym wzięli udział opiekunowie osób z niepełnosprawnością i eksperci. O całej inicjatywie i o poszukiwaniu osób chętnych do wzięcia udziału w badaniach informowano na gminnej stronie internetowej, portalu Gminy Czerwonak na Facebooku, a także plakatach informacyjnych. W oparciu o przeprowadzone badania opracowano „Diagnozę potrzeb osób z niepełnosprawnością w gminie Czerwonak”.

Największą korzyścią wynikającą z opracowania diagnozy osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak jest wytyczenie kierunków działań dla lokalnego systemu wsparcia, czyli przygotowanie rekomendacji będących efektem przeprowadzonych badań analizy desk research, warsztatów rekomendacyjnych i analizy dobrych praktyk w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Wyniki diagnozy wykazały następujące potrzeby rodzin:

1. Potrzeby opiekunów:

- odpoczynek, wsparcie wolontariuszy,

- stworzenie miejsca na terenie gminy dla osób z niepełnosprawnością,

- bezpieczeństwo (prawne, finansowe i materialne zabezpieczenie osób z niepełnosprawnością w sytuacji śmierci opiekuna).

2. Potrzeby dostępu do usług:

- gminnych (rehabilitacja, sport, kultura),

- psychologa, prawnika (usługa wsparcia specjalistycznego),

- potrzeba informacji (dostęp do informacji i informacja o ofercie).

3. Eliminowanie barier:

- potrzeby materialne (finansowe),

- zniesienie barier infrastrukturalnych.

W pierwszej kolejności Gmina Czerwonak będzie chciała się skupić się na wdrożeniu działań wspierających niezależność i podmiotowość osób z niepełnosprawnością, dostępność usług i przestrzeni dla tej grupy oraz działania podnoszące jakość życia opiekunów osób z niepełnosprawnością. Diagnoza wykazała ogromną potrzebę, jaką jest powołanie Pełnomocnika Wójta ds. Osób z Niepełnosprawnością (początkowo stanowiącego również punkt informacyjny). Jego rola skupiałaby się na pełnieniu funkcji rzecznika, konsultanta, doradcy, pośrednika w relacjach między osobą/rodziną osoby z niepełnosprawnością a takimi instytucjami jak GOPS, PCPR, PFRON. Innymi punktami, na których należałoby się skupić, jest wsparcie lokalnego Centrum Wolontariatu działającego w GOPS, a także opracowanie programu realizacji usługi transportowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością, której zadaniem byłoby dowożenie ich na zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, warsztatowe, realizowane na terenie Gminy, ale i poza nią.

Konieczne jest włączenie wynikających z Diagnozy rekomendacji w aktualną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czerwonak oraz określenie ramy czasowej do realizacji poszczególnych zadań. Co ważne, opracowanie spójnej polityki na szczeblu samorządowym pozwoli zaangażować lokalnych interesariuszy i podzielić zadania w sposób proporcjonalny w oparciu o posiadane zasoby.

Ogromną korzyścią płynącą z przygotowanej Diagnozy niewątpliwie jest to, że  przysłuży się ona efektywniejszym staraniom w pozyskiwaniu środków finansowych na poszczególne projekty.

Projekt realizowany ma być w sposób ciągły, a poszczególne rozwiązania wdrożone na stałe.

Komentarze (0)