Kampania edukacyjno - informacyjna ,,Opole w rytmie życzliwości"

Projekt trwa od: 10/05/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
opolskie
Miasto na prawach powiatu: Opole
Powiat
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola
Całej społeczności
  • nie dotyczy
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Edukacja
  • Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Opolu, Rada Seniorów Miasta Opola, Centrum Informacyjno - Edukacyjno ,,Senior w Opolu" - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, MIejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  • Środki własne

W  mieście Opolu mieszka ogólnie 128 140 osób z czego 11 042 osób  to osoby niepełnosprawne (8,62 % ogólnej liczby mieszkańców). W Opolu osoby niepełnosprawne są ważnym partnerem władz samorządowych. Aktywnie uczestniczą
w opracowaniu i realizacji polityki rozwoju miasta, w tym polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Od maja 2019r. w mieście Opolu jest realizowana jest kampania informacyjno - edukacyjna ,,Opole w rytmie życzliwości", która stanowi kontynuację kampanii „Maj miesiącem życzliwości”,  prowadzonej w 2017 i 2018 roku w Mieście Opolu i mającej na celu promowanie uczynności i uprzejmości w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych. Pierwszą edycje kampanii charakteryzowało eksponowanie takich zwrotów jak: proszę, przepraszam, dziękuje. Druga edycja kampanii, która odbyła się w 2018 roku miała na celu poruszać kwestię pozytywnych zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Kampania  „Opole w Rytmie Życzliwości” ma na celu dalsze rozpowszechnianie życzliwej postawy społecznej wobec innych, a przez to dodatkowo powstrzymanie mowy nienawiści. Celem głównym kampanii jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatię, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszać kwestę pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

 

W ramach Kampanii ,,Opole w rytmie życzliwości" realizowane są następujące działania:
- opracowano spot edukacyjno - informacyjnego ,,Opole w rytmie życzliwości" (https://www.youtube.com/watch?v=y5mlrC27jAc, https://www.facebook.com/psrdson/videos/2106688879568614/)
- opracowano ,,Kanon życzliwości Miasta Opola";
- od 2018r. organizowany jest konkurs ,,Miejsca przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu"-przedmiotem konkursu jest wyróżnieniei promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy i osoby niepełnosprawne dobrze się czują, są traktowane życzliwie, mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich. Konkurs kierowany jest do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych;
- Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu" przeprowadzają w przedszkolach i szkołach z terenu Miasta Opola tzw. ,,lekcje życzliwości";
- organizacja konkursów plastycznych m.in. na wykonanie Miniporadnika ,,Niepełnosprawny w Opolu" oraz ,,Opole w Rytmie Życzliwości";
- utworzenie profilu na portalu społecznoścowym facebook, na którym umieszczane są wszystkie informacje dot. kampanii: www.facebook.com/ProgramOpolskaRodzina20192029;
- organizacja wydarzeń edukacyjno - integracyjnych m.in. ,,Jesteśmy Razem", Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych; Jarmark Niezwykłości, Przegląd Piosenki Osób Niewidomych; organizacja konferencji edukacyjno - informacyjnych m.in. ,,Niepełnosprawny w Opolu".
- realizacja usługi transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych  - mieszkańców Miasta Opola mających trudności w poruszaniu - realizowana w Mieście Opolu od wielu lat usługa będąca wykracza poza obowiązkowe zadania gminy.

 

Kampania ,,Opole w Rytmie Życzliwości" wpływa na:
•    promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności,  uprzejmości, uczciwości;
•    podejmowanie przez mieszkańców Miasta Opola inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
•    integrację różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
•    promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
•    promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
•    promowanie działalności na rzecz osób starszych;
•    promowanie działalności na rzecz młodzieży;
•    promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej;
Od początku realizacji kampanii zostało przeprowadzonych 18 ,,lekcji życzliwości" w przedszkolach oraz szkołach w Opolu podczas, których rozmawiano o życzliwości oraz o właściwych zachowaniach wobec osób niepełnosprawnych. Ponadto  poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, animacyjne dzieci zapoznawały się z tematyką życzliwości. Łącznie w ww. zajęciach wzięło udział ponad 500 uczniów.
Na potrzeby kampanii zostały zakupione m.in. notesy, torby, długopisy, kredki, kubki, magnesy, balony, smycze, notesy, plany lekcji, które są wykorzystywane m.in. podczas ,,lekcji życzliwości".

 

Wszystkie działania realizowane w ramach kampanii ,,Opole w rytmie życzliwości"  mają na celu upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat niepełnosprawności, a także wpływają na zmianę postaw społecznych wobec osób z niepełnosprawnościami, które tworzą atmosferę tolerancji, zrozumienia i życzliwości wobec tych osób, a także przeciwdziałają ich dyskryminacji. Podjęte działania w ramach kampanii przyczyniają się do  rozpowszechniania postawy życzliwości wśród mieszkańców Miasta poprzez organizowanie wspólnych projektów, do których zaangażowane są różne grupy społeczne.

Kampania ,,Opole w rytmie życzliwości" jest projektem długofalowym. W ramach ww. kampanii planowanych jest zrealizowanie dodatkowych działań tj:
- powołanie Ambasadorów Życzliwości Miasta Opola;
- przeprowadzenie akcji edukacyjno - informacyjnej w autobusach MZK tj. ,,Masz klasę? - Ustąp miesjca" w ramach, której planowana jest:

•    zmiana obicia foteli, które są przeznaczone dla osób starszych oraz niepełnosprawnych na kolor niebieski (taki jak kolor ,,koperty" parkingowej dla osób niepełnosprawnych), który jednoznacznie sugerowałby, że to miejsce jest zarezerwowane wyłącznie dla ww. osób - opisane działanie byłoby jednym z najważniejszych elementów ww. akcji.
•    w autobusach, w których są zamontowane wewnętrzne tablice informacyjne (diodowe typu XLT) wyświetlać napis: ,,Masz klasę? - ustąp miejsca" naprzemiennie z napisem: ,,Czy Ty siedzisz na niebieskim?".
•    w autobusach, które wyposażone są w system zapowiedzi głosowych odtwarzać komunikat: ,,Masz klasę? - ustąp miejsca"  oraz ,,Czy Ty siedzisz na niebieskim ?".

 

Plakat promujący kampanię edukacyjno - informacyjną ,,Opole w rytmie Życzliwości". W 2018r. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Centrum Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu" oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych ogłosiła konkurs na opracowanie logo kampanii. Zwyciężyła Praca Autorów: Aleksandry Jarosz - Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota", ul. Tadeusza Kościuszki 43, 45-001 Opole oraz Kajetana Parkitnego- Publiczne Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów, ul. Mjr. Hubala 2, 45-267 Opole
W dniu 21 listopada 2019r. z okazji Dnia Życzliwości i Pozdrowień w Opolskim Ratuszu został podpisany Kanon Życzliwości Miasta Opola, który powstał podczas tzw. ,,lekcji życzliwości” organizowanych przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu” oraz przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Opola. Ww. kanon został podpisany przez Pana Przemysława Zych- Zastępcę Prezydenta Miasta Opola, reprezentantów szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli Rady Seniorów Miasta Opola i przedstawiciela Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Praca konkursowa w ramach konkursu plastycznego ,,Opole w rytmie życzliwości"
W dni 21 listopada 2019r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny ,,Opole w Rytmie Życzliwości", który był skierowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Organizatorzy konkursu tj. Urząd Miasta w Opolu oraz Centrum Informacyjno - Edukacyjne "Senior" zaprosili do wykonania pracy plastycznej obrazującej życzliwość. Konkurs miał za zadanie rozwijać zdolności plastyczne, promować właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością wśród mieszkańców Opola sprzyjającej szeroko rozumianej integracji m.in. z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.
W 2018r. został zorganizowany konkurs na wykonanie Miniporadnika ,,Niepełnosprawny w Opolu". Konkurs był organizowany przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, Centrum Informacyjno - Edukacyjne ,,Senior w Opolu" oraz Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działająca przy Prezydencie Miasta Opola w ramach prowadzonych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem ww. konkursu było kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych oraz podniesienie wzrostu poziomu świadomości społecznej wobec ww. osób. Konkurs kierowany był do dzieci i młodzieży z terenu Miasta Opola, w poszczególnych kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy 1 -3 szkoły podstawowej, klasy 4 -7 szkoły podstawowej oraz gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Miniporadnik mógł być wykonany w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) i miał na celu przedstawiać pozytywne/właściwe zachowania w in. następujących sytuacjach: -zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej (która porusza się na wózku inwalidzkim lub o kulach) w autobusie, - zachowanie wobec osoby niewidomej (np. przy przejściu dla pieszych), - zachowanie wobec osoby niesłyszącej, - zachowanie kierowców na parkingu, chodniku gdzie znajduje się ,,koperta” przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, - zachowanie wobec osoby niepełnosprawnej, która porusza się z psem przewodnikiem, zachowanie wobec niepełnosprawej/ego koleżanki/kolegi z przedszkola lub szkoły, - zachowanie wobec osoby starszej (np. przy kasie w sklepie).
W 2018 r. odbyła się I edycja konkursu ,,Miejsca przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym". Celem konkursu było wyróżnienie i promowanie miejsc w Opolu, w których seniorzy i osoby niepełnosprawne czują się dobrze, są traktowane życzliwie, gdzie mogą skorzystać z najwyższej jakości usług kierowanych do nich.Konkurs kierowany był do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Opola otwartych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. W ramach konkursu nagradzane zostały podmioty, które wykazały, że prowadzona przez nie działalność przyczynia się do przełamywania barier architektonicznych, komunikacyjnych, ekonomicznych i/lub społecznych, z którymi borykają się osoby starsze oraz niepełnosprawne. Miejsca wyróżnione w ramach konkursu otrzymały certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom i osobom niepełnosprawnym w Opolu”.
W 2019r. odbyła się II edycja konkursu ,,Miejsca przyjazne seniorom i osobom niepełnosprawnym". Certyfikaty w 2019r. otrzymali: - Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu; - Akademia Młodych Serc Politechniki Opolskiej; - Uniwersytet III Wieku Zdrowia i Urody Seniora przy Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu; - Oddział Opolski Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków; - Stegu Arena Opole; - ANA CAFE.
W dniach od 5 do 6 września 2019r. W Opolu zostały zorganizowane 19 Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych. Podczas ww. wydarzenia na pl. Wolności odbywał się kiermasz prac przygotowanych przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej i organizacji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Na scenie i przed nią występowały zespoły muzyczne, taneczne, orkiestra górażdżańska i soliści. W bibliotece miejskiej trwała natomiast konferencja „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością”. Współorganizujący ją Urząd Pracy w Opolu zaprosił pracodawców do udziału w warsztacie pn. „ Zatrudniam osobę czy niepełnosprawność”.
Od początku realizacji kampanii zostało przeprowadzonych 18 ,,lekcji życzliwości" w przedszkolach oraz szkołach w Opolu podczas, których rozmawiano o życzliwości oraz o właściwych zachowaniach wobec osób niepełnosprawnych. Ponadto poprzez zajęcia plastyczne, teatralne, animacyjne dzieci zapoznawały się z tematyką życzliwości. Łącznie w ww. zajęciach wzięło udział ponad 500 uczniów. Pracownicy Centrum "Senior w Opolu", Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz przedstawiciele Rady Seniorów Miasta Opola podczas ww. lekcji zapoznają dzieci z tematyką życzliwości. W ramach przeprowadzonych warsztatów dzieci: - tańczą w rytm muzyki Ram Sam Sam; - oglądają spot informacyjno -edukacyjny, który powstał na potrzeby kampanii; - poprzez zabawę uczą się właściwych zachowań wobec osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Komentarze (0)