Razem dla Łodzi

Projekt trwa od: 01/01/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Powiat
Urząd Miasta Łodzi
Osób z niepełnosprawnością
  • nie dotyczy
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępna informacja
  • Dostępne rozwiązania architektoniczne
  • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
  • Infosys, TUS, Spółdzielnia FADO, Sejmik ON
  • Środki własne

Miasto Łódź jest miastem na prawach powiatu, którego jednostką organizacyjną jest Urząd Miasta Łodzi, na czele którego stoi Prezydenta Miasta Łodzi Pani Hanna Zdanowska. Osoby z niepełnosprawnościami, jako pełnoprawni obywatele Miasta powinny w takim samym zakresie korzystać z infrastruktury Miasta i mieć pełny dostęp do usług publicznych. Miasto prowadzi działania zmierzające do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich organiczeń w sferze mobilności, percepcji, intelektu, czy psychiki. Miasto Łódź jest sygnatariuszem dostępności, opócz orgomnego prestiżu, czujemy  też zobowiązanie do inicjowania lokalnych projektów, mających na celu budowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie. Dlatego też tworzy lokalne partnerstwa, wspomaga oddolne inicjatywy na rzecz włączania społecznego osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem oraz prowadzi wiele działań na rzecz dostępności, w szerokim tego słowa znaczeniu.

Miasto Łódź zakupiono i zamontowano urządzenia elektroniczne uławiających osobom niewidomym i słabowidzącym orientację przestrzenną. Urządzenia, tzw. znaczniki TOTUPOINT, emitują sygnały tonowe i komunikaty głosowe o lokalizacji, w której znajduje się użytkownik. Urządzenia współpracują z dedykowaną, bezpłatną, ogólnodostępną aplikacją mobilną dla systemów operacyjnych Android i iOS, która m.in. umożliwia aktywowanie urządzeń automatycznie lub na żądanie oraz prezentuje pobrane z urządzenia treści opisowe:  (LINK). Miasto Łódź realizuje liczne działania na rzecz zwiększenia dostępności kultury, większych imprez np. Piramida Dobrej Woli (LINK). Weekend kultury bez barier (LINK), Łódzka Karta „Bez Barier”, skierowany jest osób z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Łodzi (LINK). Zwiększenie dostępności informacji w mediach społecznościowych, prowadzenie funpage: (LINK). Kampania Społeczna pn. “Pełnosprawni JAZDA STĄD Pierwsza w Polsce kampania parkingowa, w całości realizowana w mediach społecznościowych. Nowoczesna forma, kontrowersyjne  hasło i mocny przekaz, dlatego mocny, by mocno uderzyć w świadomość społeczną (LINK, LINK). Audyt miejsc użyteczności publicznej: Miasto znalazło grupę ponad 100 wolontariuszy (urzędnicy, pracownicy korporacji i studenci), dokonano audytu dostępności. Informacje opublikowano na niepelnosprawnik.pl. Obecnie trwają pracę nad aplikacją na telefon. Finał koniec marca 2020. Za działania Miasta Łódź otrzymało nagrody, pierwsze miejsca za przestrzeń, obiekt zabytkowy EC1 oraz dostępny urząd dla Głuchych i niewidomych.

Znaczniki umieszczono na i w  budynkach instytucji i placówek, w liczbie ponad
120 istotnych dla załatwiania spraw przez mieszkańców - m.in. budynek główny UMŁ, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, niektóre podmioty lecznicze, niektóre instytucje kultury (Teatr Nowy, Teatr Muzyczny, EC1, Pałac Herbsta), Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, siedziby niektórych organizacji pozarządowych (Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, Szansa dla Niewidomych), urzędy skarbowe. Ta inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez środowisko osób z niepełnosprawnością wzroku. Łódzka Karta bez barier, wydano ponad 800 kart, pozyskano  52 partnerów. Zwiększenie dostępności informacji w mediach społecznościowych, kilkanaście tysięcy urzytkowników, możliwość zapoznawania się z bieżącymi informacjami . Kampania Społeczna pn. “Pełnosprawni JAZDA STĄD: Informacja o kampanii trafiła do ok. 35.000 osób, a opublikowana została m.in. na takich funpage jak: Kocham Łódź, Moje Miasto Łódż, My Łodziaki, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych, Infosys, funpage organizacji pozarządowych i wiele innych. Więcej o kampanii na: www.facebook.com/toteraz/videos/829243120868195/. Projekt audyt miejsc użyteczności publicznej, pozwolił ocenić ponad 50 obiektów oraz udoskonalić produkt, dokładając do strony specjalną aplikację.

Wszystkie opisane projekty będą miały kontynuację ponieważ władze Miasta są zainteresowane nieustannym zwiększaniem dostępu do infrastruktury Miasta. Przewidywane oddziaływania długofalowe to przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną w szczególności poprzez: włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, podtrzymywanie umiejętności zachowań i kompetencji społecznych zgodnych z normami społecznym. Nasze działania przyczyniły się do:przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, nabywanie umiejętności współdziałania poprzez tworzenie partnerstw międzysektorowych (administracja samorządowa, podmioty biznesowe i trzeci sekto – ngo), nastąpiła integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami ze srodowiskiem osob pełnosprawnych, udało się przełamać stereoty i wyrównywnano szansę w dostępnie do infrastruktury miejskiej oraz lokalnych usług i wydarzeń kulturalnych, realizowane projekty miały multiplikacyjny charakter poprzez publikacje dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą z innymi podmiotami, inne jednostki gminne implementowały nasze projekty np. montaż znaczników
lub interesowały się wdrożeniem pozostałych np. Kartą bez barier

Niektóre z opisanych przedsięwzięć miały charakter pilotażowy, ale ze względu na zadawalające rezultaty na stałe wpisały się w kalendarz miejskich projektów. Planujemy też dzielić się doświadczeniem z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami komercyjnymi i organizacjami pozarządowymi.Jako sygnatariusz dostępności mamy moralny obowiązek dawać przykład innym instytucjom, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego jest najważniejszym zadaniem na poziomie lokalnym, regionalnym, państwowym i europejskim. Bez dostępnej infrastruktury, oferty kulturalnej, dostępnych usług i informacji nie byłoby to możliwe. Będziemy kontynuować: kampanie społeczne na wzór kampanii „Pełnosprawni JAZDA stąd, będziemy audytować przestrzeń miejską oraz tworzyć coraz to nowe rozwiązania aby zwiększać dostępność dla osób o specjalnych potrzebach.

Łódź przyjęta do grona sygnatariuszy dostępności
Audiodeskrypcja podczas Weekendu kultury bez barier
Dzielenie się doświadczeniem i promocja projektu TOTUPOINT
Kampania Parkingowa
Kampania parkingowa
Nagroda dla Łodzi za Nowe Centrum Łodzi
Wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek odbiera nagrodę od środowiska Osób Niewidomych za najbardziej dostosowany urząd dla niewidomych w województwie Łódzkim
Nagroda od Głuchych za najbardziej dostosowany Urząd
Łódź dołącza do niepelnosprawnika, dzięki zaangażowaniu społeczności lokalnej: urzędnicy, pracownicy korporacji i studenci przy wsparciu Prezydenta Miasta Łodzi zaudytowali ponad 60 budynków, za chwile powstanie aplikacja na telefon
Piramida dobrej woli, Łodzianie bez barier. Wszyscy razem na ulicach Łodzi, bawią się i promują twórczość osób z niepełnosprawnościami

Komentarze (0)