Katowickie Centrum Usług Społecznych Integracja

Projekt trwa od: 01/01/2018 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Katowice
Powiat
Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z organizacjami pozarządowymi
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. św. Stanisława Kostki, Stowarzyszenie FAON, 4Future Marzena Olchowy
 • Środki własne
 • Środki UE

Osoby z niepełnosprawnościami (ON) wymagają holistycznego wsparcia obejmującego oddziaływania na ich kondycję fizyczną, psychiczną, jak i kompetencje społeczne. Wiele ON przeżywa lęk przed zwykłymi zdarzeniami, bo ich zdolności przystosowawcze są obniżone. Jedną z cech charakterystycznych sytuacji społ. ON jest ograniczenie kontaktu z innymi osobami –kontakty te zostają sprowadzone do kręgu najbliższej rodziny. Również dostęp do obowiązującej oferty kulturalnej oraz usług specj. jest często ograniczony dla tej grupy. Ważne zatem jest, aby integrować ON ze społ. lok. i stwarzać im okazję do kontaktów z pełnosprawną częścią społeczeństwa. ON próbują dbać o swoje funkcjonowanie w społeczeństwie, jednak spotykają się z brakiem zrozumienia bądź odpowiedniego dostosowania usług. Jest to obciążeniem dla nich, a także dla ich opiekunów, którzy wpadają w pętlę nadmiernej troski.  Rodziny dorosłych ON ze znacznym st. niepełnospr. oraz sprawujący bezpośrednią opiekę nad ON, które mają największe potrzeby w zakresie zdrowia i pielęgnacji oraz pomocy w codziennym funkcjonowaniu, żyją w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego. Osoby z poważnymi zaburzeniami najczęściej wymagają opieki przez całe życie (24h/dobę), potrzebują pomocy w prostych czynnościach takich jak mycie, korzystanie z toalety. Mają trudności z rozumieniem mowy i zachowań innych ludzi. Dorosłe ON mają starzejących się rodziców. Trudniej sprawować im opiekę nad dorosłą ON, która jest niesamodzielna. Rodzice muszą podporządkować dzienny rozkład zajęć opiece. Borykają się z brakiem możliwości załatwienia spraw prywatnych, potrzebują  również odpoczynku od codziennych obowiązków. Niska samodzielność ON powoduje, iż opiekunowie są przeciążeni. Powody te wskazują na konieczność wdrażania dostosowanych do potrzeb ON rozwiązań, które poprawią także sytuację członków ich rodzin lub opiekunów.
 

CUS jest miejscem realizacji dwóch projektów: Katowice Miasto Otwarte–Organizowanie Społeczności Lokalnej (KMO-OSL) oraz Katowice Miasto Otwarte–Rozwój Usług Społecznych (KMO-RUS). Projekty przeznaczone dla ON działają komplementarnie odpowiadając ofertą na potrzeby tej grupy społ. W CUS działa Punkt Poradnictwa i Informacji, gdzie można uzyskać m.in. inf. nt. praw ON, systemowych rozwiązań itp. Świadczone jest porad. specj.: psychologiczne, pedagogiczne, seksuologiczne, trenera pracy. Realizowane są zajęcia aktywizacyjne. Spotkania prowadzone przez specj. reintegracji zawodowej mają charakter klubowy, zaś każde zajęcia skupiają się na rozwoju innego zbioru kompetencji społecznych, zawodowych, kulturowych. W KMO-RUS to przedsięwzięcie dedykowane osobom ze znacznymi zaburzeniami. Utworzono krótkookresowy pobyt dzienny dla osób z autyzmem oraz dla niskofunkcjonujących ON. Z pobytów mogło skorzystać w sumie 20 ON. Uczestnicy przez 5 dni w tygodniu po 6-7 h, korzystali z grupowych i indyw. zajęć z pedagogiem, fizjoterapeutą, terapeutą zajęciowym oraz opiekunem. Największą rolę odgrywała nauka samodzielności oraz zaradności życiowej. Były również org. dla nich zajęcia z muzykoterapii, dogoterapii, hipoterapii oraz alpakoterapii. Prowadzone były zajęcia treningu słuchowego metodą Tomatisa, Biofeedback, kształtujące kompetencje językowe. Niezbędna dla wyciszenia ON była możliwość korzystania z sali doświadczania świata i sali SI.
Uzupełnieniem oferty świadczonej przez CUS są Ośrodki 24 +. Z uwagi na rozwiązania systemowe, które zostawiają bez wsparcia ON, które ukończyły 24 r.ż., a nie kwalifikują się do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub Środowiskowych Domów Samopomocy, miasto Katowice postanowiło wypełnić tę lukę poprzez stworzenie ośrodków dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, które ze względu na stan zdrowia i swoją niepełnosprawność nie kwalifikują się do ww. jednostek.  W Katowicach funkcjonują 3 takie Ośrodki. Łączna liczba miejsc wynosi 50.

Krótkookresowe pobyty dzienne dawały możliwości rozwoju 20 ON, a ich rodzicom szansę zyskania przerwy w obowiązkach opiekuńczych. Dzięki pracy zespołu specjalistów, ON mogły w warunkach zbliżonych do domowych, rozwijać swoje kompetencje społeczne, umiejętności komunikacyjne oraz zdolności psychomotoryczne. Zorganizowano dwa wyjazdy rehab. dla ON i ich rodziców oraz ok. 30 wyjść i lokalnych wyjazdów integracyjnych. Codzienna powtarzalność czynności samoobsługowych, treningi higieny osobistej, pozwalały utrwalać nabyte umiejętności oraz zwiększały samodzielność. Indywidualne oraz grupowe zajęcia poprawiły mowę oraz zwiększyły zasób słów. Dwoje ON dzięki pomocy fizjoterapeuty ponownie zaczęło chodzić o własnych siłach. Uczestnicy uczyli się wyrażać swoje emocje oraz prawidłowo funkcjonować w grupie. Różnorodność zajęć pozwalała przezwyciężyć lęki oraz ich słabości. ON codziennie walczyły ze swoimi ograniczeniami, udowadniając sobie oraz otoczeniu, że pomimo znacznej niepełnospr. potrafią bardzo dużo.
KMO-OSL zaktywizował dotąd w sumie 137 ON oraz ok. 150 osób z ich najbliższego otoczenia
w różnych aktywnościach. Odbyło się 248 spotkań warsztatowych i tematycznych m.in: Klub Literacki, Filmowy, Ekonomiczny, Fitness, Podróżniczy, Strefa Gracza, Music Dissusion Club itp. Zorganizowano 4 wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne oraz 2 wyjazdy edukacyjno-integracyjne. Świadczono usługi poradnictwa specj.: psychologicznego (132 godz.), pedagogicznego (44 godz.), seksuologicznego
(26 godz.). Z konsultacji indyw. ze specjalistami skorzystało 20 osób. Odbyło się 39 wyjść integracyjno-kulturalnych dla ok. 50 osób do teatrów, kin, filharmonii, muzeów, galerii, itp. Sfinalizowano 34 inicjatywy oddolne dedykowane ON dla 425 osób. Zorganizowano 150 spotkań Integracyjnego Klubu ON (IKON). Usługę aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym świadczył broker edukacyjny dla 20 osób. Trener pracy wspierał 15 ON w procesie zdobywania i utrzymywania zatrudnienia.  

 

Dotychczasowy system pomocy instytucjonalnej często zapewniał opiekę, ale izolował ON od ich naturalnego środowiska, tworzył zamkniętą przestrzeń ze ścisłymi regułami, utrudniał, a często uniemożliwiał zaspokojenie ważnych potrzeb życiowych. Dlatego w Katowicach powstały programy mające zmienić ten model pracy z osobami niepełnosprawnymi. Wszystkie rozpoczynane działania mają przyczynić się do poprawy funkcjonowania katowickiego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych. Największy nacisk jest kładziony na samodzielność ON, integrację społeczną oraz edukację ekonomiczną i kulturalną. Projekt ma charakter inicjacyjny, co oznacza, że jego zadaniem jest prowadzenie działań pilotażowych, wspomagających diagnozę potrzeb i oczekiwań osób
z niepełnosprawnościami. Człowiek jest z natury istotą społeczną i potrzebuje codziennego funkcjonowania  w przestrzeni społecznej, mając dostęp do sieci wsparcia, składającej się z krewnych, przyjaciół i znajomych, na których można liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób
z niepełnosprawnością oraz dla ich rodzin zbudowanie takiej sieci to nie lada wyzwanie. Stąd działania projektowe mają charakter długofalowy, Krótkookresowe pobyty dzienne dla autystów oraz niskofunkcjonujących ON od 1 stycznia 2020 r. przekształciły się w Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Trwają przygotowania do drugiego etapu projektu KMO-OSL, w dotychczasowym charakterze działań oraz KMO-RUS – gdzie zgodnie z diagnozą potrzeb ON, będą realizowane działania dotyczące opieki wytchnieniowej oraz asysty osobistej osób niepełnosprawnych. Polecamy obejrzeć: https://youtu.be/tWkYRRoVSHc?t=500

 

Krótkookresowe pobyty dzienne dla autystów oraz niskofunkcjonujących ON przekształcono na Dzienne Domy Pomocy Społecznej od 1 stycznia 2020 r., gdzie możliwe jest kontynuowanie dotychczasowych działań realizowanych dla ON. Dodatkowo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach zgodnie z diagnozą potrzeb ON realizuje projekty, w których działa mieszkanie treningowe, mieszkanie chronione dla ON, asysta osobista osób niepełnosprawnych. Część tych działań jest również finansowana ze środków własnych miasta Katowice. Ze środków miasta Katowice finansowane są także Ośrodki 24+, których realizacja będzie nadal kontynuowana.

Krótkookresowy pobyt dzienny. Do Krótkookresowego pobytu dziennego uczęszcza dziesięć osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wszyscy uczestnicy są mieszkańcami miasta Katowice. Krótkookresowy pobyt realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz ruchowej, aby osiągnąć najwyższy poziom dojrzałości społecznej, samodzielności i zaradności osobistej. Dla każdego uczestnika został stworzony indywidualny program terapeutyczny dostosowany do możliwości i potrzeb. Działania terapeutyczne - program terapeutyczny zawiera: • Zajęcia rehabilitacyjne – zajęcia fizjoterapeutyczne, usprawniające, sportowe. • Terapia zajęciowa – zajęcia z arteterapii, lepienie z gliny, decoupage, hortiterapia. • Zajęcia pedagogiczne – zajęcia utrwalające wiedzę ogólną, gry i zabawy edukacyjne, relaksacja. • Treningi higieny i samoobsługi.
Wyjazdy edukacyjne
Zajęcia dodatkowe • Hipoterapii i alpakoterapii • Dogoterapii • Muzykoterapii • Na basenie • Wyjazdowo-edukacyjne • Ruchowe na świeżym powietrzu
Krótkookresowy pobyt dzienny dla dorosłych. Krótkookresowy pobyt dzienny dla dorosłych osób z autyzmem, oferuje wsparcie dla 10 osób, realizując na co dzień zajęcia grupowe, uspołeczniające oraz indywidualne. Priorytetem Ośrodka jest wsparcie, rozwój i kształtowanie umiejętności dorosłych osób z autyzmem w ich codziennym życiu. Działania terapeutyczne: każdego dnia zgodnie z harmonogramem realizowany jest program terapeutyczny dostosowany do każdego uczestnika. W ramach programów odbywają się zajęcia z: pedagogami, psychologiem, logopedą, fizjoterapeutą, terapeutą SI.
Krótkookresowy pobyt dzienny dla dorosłych Dodatkowo uczestnicy mają możliwość korzystania z takich zajęć jak: alpakoterapia, hipoterapia, dogoterapia, muzykoterapia, trening słuchowy A.A Tomatisa, sesje EEG Biofeedback.
Krótkookresowy pobyt dzienny dla dorosłych osób z autyzmem. Z myślą o kształtowaniu umiejętności społecznych podopiecznych Ośrodka, organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, wycieczki oraz spacery Każde wyjście w przestrzeń publiczną dla podopiecznych Ośrodka nadal bywa nie lada wyzwaniem.
Zajęcia sportowe - na siłowni pod chmurką oraz długie spacery w Dolinie Trzech Stawów
Zajęcia terapeutyczne Dzięki fantastycznemu wyposażeniu sal terapeutycznych, podopieczni korzystają z najnowocześniejszych sprzętów.
Wycieczka integracyjna - Wycieczka do Krakowa
Wycieczka integracyjna – Wycieczka do Ogrodzieńca. Krótkookresowy Pobyt Dzienny dla Osób z Autyzmem to: - pierwszy tego typu ośrodek w Katowicach, - wyjątkowość placówki polega na wspieraniu dorosłych osób ze spektrum autyzmu, dotychczas pozbawionych jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego po osiągnięciu pełnoletności a także ich rodziców, -bezpośrednimi beneficjentami działalności ośrodka są osoby dorosłe ze spektrum autyzmu, - pośrednimi beneficjentami działalności ośrodka są rodzice podopiecznych. Rodzice podopiecznych uzyskują realną pomoc w codziennej opiece nad swymi dorosłymi dziećmi, która ma charakter permanentny.

Komentarze (0)