5+1

Projekt trwa od: 01/12/2011 r. do 31/01/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Powiat Policki
Powiat
Powiat Policki
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Zatrudnienie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Nie dotyczy
 • Środki UE

Wśród mieszkańców Powiatu Polickiego jest znaczny odsetek osób niepełnosprawnych, które w większości są nieaktywne i bierne zawodowo. Podczas realizacji projektu główny akcent położono na działania skierowane do osób z wykształceniem podstawowym, zawodowym i średnim, gdyż doświadczenie PCPR wskazuje, że wśród tych osób pojawiają się największe problemy społeczno-zawodowe. W związku z tym osoby te wymagają szczególnego wsparcia. Dodatkowym uzasadnieniem potrzeby realizacji projektu jest zmiana nastawienia pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wzmacnianie ich świadomości, że osoby niepełnosprawne mogą być wydajnymi pracownikami. Ponadto istnieje potrzeba informowania pracodawców o korzyściach finansowych wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu przede wszystkim podjęcie przez uczestników staży zawodowych u pracodawcy, dobranych ze względu na kwalifikacje tych osób. 5-osobowym grupom niepełnosprawnych pracowników będzie towarzyszył w zakładzie pracy Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, dzięki czemu poszczególnym osobom niepełnosprawnym zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie i komfort w czasie wykonywania pracy. Osoby takie będą miały szansę zdobyć nowe doświadczenie zawodowe, a nawet stałe zatrudnienie.

Działania podejmowane w projekcie są realizowane zgodnie z harmonogramem i ustaloną kolejnością:

1. Turnus integracyjno-edukacyjny, podczas którego prowadzone było: - indywidualne poradnictwo psychologiczne i zawodowe; - grupowe zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym; - zabiegi rehabilitacyjne; - zajęcia integracyjne (spotkania grupowe, wycieczki, ogniska itp.); - nauka korzystania z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej (AOON); - wsparcie rówieśnicze.

2. Adaptacja infrastruktury na potrzeby osób niepełnosprawnych Przystosowanie budynku, w którym prowadzone jest poradnictwo i aktywizacja społeczno-zawodowa. Działanie zakłada montaż podnośnika platformowego (windy) oraz adaptację toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Staże zawodowe dla czterech 5-osobowych grup osób niepełnosprawnych. Podczas odbywania stażu każda z tych grup zostanie objęta wsparciem AOON, który będzie pomagał osobom niepełnosprawnym w funkcjonowaniu w miejscu pracy. W trakcie takiej formy przygotowania zawodowego osoby niepełnosprawne nabywają nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, dzięki którym stają się oni bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

4. Kursy i szkolenia Osoby niepełnosprawne w trakcie uczestnictwa w projekcie mają możliwość skorzystania z kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

5. Spotkania grup wsparcia.

- 55 osób podniesie kompetencje społeczne prowadzące do integracji społecznej - 60 osób skorzysta z usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej - 30 osób zmieni, podniesie lub nabędzie nowe kwalifikacje zawodowe poprzez szkolenia zawodowe - 12 osób podejmie zatrudnienie

W przypadku niepełnosprawnych uczestników projektu zakłada się wzrost: - aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, - samodzielności i radzenia sobie z problemami życia codziennego i zawodowego, - motywacji i aspiracji zawodowych. W przypadku pracodawców zakłada się: - zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych jako pracowników funkcjonujących na otwartym rynku pracy, - uświadomienie korzyści wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w 3 edycjach. W ramach każdej z nich zapewnia się wsparcie 20 osobom niepełnosprawnym. Po zakończeniu każdej z edycji osoby niepełnosprawne mają szansę na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy organizującego staż. Osoby po zakończonym udziale w projekcie mogą korzystać z usług PCPR w Policach, w tym z poradnictwa specjalistycznego.

Komentarze (0)