Inkubator Innowacji Społecznych WINS

Projekt trwa od: 01/06/2016 r. do 30/06/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
województwo Wielkopolskie
Województwo
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe-Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Urząd Miasta Poznania
 • Środki UE

Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych (Inkubator WINS) powstał dzięki dofinansowaniu z EFS UE w ramach projektu PO WER “Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych”. Woj. Wielkopolskie - ROPS w Poznaniu  (WW-ROPS w Poznaniu) w partnerstwie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym i Miastem Poznań podjął się nietypowego jak dla samorządu zadania związanego z tworzeniem innowacji społecznych, które polegało na inicjowaniu i wspieraniu innowacyjnych pomysłów na nowe formy wsparcia dla osób starszych (OS) i osób z niepełnosprawnościami (OzN) oraz ich otoczenia. Wypracowane innowacje dotyczą szczególnie wsparcia obszarów niezależnego życia, usług społecznych i deinstytucjonalizacji, działań na rzecz opiekunów OzN, działań na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami, rehabilitacji oraz innych nowatorskich rozwiązań służących wyrównywaniu szans w dostępie OS i OzN oraz ich otoczenia do pełnego udziału we wszystkich sferach życia.
Inkubator WINS powstał by tworzyć, wspierać, rozwijać, upowszechniać mikroinnowacje, które odpowiadają na realne potrzeby społeczne OS i OzN oraz ich otoczenia. Potrzeba ta wynikała również z diagnoz i raportów instytucjonalnych: Oceny Zasobów Pomocy Społecznej, diagnozy sektora usług społecznych w woj. wielkopolskim oraz pogłębionego studium usług opiekuńczych dla osób starszych zrealizowanych przez ROPS w Poznaniu. Innowacje społeczne to często rozwiązania bardziej skuteczne niż dotychczas istniejące, gwarantujące, poprzez wypracowany w Inkubatorze WINS proces ich tworzenia, uwzględnianie i dbanie o podmiotowość odbiorcy wsparcia, włączające odbiorców na każdym etapie pracy i dające pewność, że rozwiązanie jest „szyte na miarę” danego odbiorcy (m.in. poprzez metodę żywych laboratoriów) w myśl zasady „nic o nas bez nas”. Dlatego też innowacje społeczne dają szansę stworzenia rozwiązań w oryginalny sposób łączących dostępne zasoby z bieżącymi potrzebami.
Link: https://www.inkubatorwins.pl/

 

Inkubator WINS wspierał innowacyjne pomysły poprzez udział kadry opiekunów merytorycznych (od momentu pierwszego pomysłu, przez prototypowanie, testowanie i wdrażanie), ekspertów tematycznych, Laboratoria Przyszłości PCSS, możliwość prototypowania z udziałem użytkowników, platformę internetową z blogami informującymi o postępach danej innowacji) oraz finansowo (granty). Ważnym elementem realizacji innowacji społecznych było rozliczanie ich po efektach oraz brak konieczności wkładu własnego.
W okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2019 r. w ramach projektu:
- zorganizowano 5 spotkań subregionalnych o charakterze edukacyjnym i informacyjnym (aby opowiedzieć o tym czym są innowacje i jak będzie wyglądał plan pracy z Pomysłodawcą nad ich współtworzeniem - z udziałem odbiorców danej innowacji), - 20 spotkań fokusowych z grupami odbiorców innowacji (aby poznać potrzeby, na które innowacje miałyby odpowiedzieć), - 10 spotkań z opiekunami OzN i z udziałem samych OzN oraz ze specjalistami pracującymi z OzN, - 10 spotkań z OS i ze specjalistami pracującymi z OS. EFEKTEM tych działań było powstanie Banku Potrzeb i Pomysłów. https://www.inkubatorwins.pl/potrzeba/,
- przetestowano i z sukcesem zakończono 30 mikroinnowacji na łączną kwotę 1.497.002,75 zł, średnio jeden grant 50 tysięcy,
- autorami innowacji są: 17 organizacji pozarządowych, 8 osób fizycznych/grup nieformalnych osób fizycznych, 2 instytucje pomocy społecznej,
- stworzono 30 produktów/modeli finalnych, z których każdy możliwy jest do replikowania w podobnym środowisku społecznym,
- 353 osoby testowały proponowane innowacje społeczne, 
- zorganizowano 3 nabory, otwarty, uzupełniający i ciągły, w których łącznie zgłoszono 113 pomysłów na innowacje społeczne,
- zorganizowano 52 pitchingi o proponowanych innowacyjnych rozwiązaniach, 
- podpisano 30 umów o powierzenie grantu,
- utworzono  portal www.inkubatorwins.pl (baza wiedzy i blogi innowatorów).

 

Bezpośrednimi rezultatami Inkubatora WINS jest 30 przetestowanych mikroinnowacji na łączną kwotę 1.497.002,75 zł, a także:
- udział 30 autorów innowacji społecznych: 17 organizacji pozarządowych, 8 osób fizycznych/ grup nieformalnych osób fizycznych, 2 instytucji pomocy społecznej,
- stworzenie 30 produktów/modeli finalnych (każdy możliwy jest do replikowania w podobnym środowisku społecznym),
- udział 353 osób testujących proponowane innowacje społeczne, 
- wybór 3 innowacji społecznych rekomendowane do upowszechnienia na poziomie krajowym:
1)      „Paszport życia”
2)      „Rodzinne autonomie samodzielności”
3)      „SOS HOMINI – aplikacja komunikacyjna”
(informacje o ww. innowacjach: https://www.inkubatorwins.pl/blogi/)
- włączenie obszaru innowacji społecznych do stałych działań samorządu - np. w ramach otwartych konkursów ofert (innowacyjne formy wspierania mieszkańców DPS),
- realizacja kolejnego Inkubatora o zasięgu krajowym (Generator Dostępności),
- włączenie wypracowanych w Inkubatorze WINS rozwiązań w ramach Programu Regionalnego Razem Skuteczniej BIS - włączenie innowacji jako dobrych praktyk na rzecz osób długotrwale bezrobotnych,
- testowanie innowacji w innych środowiskach w ramach projektu międzynarodowego Social(i)Makers (Interreg Europa Środkowa - jako elementu metody rozwiązywania problemów społecznych Innovation Sharing Approach,
- upowszechnianie innowacji społecznych (spotkania, konferencje, wizyty studyjne, warsztaty, szkolenia),
- zwiększenie zainteresowania innowacyjnym rozwiązaniami wśród JST.

 

Wypracowane otwarte (wypracowane ze środków publicznych) innowacje społeczne są podstawą do budowania przez ROPS w Poznaniu trwałego ekosystemu innowacji społecznych w Wielkopolsce i w kraju. To baza, dzięki której ROPS w Poznaniu tworzy m.in. system (metodę pracy), w którym każde przetestowane rozwiązanie to potencjalne rozwiązanie dla konkretnego problemu społecznego. Poprzez stworzenie Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych (programu regionalnego z finansowaniem ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego), służącym do systemowego inkubowania innowacji jako odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne) oraz własne narzędzia lokalnego oddziaływania, takie jak np. sieciowanie – budowanie trwałej współpracy lokalnej) ROPS w Poznaniu buduje podejście oparte na dzieleniu się (Innovation Sharing Approach) otwartymi innowacjami społecznymi uzupełnione w pakiet narzędzi, który da lokalnym liderom realną szansę na rozwiązanie istniejących lokalnych problemów społecznych, zbudowanie silnej i odpowiedzialnej społeczności lokalnej i realną zmianę społeczną. 

Od 1 lipca 2019 r. w ROPS w Poznaniu ze środków samorządowych powołane zostało stanowisko ds. innowacji społecznych (jako pierwsza taka praktyka w Polsce), którego celem jest upowszechnianie i wdrażanie innowacji społecznych w województwie wielkopolskim oraz praca nad powołaniem i uruchomieniem Regionalnego Inkubatora Innowacji Społecznych. W ramach dalszych działań ROPS w Poznaniu systematycznie kontynuuje i rozwija ekosystem dla rozwoju innowacji społecznych w Wielkopolsce i w Polsce. ROPS w Poznaniu od 1.10.2019 r. współtworzy nowy Inkubator “Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności”, który wspiera i inkubuje nowe rozwiązania  w obszarze dostępności do usług dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami o ograniczonej mobilności i percepcji. 

 

Innowacja społeczna "Bądź zdrów" autor: TORO Michał Rzepka
Innowacja społeczna "Stolik pamięci" autor: Dom Pomocy Społecznej w Pleszewie
Innowacja społeczna "Mowa w starciu z udarem" autor: Aleksandra Załustowicz
Innowacja społeczna "Zooterapia w Domu Pomocy Społecznej" autor: Stowarzyszenie CREO
Innowacja społeczna "Pit Stop" autor: Tomasz Szwałk
Innowacja społeczna "Rehabilitacja społeczna przez nurkowanie" autor: Stowarzyszenie Krok po kroku HSA
Innowacja społeczna "Niebiesko-Niebiescy" autor: Fundacja FIONA

Komentarze (0)