Lokalny Wolontariat Opiekuńczy w Gliwicach

Projekt trwa od: 01/01/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Gliwice
Gmina miejska
Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
1-20
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach, Stowarzyszenie "Cała Naprzód"
 • Środki własne

Lokalny Wolontariat Opiekuńczy jest działaniem Centrum Wolontariatu Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych, realizowanym we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością. Inicjatywa ta wzbogaca dotychczasową ofertę miasta dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (usługi opiekuńcze, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa), stając się ważnym elementem kompleksowego systemu wsparcia osób  niepełnosprawnych.

Jest to projekt mający na celu wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego, odciążenia członków rodziny osoby niepełnosprawnej tak, aby mogli wypocząć, oderwać się od codziennych trosk i zmartwień. Wolontariusze zajmując się podopiecznymi przez jakiś czas w ciągu dnia sprawiają, że opiekunowie mają czas na załatwienie spraw domowych lub odpoczynek, którego wielu z nich bardzo potrzebuje. Wolontariusze pomagają w zakupach, spędzają czas z podopiecznymi, rozmawiają z nimi, czytają książki, grają w gry planszowe, wychodzą na spacery, po prostu są towarzyszami.

Wolontariusze, którzy zgłaszają się do pomocy osobom niepełnosprawnym, są odpowiednio przygotowani przez Centrum Wolontariatu. Organizowane są dla nich warsztaty i szkolenia z prawnych aspektów wolontariatu, z zakresu poradnictwa specjalistycznego, tj. radzenia sobie ze stresem, zajęć motywacyjnych, wyznaczania celów i ich realizacji. Jeśli zachodzi potrzeba wsparcia psychologicznego, otrzymują je - dzięki współpracy Centrum z psychlogiem-wolontariuszem. Nabyte umiejętności wolontariusze mogą wykorzystać podczas animacji czasu wolnego swoich podopiecznych.

Taki wolontariat jest trudny, wymaga budowania zaufania pomiędzy wolontariuszami, osobami z niepełnosprawnością, a także pracownikami Centrum. Jest jednak bardzo potrzebny i dlatego, mimo niedużej skali, uważamy projekt za bardzo wartościowy. 

Projekt zakłada kompleksowe szkolenie i wsparcie wolontariuszy przez cały czas realizacji, pozyskiwanie nowych wolontariuszy i beneficjentów – dzięki współpracy z OPS i organizacjami pozarządowymi, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zadań:

 • Rekrutacja wolontariuszy – promocja w lokalnych mediach, na stronie GCOP, plakaty, ulotki. Pośrednictwo pomiędzy wolontariuszami a organizacjami pozarządowymi – nawiązywanie współpracy z organizacjami, które w swoich zadaniach mają pomoc osobom niepełnosprawnym. Poszukiwania wolontariuszy.
 • Wsparcie merytoryczne i doradztwo dla koordynatorów wolontariatu – organizowanie szkoleń oraz doradztwa indywidualnego dla koordynatorów w danej organizacji bądź instytucji, ze szczególnym naciskiem na rolę koordynatora.
 • Współpraca z partnerami - organizacjami pozarządowymi i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, prowadzenie szkoleń przez instruktorów (osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem) w zakresie przygotowania wolontariusza do wsparcia osób niepełnosprawnych.
 • Wsparcie psychologiczne – doradztwo dla wolontariuszy i koordynatorów przez psychologa-wolontariusza.

Rezultaty dla odbiorców:

 • Objęcie wsparciem wolontariusza osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w miejscu zamieszkania.
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych obejmuje: animację czasu wolnego – czytanie książek, zajęcia plastyczne, spacer, skorzystanie z oferty kulturalnej (w miarę możliwości podopiecznego) oraz drobną pomoc przy pielęgnacji pacjenta.
 • Wsparcie członków rodziny - tzw. opieka wytchnieniowa, polegająca na dawaniu możliwości pozostawienia osoby chorej pod opieką wolontariusza, w tym czasie opiekun może wypocząć np. wychodząc z domu do kina, teatru lub na zakupy.
 • Pomoc ta oferowana w sposób cykliczny ma dawać poczucie bezpieczeństwa zarówno chorym, jak i ich opiekunom. To poczucie polega na wzajemnym zaufaniu i budowaniu dobrej, przyjaznej relacji.

Rezultaty dla wolontariuszy:

 • Możliwość zdobywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie opieki pośredniej i bezpośredniej nad osobą chorą i niepełnosprawną.
 • Rozwój umiejętności miękkich: empatii, komunikacji, pracy w zespole, organizacji czasu pracy, odpowiedzialności.
 • Korzystanie z doradztwa psychologicznego.
 • Uczestnictwo w warsztatach miękkich, tj:
  • "Masz talenty! Choćbyś temu zaprzeczał!" - talenty na podstawie StrengthsFinder Gallupa
  • "Mikrokroki dają makrosukcesy!" - wiara w siebie to nie dar, to umiejętność
  • "Motywacyjne DNA!" - jak skutecznie motywować siebie i innych?
  • "WOOP - od marzeń, poprzez cele, aż do planu ich realizacji!" - skuteczna metoda osiągania celów.

Podczas warsztatów odbywała się praca w kierunku budowania grupy osób, dla której ważne są wspólne sprawy, czyli pomoc i wsparcie osób niepełnosprawnych. Praca w grupie miała charakter warsztatowy i coachingowy, czyli oparty na wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach uczestników.

Rezultaty dla koordynatorów wolontariatu:

 • Rozwijanie kompetencji w zakresie zarządzania zespołem,
 • Korzystanie z punktu pośrednictwa pracy woluntarystycznej,
 • Możliwość skorzystania z doradztwa na każdym etapie projektu.

Dzięki Lokalnemu Wolontariatowi Opiekuńczemu możliwe jest niwelowanie poczucia osamotnienia osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Jako działania długofalowe przewiduje się:

 • Uświadamianie i pokazywanie, że pomimo niepełnosprawności można się rozwijać i być aktywnym.
 • Budowanie poczucia siły i własnej wartości u osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
 • Wzmacnianie poczucia bycia pełnowartościowym członkiem społeczności, który może wnieść wiele dobrego do społeczeństwa.
 • Uwrażliwianie społeczeństwa na potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez szerzenie idei wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Rozbudzanie społecznej empatii i wrażliwości na potrzeby tej grupy społeczeństwa.

Lokalny Wolontariat Opiekuńczy jest kontynuowany w roku 2020 i nadal realizowany przez Centrum Wolontariatu - filię Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych. GCOP buduje go poprzez tworzenie relacji, łączenie beneficjentów i potencjalnych wolontariuszy - to wymaga czasu i przynosi rezultaty w dłuższej perspektywie.

Ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy pojawiło się na stronie internetowej Miasta Gliwice. Warto zaznaczyć, że w Gliwicach każdego roku w grudniu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza odbywa się uroczysta gala, podczas której wolontariusze działający na rzecz gliwickich organizacji świętują wspólnie z mieszkańcami miasta. Jest to zawsze doskonała okazja do upowszechniania idei wolontariatu oraz do nawiązywania relacji.
Jedno z ogłoszeń o Lokalnym Wolontariacie Opiekuńczym. Dzięki temu, że już w ogłoszeniu zawarto informacje o potrzebach objętych działaniem osób z niepełnosprawnością, wolontariusze mogą ocenić, czy są w stanie zaangażować się na takim poziomie, jakiego wymagają beneficjenci.
Czasami wolontariusze są poszukiwani do zrealizowania jednego, konkretnego działania. Pracownicy Centrum Wolontariatu są w stałym kontakcie z wolontariuszami - poprzez stronę www, ale także poprzez założoną i prowadzoną na portalu społecznościowym grupę "Wolontariat Gliwice". Liczy ona ponad 300 członków.

Komentarze (0)