Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Projekt trwa od: 01/10/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Jaworzno
Gmina miejska
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
  • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
  • Zatrudnienie
  • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
  • Warsztat Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie
  • Środki własne

Osoby niepełnosprawne pragnące samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie, napotykają na szereg barier utrudniających im to zamierzenie. Są to: bariery architektoniczne, trudności w korzystaniu z komunikacji miejskiej, w komunikowaniu się z otoczeniem, w załatwianiu spraw urzędowych, podczas wizyt u lekarza,niska zaradność życiowa oraz ograniczenia wynikające z samej niepełnosprawności (ruchowej, wzrokowej, słuchowej, somatycznej, intelektualnej, psychicznej). Rodzina często nie jest w stanie sprostać potrzebom osoby niepełnosprawnej i zapewnić jej pomoc w odpowiednim wymiarze czasu oraz zakresie merytorycznym. Osoby niepełnosprawne samotnie żyjące, pozostając bez pomocy, skazane są na społeczną izolację. Stąd zrodziła się potrzeba zaoferowania osobom niepełnosprawnym profesjonalnego wsparcia, dzieki któremu wzrosną ich możliwości samodzielnego zaspakajania własnych potrzeb. Powstał Program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej.

Program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej ma na celu aktywizację i uspołecznianie osoby niepełnosprawnej na wielu płaszczyznach życia. Do zakresu usług asystenta należy wspomaganie beneficjenta: w drodze do placówki medycznej (również powrotnej), w drodze do różnych instytucji, urzędów celem załatwienia spraw formalnych, w drodze do sklepu, podczas robienia zakupów przy czynnym współudziale osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej swoje usługi świadczy również w zakresie nauki orientacji przestrzennej w mieście oraz korzystaniu ze środków transportu, w wyjściu do wybranych przez beneficjenta miejsc (np. kościół, znajomi, rodzina itp.), w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne, w korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, dom kultury, biblioteka) oraz korzystaniu z zajęć sportowych (basen, siłownia). W sytuacjach uzasadnionych wyższą koniecznością życiową (pogrzeb, sprawy urzędowe, sądowe itp.) asystent doraźnie w domu pełni rolę opiekuna niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej np. pomagając jej w nauce. Jeśli wymaga tego sytuacja i stan zdrowia beneficjenta, doraźnie asystent świadczy usługi towarzyszące: pomoc w ubieraniu się, w czynnościach higieniecznych i pielęgnacyjnych, w przygotowaniu i podaniu posiłku (dotyczy to zwłaszcza osób niepełnosprawnych żyjących samotnie). Zasady realizacji Programu zawierają się w Regulaminie.  

Program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej został zainicjowany jesienią 2012r. jako pilotażowy i do dzisiaj jest realizowany jako inicjatywa w pełni finansowana z budżetu Miasta Jaworzna. Realnym odzwierciedleniem jego powodzenia i zapotrzebowania jest rosnąca aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, uzyskanie przez nich jeszcze większej samodzielności życiowej, również w wykonywaniu czynności dnia codziennego, podejmowanie samodzielnych decyzji, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym, większy dostęp do dóbr i usług powszechnych. Osoby niepełnosprawne otrzymują realną pomoc w pokonywaniu barier związanych z przestrzenią społeczno-ekonomiczną, w której żyją (bariery natury fizycznej: architektoniczne, urbanistyczne, bariery psycho-społeczne i ekonomiczne). Asystent pracuje z osobą niepełnosprawną, która jest podmiotem jego pracy. Podkreślić należy decydujący wpływ osoby niepełnosprawnej na podejmowane wspólnie działania i własną sytuację życiową. Usługi asystenckie realizowane są na zasadzie współdziałania, asystenta i osobę niepełnosprawną łączy profesjonalna relacja wzajemnego szacunku.
 

Działania podejmowane w ramach Programu w całym okresie jego realizacji pozwoliły zdiagnozować potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i wypracować: zakres usług podstawowych oraz dodatkowych, ich przebieg, ramy czasowe, formy zgłaszania beneficjentów do Programu oraz sposób zamawiania usług. Realizacja Programu przyczyniła się i nadal przyczynia do podniesienia komfortu życia osób niepełnosprawnych (bez względu na przyczynę i rodzaj niepełnosprawności) poprzez ich aktywizację w różnych obszarach funkcjonowania. Rodzą sie nowe więzi społeczne, zacieśniają się te dochczasowe: rodzicielskie, rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie. Poprzez pozytywny odbiór społeczny zwiększa się świadomość społeczna i wzrasta wiedza w zakresie niepełnosprawności, a to ma istotny wpływ na tworzenie i umacnianie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych nie tylko na szczeblu lokalnym .  
 

Program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej nieprzerwanie realizowany jest od 2012 roku, powstała kiedyś bardzo dobra inicjatywa przeistoczyła się w konkretną pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Rozumiejąc potrzeby środowiska osób niepełnosprawnych i wychodząc im naprzeciw Miasto Jaworzno zabezpiecza środki finansowe na realizację Programu i nic nie wskazuje by w najblizszym czasie było inaczej.

Komentarze (0)