Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych pod nazwą "Parasolka zaufania"

Projekt trwa od: 01/06/2018 r. do 16/12/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Gostyń
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Środowiskowy Dom Sampomocy w Gostyniu, przedszkola i szkoły podstawowe gminy Gostyń
 • Środki własne
 • Inne

Problem przemocy wobec osób niepełnosprawnych jest znany i diagnozowany od dawna. Podejmowane są działania, by mu przeciwdziałać, by chronić osoby niepełnosprawne przed działaniami je krzywdzącymi. Osoby z niepełnosprawnością to osoby zależne od swoich rodziców i opiekunów. Dzięki ich stałej opiece, staraniom i wsparciu mogą żyć, rozwijać się i funkcjonować prawidłowo. Ta zależność daje im poczucie bezpieczeństwa, ale w niektórych przypadkach, gdy rodzice lub opiekunowie uciekają się do przemocy, zależność staje się barierą uniemożliwiającą wołanie o pomoc. Z tego powodu osoby z niepełnosprawnością bardzo rzadko ujawniają, że są krzywdzone. W związku z powyższym powstał pomysł realizacji programu profilaktycznego zwiększającego świadomość mieszkańców gminy Gostyń na temat problemów osób niepełnosprawnych oraz podniesienie świadomości na potrzeby osób z niepełnosprawnością. W programie udział wzięły przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki ochrony zdrowia, instytucje działające w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto poprzez realizację programu aktywizowaliśmy osoby niepełnosprawne, dostarczyliśmy im wiedzy i narzędzi jak bronić się w przyszłości przed przemocą. Edukację w tym temacie zaczęliśmy od dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, a skończyliśmy na dorosłych uczestnikach Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu.

W ramach realizacji programu zrealizowano następujące działania:
1) Nawiązanie "Gostyńskiej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób niepełnosprawnych'. Partnerstwo   podpisały 33 podmioty.
2) Cykl działań edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych pod nazwą 'Pod parasole szczęścia" - dwie edycje, w ramach których przeprowadzono:
warsztaty plastyczne                                                                                                                                                             warsztaty taneczne - podczas zajęć ułożona została choreografia do tańca przeciwko przemocy wobec osób niepełnosprawnych  warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych                                                                       warsztaty psychologiczne                                                                                                                                                   warsztaty teatralne - grupa osób niepełnosprawnych wspólnie z grupą teatralną zajęła się przygotowaniem spektaklu promującego prawa osób niepełnosprawnych.                                                                                                                               realizacja konkursu na list "Zauważ mnie, moje potrzeby i prawa"
3) Edukacja na temat przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych dla nastepujących grup: 

 kadry przedszkoli, szkół podstawowych, placówek ochrony zdrowia, członków grup roboczych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, dzieci, w tym z niepełnosprawnością, rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.
4) Konkurs dla  szkół na spot filmowy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych i promujący prawa osób niepełnosprawnych.
5) Konkurs dla osób niepełnosprawnych "Zauważ mnie, moje potrzeby i prawa".
6) Organizacja Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Osób.

Głównym celem programu "Parasolka zaufania" był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich praw.  Bezpośrednie rezultaty  osiągnięte poprzez realizację programu to:
1) Uwrażliwienie profesjonalistów i opiekunów osób niepełnosprawnych na temat przemocy wobec nich.
2) Zachęcenie pracowników ochrony zdrowia i placówek sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi do zgłaszania podejrzeń stosowania przemocy wobec osób niepełnosprawnych, bo to oni odgrywają zasadniczą role w reagowaniu na przemoc wobec niepełnosprawnych.
3) Zwiększenie oferty dla rodzin w celu wyposażenia rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz sprawność proszenia o pomoc specjalistów.
4) Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat nadużyć wobec osób niepełnosprawnych.
5) Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym osób niepełnosprawnych.
6) Wdrożenie profilaktyki rówieśniczej jako nowatorskiej metody przeciwdziałania przemocy wobec niepełnosprawnych.
7) Zwiększenie Świadomości młodych ludzi na temat zjawiska przemocy wobec osób niepełnosprawnych.

 

W ramach realizacji programu założono następujące oddziaływania długofalowe:
1) Wyposażono osoby niepełnosprawne w narzędzia i mechanizmy obronne przed przemocą.
2) Zaktywizowano lokalną społeczność w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec osób niepełnosprawnych.
3) Dzięki nawiązanej koalicji formalnie ułatwiono współpracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami, obniżono bariery międzyinstytucjonalne, a w razie potrzeby podpisane porozumienie stanowi instancję odwoławczą, gdy jakiś zobowiązany do tego podmiot nie chce podjąć współpracy. 


W 2020 roku gmina Gostyń zamierza realizować trzecią edycję programu profilaktycznego pod nazwą 'Parasolka zaufania".

 

Realizacja szkoleń dla kadry pedagogicznej przedszkoli oraz placówek ochrony zdrowia
Warsztaty taneczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gostyniu
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy Wobec Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Plakat stworzony na warsztatach plastycznych przez osoby niepełnosprawne

Komentarze (0)