"I Tobie będzie lżej" projekt realizowany przez OPS w Nowym Miasteczku. Dofinansowanie otrzymane z fundacji PZU.

Projekt trwa od: 01/04/2017 r. do 31/12/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Inna jednostka administracji publicznej
lubuskie
Nowe Miasteczko
Inny podmiot
Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami
  • nie dotyczy
1-20
Lokalny
  • 7-18
  • Inne
  • Ośrodek Zdrowia - wymienne informacje o stanie zdrowia oraz zakresie świadczonych usług opiekuńczych.
  • Środki sponsorów

Postępujące procesy starzenia się populacji, zwiększający się odsetek osób w wieku starszym oraz osób niepełnosprawnych wymagających opieki i wsparcia,niski status ekonomiczny seniorów, w szczególności samotnych, to czynniki, które powodują, że usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania przez gminę, to jedna z form usług społecznych o coraz większym zasięgu. Dokonując analizy środowiska Gminy Nowe Miasteczko wynika, że jest ogromne zapotrzebowanie na zwiększenie usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania.Na terenie naszej Gminy zatrudniona jest opiekunka środowiskowa w wymiarze pełnego etatu. Jednak do OPS nieustannie wpływają nowe podania o pomoc w formie usług opiekuńczych. Dlatego nasz projekt jest odpowiedzią na potrzeby miejscowego środowiska, wychodzimy naprzeciw w/w sytuacjom stosując instrumenty aktywizacji, które przyczyniają się do zwiększenia niesionej pomocy osobom samotnym w podejmowaniu aktywności społecznej.

Celem naszego projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych dorosłych i dzieci w miejscu zamieszkania, oraz umożliwienie tym osobom dalszego (jak najdłuższego) funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb, pomoc w pokonywaniu barier w integracji ze środowiskiem, a także pomoc i wsparcie dla rodzin.

Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane osobie starszej,niepełnosprawnej w formie usług opiekuńczych, występujące ograniczenia oraz bariery będą niwelowane, przyczyniając się do zachowania (mimo postępującego procesu starzenia) lub podnoszenia poziomu jej życia. Świadczenie usług w sposób zorganizowany adekwatnie do rozpoznanych potrzeb powinno zawsze zakładać partycypację osoby starszej w wykonywaniu poszczególnych czynności wchodzących w zakres usług i współpracę z rodziną.

 

Rekrutacja uczestników projektu, oraz przeprowadzenie wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego.
2017-04-01 2017-04-30
Zatrudnienie opiekunki środowiskowej 2017-05-01 2017-12-31
Wizyty pracownika socjalnego w środowisku, celem monitorowania świadczonej przez opiekunkę pomocy

Planowanym rezultatem projektu jest to, że osoby zakwalifikowane do projektu, wymagające opieki i wsparcia drugiej osoby, przez okres 9 miesięcy otrzymają pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Poprawi się przez to stan ich samopoczucia, zaczną lepiej funkcjonować w środowisku. Będą bardziej samodzielne. Będą miały możliwość częstszego kontaktu z lekarzem rodzinnym. Opiekunka środowiskowa będzie dbała o to, aby zaspokoić potrzeby podopiecznych w zależności od ich oczekiwań oraz stanu zdrowia. Usługi opiekuńcze świadczone dla osób starszych w miejscu zamieszkania umożliwią tym osobom funkcjonowanie w dotychczasowym środowisku,pomimo ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie w formie usług opiekuńczych powyższe ograniczenia oraz bariery będą zniwelowane oraz przyczyni się do zachowania dotychczasowego poziomu życia lub podniesie dotychczasowy poziom życia osób starszych. Poprawi się ich sprawność fizyczna lub utrzyma na dotychczasowym poziomie. Będą mieli lepszą kondycję psychiczną oraz możliwość integracji ze społecznością adekwatnie do indywidualnych możliwości i potrzeb. Utrzymają stabilny stan zdrowia, unikną powikłań związanych z hospitalizacją,długotrwałą lub przewlekłą chorobą,unikną powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia (odparzenia,odleżyny,przykurcze, powikłania układu oddechowego,pokarmowego, krążenia),kompensowanie ograniczonej zdolności do samodzielnego poruszania się przy pomocy osoby drugiej, poprawa samopoczucia; podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności, podtrzymanie lub zwiększenie aktywności, zmniejszenie izolacji społecznej, a przede wszystkim i co najważniejsze będą nadal funkcjonować we własnym środowisku domowym bez obawy, że mogą być umieszczeni w DPS.

Poprzez realizację projektu poprawiła się jakość życia rodziców, opiekunów na codzień zajumjących się osobami z niepełnosprawnością. Wzmocnili swoją psychikę na przyszłość, mieli możliwość zaspokojenia swoich potrzeb wyższego rzędu, kilka godzin czasu tylko dla siebie, choćby na spacer, odwiedziny u znajomych, to dla tych opiekunów wielka ulga, bezcenny oddech i pomoc.

Ośrodek będzie kontynuował projekt w przypadku otrzmania kolejnej dotacji.

link do artykułu w gazecie, informacja z przebiegu realizacji projektu z portalu społecznościowego facebook
informacja z przebiegu realizacji projektu z portalu społecznościowego facebook

Komentarze (1)

Małgorzata Radziszewska 22.05.2020
Usługi opiekuńcze – zatrudnienie jednej opiekunki dla osób starszych w ramach projektu – z opisu projektu wynika, że gmina należy do tej części gmin, w których nie są realizowane usługi opiekuńcze przewidziane w ustawie o pomocy społecznej. Możliwość kontynuacji w sytuacji otrzymania przez ops dotacji. Usługi opiekuńcze świadczone w ramach dotacji z PZU przez okres 8 miesięcy 2017-05-01 2017-12-31.