"Przebudowa budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami"

Projekt trwa od: 30/05/2016 r. do 21/06/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Miasto na prawach powiatu: Olsztyn
Gmina miejska
Gmina Olsztyn
Osób z niepełnosprawnością
  • znaczny
powyżej 100
Regionalny
  • Bez ograniczeń
  • 26-40
  • Inne
  • Stowarzyszenie Wyjatkowe Serce
  • Środki UE

Projekt dotyczył przebudowy i modernizacji infrastruktury budynku, będącego własnością Gm. Olsztyn, w którym działają Warsztaty Terapii Zajęciowej, świadczące usługi rehabilitacji i aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnym osobom niepełnosprawnym.. Użytkownikami warsztatów są w obszarze oddziaływania projektu mieszkańcy gmin: Gm. Olsztyn oraz Dywit, Gietrzwałdu i Jonkowa (Dywity, Naglady, Jonkowo, Barczewo, Stawiguda, Gietrzwałd) Z analizy sytuacji wewnątrzreg. wynikało, że zapotrzebowanie na usł.  rehabilitacji zawodowej niepełnosprawnych osób bezrobotnych jest na tym obszarze znacznie wyższe niż możliwości istniejącej infrastruktury. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych na obszarze objętym projektem wyniosła w 2015 r. 643, zaś liczba miejsc w dwóch istniejących WTZ na tym obszarze wynosiła 118, co oznacza, że zaspokajały one jedynie 18% zapotrzebowania na te usługi. Na problem dostępności usług WTZ składał się zły stan techniczny budynku przy ul. Bałtyckiej 45, który nie spełniał norm technicznych i sanitarnych. Silne zawilgocenie i zagrzybienie przyczyniało się do absencji uczestników WTZ w zajęciach i przerwania terapii. Uczestnicy WTZ to osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich), powodującą ograniczenia lub trudności w poruszaniu się, osoby z niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem, osoby ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (uszkodzenia wzroku, słuchu, osoby nie komunikujące się mową werbalną), które charakteryzuje obniżona odporn. organizmu. Ze względu na stan budynku, nie było możliwości zwiększenia liczby dostępnych miejsc i rozszerzenia oferty programowej WTZ. Tym samym zła infrastruktura oraz niewystarczająca oferta programowa WTZ pracy wpływała na niezadowalającą jakość i skuteczność usług socjalnych skierowanych do osób niepełnosprawnych, co przekładało się na niski odsetek usamodzielnionych osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy w odniesieniu do liczby osób kończących WTZ.

 

Projekt obejmował przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych - głównych użytkowników prowadzonych tam Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zakres prac budowlanych objął kondygnacje: przyziemia, parteru (z wyłączeniem pomieszczeń Rady Osiedla) oraz fragment poddasza (nowe pracownie: psychologa, rewidalizacyjna, zaradności osobistej, pomieszczenia sanitarne), a także wykonanie nowej klatki schodowej z windą dla niepełnosprawnych oraz wygodnego dojazdu prowadzącego bezpośrednio pod wejście do budynku z kondygnacji przyziemia, gdzie znajduje się zespół szatni. Wnętrza budynku zostały dostosowane do funkcji WTZ, obowiązujących przepisów zakresu ochrony ppoż, sanitarnych i bhp. Poddasze nieużytkowe zostało częściowo przystosowane do potrzeb użytkowych i przeznaczone na dodatkowe sale zajęć terapeutycznych. Wykonane zostały szatnie, łazienki, także te dla niepełnosprawnych. Po wyburzeniu ścian wtórnych powstał czytelny układ komunikacji, zapewniający dostępność dla osób z różnym zakresem niepełnosprawności oraz bezpieczną ewakuację. Ze względu na istniejące silne zawilgocenie i zagrzybienie wykonany został kompletny system renowacji. Budynek został odgrzybiony. Po pogłębieniu piwnic wykonana została kompleksowa, systemowa izolacja ścian piwnic i posadzek pomieszczeń na gruncie. Zastosowany został system tynków renowacyjnych wewnętrznych, które umożliwiły stopniowe usunięcie wilgoci z murów. Generalna modernizacja poprawiła stan techniczny.

Celem projektu było podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych skierowanych do osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy poprzez:
1.    wsparcie infrastruktury przeznaczonej na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami,
2.    wzbogacenie zakresu, a tym samym jakości kształcenia i nabywanych umiejętności przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,
3.    wzrost liczby uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce,
4.    wzrost liczby usamodzielnionych osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy.

 

Zastosowany został system tynków renowacyjnych wewnętrznych, które umożliwiły stopniowe usunięcie wilgoci z murów. Generalna modernizacja poprawiła stan techniczny.

Projekt odnosił się do działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Pozytywne skutki działań (na płaszczyźnie infrastrukturalnej, np. lepsza jakość dostępnych budynków, oraz systemowej, tj. wzrost liczby osób podejmujących pracę i/lub pozyskujących umiejętności samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie) bezp. wpływają na możliwości rozwoju kapitału społecznego obszaru objętego projektem oraz na wzrost dostępności i jakości usług publicznych. Projekt realizuje tym samym cele „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego woj. warm-maz do roku 2025", w szczególności Cel strategiczny: Wzrost aktywności społecznej, który będzie realizowany poprzez cel operacyjny Wzrost dostępności i jakości usług publicznych; projekt jest zgodny z następującymi kierunkami działań: Kierunek: Edukacja: Podopieczni WTZ mają do dyspozycji świetnie przystosowane i wyposażone pracownie tematyczne, w tym prac. komputerową, która umożliwia uczestnikom nabycie umiejętności wykorzystywania urządzeń teleinformatycznych i Internetu w edukacji, pracy i życiu codziennym. Dzięki realizacji inwestycji powstały pracownie szkoleniowo-terapeutyczne ( psychologa, rewidalizacyjna, zaradności osobistej). Nowe powierzchnie pozwoliły objąć wsparciem większej ilości osób niepełnosprawnych. Należy podkreślić, że WTZ są jedną z form wsparcia społecznego dla osób niepełnosprawnych pozwalających wejść na rynek pracy.. Projekt przyczynia się do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem, wyeliminowanie przeszkód napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do praw i usług społecznych: Przebudowana infrastruktura uwzględnia potrzeby ludzi starszych, niepełnosprawnych, prowadzi do zwiększenia partycypacji w życiu społecznym grup marginalizowanych poprzez stworzenie w pełni funkcjonalnej infrastruktury bez barier architektonicznych pozwalającej na swobodne użytkowanie.

Jednym z istotnych zadań własnych i obowiązków Gminy jest zabezpieczenie potrzeb osób niepełnosprawnych. Z tego względu, działając w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2004 r. Gmina przeznaczyła część budynku przy ul. Bałtyckiej 45 na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Decyzja ta zapadła w oparciu o art. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Zapisano tam, że do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej oraz turnusach rehabilitacyjnych. Zgodnie zaś z art. 10 b tej ustawy, Warsztaty mogą być organizowane przez Fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Ustawa wskazuje również, iż koszty utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby użytkowników, obciążają m. in. samorząd. W tej procedurze i z zachowaniem wskazanych wyżej rygorów prawnych w roku 2004, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ogłoszonego przez Gminę Olsztyn na prowadzenie Warsztatów dla osób niepełnosprawnych, budynek przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie został wydzierżawiony. W umowie z najemcą, poza dzierżawą opisywanego obiektu, określono także szczegóły dotyczące prowadzenia i dofinansowania kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych w budynku przy ul. Bałtyckiej 45. W ramach zadań własnych i ustawowych zobowiązań Gmina Olsztyn zapewniła bazę lokalową dla siedziby Warsztatów. Zwarte umowy przewidują wykorzystanie nieruchomości komunalnej wyłącznie na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej i dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Czas trwania umów jest ściśle powiązany z koniecznością realizacji w nieruchomości ww. celu.

WTZ przed remontem
WTZ w trakcie remontu
WTZ przed remontem
WTZ po remoncie
WTZ w trakcie remontu
pracownia artystycznej obróbki drewna
pracownia komputerowa
pracownia krawiecka
pracownia obróbki metalu
pracownia plastyczna

Komentarze (0)