Konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Projekt trwa od: 05/07/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
kujawsko-pomorskie
Województwo Kujarwsko-Pomorskie
Województwo
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Całej społeczności
  • nie dotyczy
powyżej 100
Regionalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Inne
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych,biorący udzialł w pracach Komisji rekomendującej kandydatów do nagrody zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Środki własne

Dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego jednym z priorytetowych kierunków interwencji w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami jest poprawa jakości ich funkcjonowania we wszystkich obszarach życia społecznego i zawodowego np. poprzez zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności, niwelowania jej skutków i zwiększenia niezależności osób z niepełnosprawnościami. Aby osiągnąć zamierzone cele konieczne jest zaangażowanie profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry pracowników, którzy w pracy z osobami z niepełnosprawnościami wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie dążą do osiągnięcia jak najwyższych rezultatów.
Pomysł konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” narodził się z potrzeby docenienia osób zaangażowanych w pracy terapeutycznej w naszym regionie, oraz osiąganych efektów pracy a także podkreślenia znaczenia danego zawodu poprzez uświadamianie roli i pokazania pozytywnych wzorców w pracy rehabilitacyjno-terapeutycznej z osobami z niepełnosprawnościami. Ponadto skuteczne promowanie i popularyzacja konkursu przyczynia się do zwiększenia prestiżu zawodu terapeuty zajęciowego, pogłębienia wiedzy dotyczącej warsztatu pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego oraz zwiększenia liczby młodzieży kształcącej się w tym zawodzie.
W perspektywie stojących przed województwem kujawsko-pomorskim wyzwań związanym z zapewnieniem dostępu do szerokiego wachlarza usług społecznych w szczególności dla niepełnosprawnych mieszkańców regionu znaczenia nabiera promowanie dobrych praktyk oraz tworzenie instrumentów zachęty do budowania profesjonalnych kadr. Warto zaznaczyć, że zawód terapeuty zajęciowego jest stosunkowo nowym zawodem w Polsce, wpisanym do klasyfikacji zawodów i specjalizacji w 2010 roku.
Osoby, które zdecydują się na pracę w tym zawodzie mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w placówkach reintegracji społecznej i zawodowej, placówkach oświatowych, medycznych ośrodkach i domach pomocy społecznej.

Przygotowanie regulaminu przyznawania nagród dla osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej. Promocja przedsięwzięcia z wykorzystaniem mediów, samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych, placówek reintegracyjnych. Powołanie komisji z udziałem min. przedstawicieli organizacji pozarządowych, pomysłodawcy, radnych, która zapoznała się ze złożonymi dokumentami oraz zarekomendowała kandydatów do nagrody finansowej Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
W miesiącu październiku 2019 r. tj. w okresie ustanowionym przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych, Światowym Dniem Terapii Zajęciowej zorganizowano uroczystą galę dla terapeutów zajęciowych i ich bliskich. W obecności przedstawicieli samorządów lokalnych, mediów i organizacji pozarządowych Marszałek Województwa uhonorował 7 najlepszych terapeutów zajęciowych wręczając nagrody finansowe wraz z podziękowaniem za dotychczasowe efekty ich pracy. W konkursie zostały nagrodzone osoby prowadzące pracę terapeutyczną z osobami z niepełnosprawnościami, posiadające wieloletnie doświadczenie zarówno bez formalnych kwalifikacji ze względu na ich wcześniejszy brak w polskim systemie kształcenia oraz osoby posiadające formalne kwalifikacje w zawodzie terapeuty zajęciowego - dyplom terapeuty zajęciowego, którzy w swojej pracy stosują różne innowacyjne formy oraz techniki terapii zajęciowej, przez co osiągają jak najwyższy poziom usprawnienia i samodzielności osób z niepełnosprawnością. Gala została zorganizowana w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego - obiekcie bez barier, dostępnym dla wszystkich osób z niepełnosprawnością i była tłumaczona na język migowy. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił rockowo-bluesowy zespoł SkOłowani. Informacja dotycząca konkursu dostępna jest na stronie http://www.niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/227118/ogloszenie-o-naborze-zgloszen-w-konkursie-pn-najlepszy-terapeuta-zajeciowy-wojewodztw

•    Docenienie pracy osób pracujących w zawodzie terapeuty, w szczególności wyróżnienie osób zaangażowanych w działania terapeutyczne na rzecz podopiecznych;
•    Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez pobudzenie motywacji do dalszej pracy;
•    Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców regionu o pracy terapeutów zajęciowych np. poprzez informacje na portalach internetowych w mediach i artykułach w prasie o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym np. w serwisie niepelnosprawni.pl, NaszWłocławek.pl, Gazecie pomorskiej, TVP Bydgoszcz, Polskim Radio PiK;
•    Wywołanie pozytywnej rywalizacji wśród terapeutów w poszukiwaniu innowacyjnych technik terapeutycznych, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpłynie na poprawę sytuacji ich podopiecznych;
•     Popularyzacja informacji o konkursie dzięki publikacji w prowadzonym przez fundację Integracja serwisie internetowym niepelnosprawni.pl na temat samego przedsięwzięcia i jednej z jego laureatek.

 

•    Popularyzacja wśród ogółu społeczeństwa wiedzy dotyczącej istoty zawodu i pracy w zawodzie terapeuty zajęciowego zachęcając tym samym młodych ludzi do wyboru zawodu i podjęcia kształcenia w tym kierunku;
•    Zwiększenie świadomości o atrakcyjności i wieloprofilowości tego zawodu;
•    Wzmocnienie pozytywnego obrazu i rangi zawodu terapeuty zajęciowego w społeczeństwie, podniesienie prestiżu, istotnej roli i znaczenia tego zawodu w procesie przywracania sprawności osób z niepełnosprawnościami;
•    Zachęcenie osób pracujących na stanowiskach terapeutów zajęciowych do rozwijania własnych, innowacyjnych technik terapeutycznych, co w dłuższej perspektywie przyniesie pozytywne efekty w demograficznie starzejącym się społeczeństwie.

Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, zawód terapeuty określany jest mianem zawodu przyszłości, przed którym stawiane będą nowe wyzwania w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na świadczone usługi specjalistyczne dla  osób z niepełnosprawnością oraz seniorów. Wobec tego Samorząd Województwa zaplanował, iż formuła konkursu będzie miała charakter cyklicznego wydarzenia odbywającego się corocznie, w okresie poprzedzającym Światowy Dzień Terapii Zajęciowej,  przypadający na dzień 27 października. Inicjatywa podjęta przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, który jako pierwszy samorząd w kraju uruchomił w formule konkursu działania mające na celu wyróżnienie znaczącej roli terapeuty zajęciowego w procesie aktywizacji społecznej, leczniczej i zawodowej może stanowić dobrą praktykę i być realizowana również przez inne samorządy zarówno na szczeblu lokalnym, powiatowym jak również wojewódzkim. Konkurs wpisuje się w cel główny „Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz zwiększenie ich aktywności zawodowej w województwie kujawsko-pomorskim” wojewódzkiego programu Równe Szanse. Program Działania Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 r. oraz Konwencję o Prawach Osób  Niepełnosprawnych.
Zgłaszany projekt Samorządu Województwa-kujawsko-pomorskiego odpowiada na wskazane obszary priorytetowe konkursu Samorząd Równych Szans tj. „niezależne życie, w tym usługi społeczne (…), aktywność obywatelska osób z niepełnosprawnościami oraz działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Wręczenie nagrody pani Magdalenie Domek (druga osoba od lewej strony) – pracującej jako terapeuta zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu „Dorośli Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim
Powitanie zaproszonych gości przez Pana Sławomira Kopyścia (trzecia osoba od lewej strony) – Członka Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawicieli Sejmiku, przy udziale tłumacza języka migowego.
Wręczenie nagrody pani Marii Świątkowskiej (czwarta osoba od lewej strony) – pracującej jako terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu
Wręczenie nagrody pani Monice Dziubek (trzecia osoba od lewej strony) – pracującej jako terapeuta zajęciowy w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu
Wręczenie nagrody panu Witoldowi Rutkowskiemu (druga osoba od lewej strony) – pracującego jako terapeuta zajęciowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim
Wręczenie nagrody pani Justynie Jakielaszek (druga osoba od lewej strony) – pracującej jako terapeuta zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie działającym przy Wąbrzeskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski
Wręczenie nagrody pani Annie Kordowska (druga osoba od lewej strony) - pracującej jako terapeuta zajęciowy w Domu Dziennego Pobytu „Senior” w Bydgoszczy działającym przy „Stowarzyszeniu z Potrzeby Serca”
Wręczenie nagrody pani Violettcie Pieszchalskiej (druga osoba od lewej strony) - pracującej jako terapeuta zajęciowy w Warsztacie Terapii Zajęciowej we Włocławku działającym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy
Zaproszeni goście, przedstawiciele Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz mediów na Galę konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
Wspólne zdjęcie laureatów konkursu pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” z przedstawicielami Samorządu i pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komentarze (0)