AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE STRZELECKO - DREZDENECKIM

Projekt trwa od: 01/07/2016 r. do 31/12/2018 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubuskie
Powiat Strzelecko - Drezdenecki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Komunikacja
  • Zatrudnienie
  • Inne
  • BRAK
  • Środki UE

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz do osób z ich otoczenia.
Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin stanowi jeden z głównych priorytetów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego na lata 2016 - 2020. Osoby te napotykają na duże ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, dlatego niezbędne jest podejmowanie działań, które doprowadzą do wyeliminowania lub istotnego zmniejszenia tych ograniczeń.
Osoby niepełnosprawne to główni klienci PCPR w Drezdenku. Z rozmów z tymi osobami wynika, iż wykazują one bardzo słabą motywację do podnoszenia kwalifikacji. Cechują się niską samooceną. W trudnych sytuacjach wycofują się. Ze względu na swoje problemy zagrożeni są wykluczeniem społecznym.
Osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych pochylając się nad niepełnosprawnością swoich bliskich, pozbywają się własnych ambicji i celów. Powoli umierają społecznie. Tragizm życia, lata izolacji, niezrozumienie ich problemów spowodowały utratę własnej tożsamości. Choć rynek oferuje dla nich różne formy aktywności, nie potrafią z nich skorzystać. Między nimi a resztą społeczeństwa powstał mur, przez który trudno im się przebić.
Projekt jest odpowiedzią na problemy osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów. Jego realizacja jest zasadna ze względu na niewystarczającą ofertę ukierunkowaną na podniesienie aktywności społecznej i zawodowej  uczestników oraz wzmocnienie ich udziału w życiu publicznym. Potrzeba realizacji projektu wynikała z konieczności podnoszenia jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

 

1. Wyjazdy zajęciowe do Wiejc, do Mierzęcina, do Tarnowa Podgórnego, do Podczas wyjazdów zrealizowano następujące zajęcia:

 - warsztaty o tematyce bożonarodzeniowej:

- integracyjna gra zespołowa

- trening kompetencji społecznych 

- zajęcia z zakresu dogoterapii

- zajęcia z zakresu muzykoterapii

- zajęcia z zakresu choreoterapii

- zajęcia z psychologiem dla opiekunów os. niepełnosprawnych

- zajęcia teatralne

- zajęcia relaksacyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych

2. Czterodniowy wyjazd nad morze dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

Podczas wyjazdu zrealizowano następujące zajęcia:

•    trening spędzania czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych

•    zajęcia integrująco – motywujące dla osób z otoczenia

Podczas wyjazdu uczestnicy skorzystali z transportu, całodziennego wyżywienia, bufetów kawowych i noclegów.

3. Wyjazd do Ustronia Morskiego dla osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia.

•    trening kompetencji społecznych

•    trening spędzania czasu wolnego

•    spotkania integrujące

•    praca socjalna

Wyjazdy miały na celu wesprzeć uczestników w pokonywaniu trudności związanych z wykluczeniem i izolacją spowodowaną niepełnosprawnością członka rodziny oraz zamieszkiwaniem na terenach wiejskich  lub w małych miejscowościach. Uczestnicy wyjazdów mieli możliwość wyjść z „murów obronnych”, jakie sobie stworzyli w życiu codziennym. W ramach treningu umiejętności i kompetencji społecznych prowadzonego przez pracowników PCPR uczestnicy uczyli się nowych kompetencji związanych z przebywaniem poza miejscem zamieszkania.

4. Indywidualne zajęcia relaksacyjne metodą S. Masgutowej.

5. Indywidualne konsultacje psychologiczne

6. Indywidualne zajęcia z neurologopedą

7. Indywidualne zajęcia z zakresu rozwoju osobistego  

8. Indywidualne zajęcia z zakresu dogoterapii

9. Aktywizacja zawodowa: 

• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

• Kursy/szkolenia zawodowe 

• Pośrednictwo pracy zajęcia grupowe i indywidualne

• zatrudnienie uzyskać ma nie mniej niż 15 osób.

- poprawa funkcjonowania społecznego uczestników projektu
- zmniejszenie barier mentalnych u uczestników projektu
- polepszenie zaradności życiowej u uczestników projektu
- podniesienie własnej wartości u uczestników projektu
- nabycie przez uczestników umiejętności planowania kariery zawodowej
- zmniejszenie bierności zawodowej uczestników
- zwiększenie dostępu do edukacji i pracy
- wzmocnienie potencjału PCPR w Drezdenku

 

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
- zmiany świadomości opiekunów osób z niepełnosprawnością
- zwiększenie szans na rynku pracy osób z niepełnosprawnością
- zwiększenie potencjału PCPR Drezdenko
- przełamanie barier pomiędzy klientami PCPR a pracownikami
- stały wzrost poziomu aktywności zawodowej osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.
Osiągnięte rezultaty pozwolą osobą z niepełnosprawnością lepiej funkcjonować w społeczeństwie, przyczyniając się tym samym do  zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz do zmniejszenia efektu marginalizacji tych osób w środowisku lokalnym

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku realizuje projekty wspierające osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w sposób ciągły, w miarę pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

trening spędzania czasu wolnego
zajęcia z dogoterapii
wizaż i kreowanie wizerunku w praktyce
zajęcia rozwojowe na basenie
trening spędzania czasu wolnego
trening kompetencji społecznych
warsztaty bożonarodzeniowe
zajęcia dla opiekunów osób niepełnosprawnych
zajęcia integracyjne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
zajęcia teatralne

Komentarze (0)