Bezpłatna rehabilitacja dla potrzebujących

Projekt trwa od: 06/10/1993 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Tomaszów Mazowiecki
Gmina miejska
Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • nie występują
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Jedyny taki w Polsce bezpłatny Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych
w Tomaszowie Mazowieckim jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki – mimo ze nie leży to w zadaniach własnych tego samorządu, bezpośrednio związaną z ochroną zdrowia. Nadrzędnym celem jaki stawiamy sobie jako instytucja świadcząca szeroko rozumianą opiekę rehabilitacyjną jest wspomaganie procesu leczniczego m.in. dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi. Ośrodek jest jedyną w Polsce placówką, która będąc gminną jednostką budżetową, finansowaną z budżetu miasta realizuje nieodpłatnie zadania z zakresu ochrony zdrowia. Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim świadczy bowiem nieodpłatnie kompleksową opiekę rehabilitacyjną dla posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz gmin, które podpisały stosowne porozumienie z Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki na objęcie opieką rehabilitacyjną mieszkańców poszczególnej gminy. Do zadań Ośrodka należy także nieodpłatne świadczenie pomocy w dziedzinie rehabilitacji sportowców reprezentujących Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki zrzeszonych w klubach sportowych działających na jej terenie. Wartym podkreślenia jest fakt, iż dziennie pomoc w zakresie pełnej opieki rehabilitacyjnej otrzymuje ok. 100 pacjentów. Placówka nie ma podpisanego kontraktu z NFZ.

 

Placówka prowadzi m.in. bezpłatną kompleksową opiekę rehabilitacyjną dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami, osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych do czasu odzyskania przez nich aktywności zawodowej oraz sportowców reprezentujących Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki. Istnieje także możliwość wykonywania świadczeń komercyjnych na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, zakupionej wizyty lekarskiej lub konsultacji fizjoterapeutycznej na miejscu w placówce, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Struktura zatrudnienia umożliwia wykonywanie szeregu, nawet najbardziej wielopłaszczyznowych zabiegów, które odbywają się w gabinetach kinezyterapii, hydromasażu, fizykoterapii oraz masażu. Specjalistycznie wyposażone gabinety pozwalają na leczenie poprzez laseroterapię, magnetoterapię, krioterapię, leczenie ultradźwiękami, różne rodzaje masażu (w tym wodnego) oraz saunę. Ćwiczenia kinezyterapeutyczne w salach gimnastycznych wspomagane są dobrej klasy sprzętem rehabilitacyjnym. Oprócz zabiegów rehabilitacyjnych w Ośrodku prowadzone są także terapie pedagogiczne, logopedyczne i psychologiczne. Z całą pewnością na uwagę zasługuje fakt, iż dynamika rozwoju Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych jest wyraźna. Od momentu utworzenia placówki po obecną chwile obserwuje się systematyczny, na miarę posiadanych możliwości, stały rozwój placówki, który zapewnia nie tylko regularne uzyskiwanie zwiększonych przychodów, ale przede wszystkim tworzenie coraz szerszej oferty usług. Pomimo wprowadzenia Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr XXV/204/08 z dnia 02 kwietnia 2008 roku dotyczącej możliwość wykonywania świadczeń komercyjnych jednostka nadal utrzymuje trend bezpłatności dla statutowych pacjentów świadcząc jak najwyższą jakość swoich usług.

 

•    Poprawa dostępności do świadczeń rehabilitacji leczniczej/zabiegów fizjoterapeutycznych, co pozwoli na dłuższe utrzymanie sprawności fizycznej,
•    Wzrost kwalifikacji personelu świadczącego usługi medyczne z zakresu nowoczesnych technik rehabilitacji,
•    Rozszerzenie rodzajów urządzeń do rehabilitacji i zabiegów,
•    Skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacyjne pacjentów, poprawa ich stanu zdrowia oraz zmniejszenie liczby pacjentów oczekujących,
•    Niwelowanie wykluczenia osób okresowo lub długotrwale nieobecnych z rynku pracy w wyniku wypadków komunikacyjnych,
•    Wzrost gospodarczy i przyspieszenie powrotu na rynek pracy osób, które utraciły sprawność w wyniku np. wypadku komunikacyjnego,
•    Zmniejszenie liczby osób niezdolnych do pracy w skutek niepełnosprawności poprzez rehabilitację
•    Skrócenie czasu rekonwalescencji osób, których dotknęło niedomaganie zdrowotne,
•    Zmniejszenie wydatków publicznych na renty z tytułu niezdolności do pracy
•    Wzrost wiedzy medycznej w obszarze rehabilitacji i niepełnosprawności  pacjentów i ich rodzin oraz motywacji do utrzymania zachowań zdrowotnych i przekształcenia ich w nawyki zdrowotne i postawy,
•    Mobilizacja pacjentów do systematycznej i czynnej aktywności ruchowej, której celem jest dbanie o dobre zdrowie fizyczne i psychiczne.

 

Nasi pacjenci posiadający niepełnosprawność, osoby po wypadkach oraz osoby wymagające rehabilitacji są rehabilitowane długofalowo, dzięki czemu poprawiana jest ich sprawność często do momentu odzyskania przez nich aktywności fizycznej, czy też zawodowej. Sportowcy korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych w naszym Ośrodku uzyskują lepsze wyniki w uprawianych przez nich dziedzinach sportu.

Pacjenci uczęszczający na zabiegi rehabilitacyjne w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych po zakończeniu serii zleconych zabiegów zawsze mają możliwość powrotu, zgodnie z zaleceniami lekarza, bądź fizjoterapeuty za okazaniem ponownego skierowania.

Sala integracji sensorycznej
Badanie podoskopem
Basen
Gabinet logopedy
Zespół medyczny ośrodka
Zajęcia kinezyterapii przyrządowej na sali gimnastycznej
Sala integracji sensorycznej
Sala terpi integracji sensorycznej
Zajęcia z pedagogiem
Zajęcia z psychologiem

Komentarze (0)