,, Agencja Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych Młodych"

Projekt trwa od: 01/06/2018 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Olkuski
Gmina wiejska
Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Spoleczno- Gospodarczego ,,KLUCZ"
Osób z niepełnosprawnością
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
21-50
Ogólnopolski
  • Bez ograniczeń
  • 26-40
  • Zatrudnienie
  • NIE
  • Środki własne
  • Środki UE

Ułatwienie młodym ludziom startu zawodowego oraz konieczność zmian rynku pracy została wyraźnie zadeklarowana w Strategii Rozwoju Kraju. W tym celu konieczne jest podjęcie działań polegających na wspieraniu i pobudzaniu aktywności zawodowej, poprzez tworzenie rozwiązań umożliwiających i ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego. W tym zakresie jednym z istotnych działań jest zwiększenie dostępności różnych form instytucjonalnej opieki nad dziećmi oraz budowanie efektywnego systemu opieki nad osobami niesamodzielnymi i w podeszłym wieku. Szczególnie ważne jest podjęcie działań umożliwiających start zawodowy młodych ludzi wchodzących na rynek pracy (wspieranie, edukacja - zatrudnienie tak, aby uczniowie szkół - absolwenci maksymalnie szybko podejmowali pracę lub powracali do zatrudnienia, poprawa opłacalności podejmowania pierwszego zatrudnienia -zmiany w systemie świadczeń społecznych, elastyczność zatrudnienia wraz z warunkami jego stabilizacji, np. odnawialne umowy sezonowe  W związku z szeroką działalnością pomocy osobom potrzebującym Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ,,KLUCZ" realizuje Projekt ,,Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych”. Realizacja projektu przypada w okresie od 01.06.2018 – 31.05.2020 r., a głównym jego celem jest aktywizacja zawodowa 96 bezrobotnych osób biernych zawodowo do 29 roku życia ( tj. 46 Kobiet i 50 Mężczyzn), nie kształcących się i nie szkolących tzw. młodzież NEET z powiatu: zawierciańskiego, myszkowskiego, częstochowskiego, kłobuckiego, będzińskiego, miasta Częstochowy, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca.

W Projekcie ,,Agencja Ztrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych", każdy BO zostało objęty usługą poradnictwa zawodowego (1920h, śr.20h/BO), w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia kompetencji  i kwalifikacji zawodowych. Ponadto wykorzystano usługi w zakresie określenia Indywidualnego Planu Działania (960h, śr. 10h/BO), w tym: identyfikacji potrzeb, diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia usług zawodowych, a także identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy i profilu zawodowego. Wszyscy uczestnicy zostali również objęci pośrednictwem pracy i coachingiem realizowanym przez TZW (PIW EQUAL) (2880h, śr. 30h/BO), 30 BO zostanie objętych (14 Kobiet i 16 Mężczyzn ) usługi AON (1500h wsparcia śr. 50h/BO). Ponadto 30 BO skorzysta z porad psychologa.(120h śr.4h/BO) 33 BO zostało objętych szkoleniem zawodowym (16 Kobiet i 17 Mężczyzn), a 60 BO (29 Kobiet 31 Mężczyzn) stażem zawodowym. Zgodnie ze Standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla Młodzieży, wsparcie, będzie kierowane w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do Projektu 3 BO (1 Kobieta i 2 Mężczyzn) otrzyma wsparcie w postaci zatrudnienia subsydiowanego w wymiarze 12 miesięcy. Pracodawca, będzie miał zwracane koszty zatrudnienia pracownika (do wysokości 75% tych kosztów, max. 1800 zł/mc). Po tym okresie, pracodawca zatrudni Osoby z Niepełnosprawnością na okres min. 3 miesięcy. Za obsługę merytoryczną Projektu odpowiedzialnych będzie 3 TZW, 3 AON oraz 3 DZ. Nad całością realizacji Projektu czuwa Koordynator oraz Asystentka.
•    Poradnictwo zawodowe
•    Wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego
•    Wsparcie AON
•    Poradnictwo psychologiczne
•    6- cio miesięczne staże zawodowe
•    Szkolenia zawodowe
•    Zatrudnienie subsydiowane

 

•    Aktywizacja zawodowa osób młodych niepełnosprawnych
•    Podniesienie kwalifikacji zawodowych
•    Efektywność zatrudnieniowa
•    Zmniejszenie bezrobocia
•    Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności
•    Poprawa sytuacji materialne poprzez udział w 6-cio miesięcznych stażach
•    Podniesienie doświadczenia zawodowego
•    Podniesienie poziomu wiedzy lub nauczenie się nowych rzeczy czy zmiana postaw beneficjentów
•    Wzrost wiedzy i umiejętności wśród beneficjentów
•    Zmiana postaw beneficjentów, przełamanie barier, zwiększenie motywacji

 

Łatwiejsze odnalezienie się  na rynku prac
Łatwiejsze odnalezienie się w społeczeństwie
Poprawa sytuacji społecznej i zawodowej
Wprowadzenie osób na rynek pracy
Przełamanie barier pierwszej pracy

 


Osoby, które podjęły zatrudnienie mogą w dalszym ciągu je kontynuować. Będą wspierane wszelkie działania i wszelka pomoc osobom, które wyrażą chęć podjęcia i kontynuowania rozwoju osobistego poprzez podjęcie zatrudnienia po zakończeniu realizacji projektu.

 

Komentarze (1)

Małgorzata Radziszewska 22.05.2020
Projekt jest typowym projektem dotyczącym aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami realizowanym ze środków UE i innych dotacji. Trudno ocenić jego efektywność po okresie finansowania. Zatrudnienie subsydiowane jest powieleniem zadań ustawowych - SOD (nawet kwotowo).