Przyjazny i aktywny samorząd

Projekt trwa od: 06/10/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Powiat Świdnicki
Gmina miejsko-wiejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Wybory
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Dostępny transport
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Fundacja Eudajmonia i inne podmioty
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Urząd Miasta w Świdnicy od 2015 r. we współpracy z innymi jednostkami oraz Fundacjami podjął szereg działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mających wpływ na poprawę jakości życia w naszym mieście, wzrost samodzielności, zatrudnienia oraz wszelkiego rodzaju pomoc i poradnictwo. W powiecie świdnickim w 2016 r. wydano prawie 3000 orzeczeń o st. niepełnosprawności, z czego 2395 osobom w wieku produkcyjnym. Problem bezrobocia wśród o.n. obejmuje swym zasięgiem również nasz region. Stereotypy potencjalnych pracodawców wobec tej grupy społecznej okazują się podstawową barierą. Dla rzeczywistej poprawy sytuacji o.n. na rynku pracy niezbędne jest jednak profesjonalne przygotowanie głównych aktorów, czyli osób niepełnosprawnych i ich rodzin, pracowników służb zatrudnienia oraz pracodawców. Dlatego realizujemy różnego rodzaju projekty, które mają na celu pokazanie osoby z  niepełnosprawnością jako pełnosprawnego pracownika. Samorząd jako instytucja kładzie nacisk na zatrudnienie w szerokim tego słowa znaczeniu. Nie traktujemy tej grupy stereotypowo. Zatrudniamy osoby na stanowiskach urzędniczych w U.M. Świdnicy i  jednostkach podległych, w spółkach, w których Gmina Miasto Świnica posiada udziały. Chcemy wypromować nasze działania jako wzorcowe przykłady dla innych samorządów, aby pokazać, że nie boimy się zatrudniać o. niepełnosprawnych, a zatrudnienie traktujemy jako priorytetowe, zdając sobie sprawę również z tego, że ma ono wymiar ekonomiczny. Dane statystyczne pokazują, jak niski jest w naszym kraju wskaźnik zatrudnienia o.n. Dlatego nie dajemy przyzwolenia na traktowanie ex ante osób niepełnosprawnych jako gorszych, mniej przydatnych, problemowych, koncentrujemy się na ich dobrych stronach, na ich wartościach i na tym, że są dobrymi pracownikami. Dokonaliśmy zmian w naszej mentalności, zdaliśmy sobie sprawę z tego, że są to ludzie z pasją i olbrzymią wiedzą. Nowoczesność samorządów polega na wykorzystaniu najlepszych zasobów tkwiących w osobach z niepełnosprawnością.

W realizacji zadań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, w tym osób z niepełnosprawnościami w Gminie Miasto Świdnica zaangażowane są miejskie i powiatowe instytucje, a także fundacje, działające na rzecz o.n.
Realizowane obecnie projekty to:
1.    „Uwierz we własne siły”. Celem projektu jest aktywna integracja 30 mieszkańców Gminy Miasto Świdnica zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z różnymi niepełno sprawnościami.
2.     „ Nie emigruję- tu zostaję”. Celem projektu jest wsparcie 16 mieszkańców Świdnicy (wsparcie stażowe, szkoleniowe i doradcze), grupą docelową są osoby z III profilu na rynku pracy, bierne zawodowo, zarejestrowane lub nie zarejestrowane w PUP, klienci MOPS, niepełnosprawne z orzeczeniem o st. niepełnosprawności, zdolne do odbycia stażu i podjęcia zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej.
3.    Poradnictwo specjalistyczne.
 MOPS organizuje i zapewnienia poradnictwo specjalistyczne. W 2016 r. psycholog Ośrodka udzielił wsparcia 125 osobom. Z poradnictwa i konsultacji udzielanych przez radcę prawnego zatrudnionego w Ośrodku skorzystało 148 osób.
4.    Mieszkania chronione i wspomagane.
Na terenie Świdnicy w mieszkaniach chronionych zamieszkują obecnie 3 osoby niepełnosprawne, przewiduje się zwiększenie liczby mieszkań. Drugi projekt obejmuje modernizację budynku na mieszkania wspomagane, powstanie tam 20 lokali.
5.    „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”
W styczniu 2017 r. został uruchomiony projekt wsparcia asystenckiego dla o.n. ze środków U.E. Przeszkolono 9 asystentów.
6.    „Zatrudnienie wspomagane”
7.    Transport
Obecnie Gmina Miasto Świdnica posiada 8 autobusów niskopodłogowych, dostosowanych do potrzeb o.n., a w 2018 r. zakupi kolejnych 9 Solarisów.  
8.    Powołanie stanowiska Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych w U.M. Świdnicy (funkcję tę pełniła osoba niepełnosprawna).
9.    Organizacja turniejów sportowych „My też potrafimy”.
10.    Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w JST i podległych jednostkach.

 

1.    Uzyskanie zatrudnienia, szkoleń, staży, uzyskanie wsparcia poprzez pracę z psychologiem, udzielanie pomocy prawnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom, wspieranie rodzin w pełnieniu ich podst. funkcji, gł. w zakresie opieki i wychowania dzieci, w tym rodzin, w których jest o.n..
2.     organizacja usług opiekuńczych (wsparciem asystenckim objęto 40 osób z powiatu świdnickiego, udzielono 800 godz. wsparcia asystenckiego w okresie od 9.XI.2016 r.)
3.    Projekt „Powiatowe Centrum Usług Społecznych”- przeszkolono 9 asystentów, wspierających niepełnosprawnych w czynnościach dnia codziennego.
4.    Projekt „Zatrudnienie wspomagane” – 2 osoby niepełnosprawne podjęły pracę, 1 rozpoczęła staż.
5.    Mieszkania chronione – obecnie zamieszkuje 3 osoby, kolejne budynki są poddane modernizacji
6.    Indywidualne formy wsparcia dla o.n. udzielane przez Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych, zmierzające do ogr. skutków niepełnosprawności i barier utrudniających funkcjonowanie w mieście. Pełnomocnik stoi na straży praw o.n. Współpracuje z org. samorządowymi, tj. Starostwem i podległymi mu jednostkami PCPR, PUP, ze stowarzyszeniami. Czynnie uczestniczy w projektach budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów, dróg i infrastruktury miejskiej pod kątem dostępności środowiska dla o.n.
7.    W corocznych turniejach sportowych bierze udział 250 niepełnosprawnych uczestników.
8.    Podniesienie umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych, poprzez trening pracy, doradztwo zawodowe, dzięki aktywizacji społecznej w postaci asystentury nastąpił wzrost jakości życia o.n. rozumiany jako: zwiększenie aktywności w życiu kulturalnym, społecznym, zwiększenie dbania o zdrowie
9.    Wzrost kompetencji interpersonalnych, umiejętności autoprezentacji, motywowanie do aktywności własnej, udział w warsztatach, spotkaniach i innych formach edukujących w kierunku zwiększenia skuteczności i samodzielności społeczno- zawodowej, czego efektem jest podjęte zatrudnienie.
10.    Nowoczesny transport dla o.n.

 

1.    Poprawa jakości życia, poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych
2.    Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i ich rodzin
3.    Wzrost zatrudnienia o.n., dzięki temu stały się one bardzie niezależne i samodzielne
4.    Urząd Miasta przyjazny osobom niepełnosprawnym- wprowadzenie innowacyjnych technologii, w celu zwiększenia dostępności dla osób głuchych i niedosłyszących – tłumacz języka migowego online.
5.    Likwidacja barier transportowych, dzięki temu aktywność zawodowa o.n. wzrośnie
6.    Aktywność sportowa osób pełno- i niepełnosprawnych integracją dla obu środowisk
7.    Promocja działań prospołecznych, edukacja oraz dostęp do informacji o uprawnieniach
8.    Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, wzrost zatrudnienia
9.    Wykształcenie umiejętności, zaradności i samodzielności u osób intelektualnie niepełnosprawnych, mieszkających w mieszkaniach chronionych i wspomaganych
10.    Działania edukacyjno- informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i różnych aspektów zaburzeń psychicznych, w tym rozwijanie postaw tolerancji wobec osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
11.    Realizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych w środowisku naturalnym dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Szereg działań i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych spowodowało, że nastąpiła poprawa sytuacji tej grupy społecznej. Uczestnicy jednego z projektów podjęli pracę, a kolejne osoby będą włączane do nowych projektów. Przewiduje się wsparcie stażowe, szkoleniowe i doradcze dla 16 uczestników (III profilu na rynku pracy, w tym o.n.) przez okres 6 miesięcy, a następnie po ukończonym stażu będą zatrudnione przez daną jednostkę wymiarze pół etatu. Systematycznie dostosowujemy tabor świdnicki do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, dzięki temu większa liczba osób swobodnie będzie mogła się przemieszczać. Dzięki budowie i adaptacji lokali na mieszkania chronione lub wspomagane zakłada się utworzenie ok. 50 mieszkań rocznie. Pierwszeństwo w otrzymaniu tej formy wsparcia będą miały osoby samotne, niepełnosprawne lub zamieszkujące w trudnych warunkach lokalowych albo środowiskowych. Samorząd zobowiązany jest do prowadzenia tej formy wsparcia przez okres min. 10 lat od czasu uruchomienia mieszkania.
W projektach unijnych, w których jesteśmy partnerami wymagana jest trwałość rozumiana jako zapewnienie ciągłości działań na okres 5 lat. W ramach innych programów realizowanych w powiecie świdnickim istotnym będzie: aktywizacja zawodowa, ukierunkowanie na nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, w tym środowiskowa praca socjalna. Program realizacji przewiduje się na lata 2016- 2020, ma on charakter otwarty i w każdym roku przeprowadzana będzie analiza potrzeb i problemów występujących w środowisku lokalnym. W zależności od potrzeb będą uruchomiane programy ukierunkowane na wskazane obszary. W oparciu o analizę potrzeb możliwe będzie zaplanowanie instrumentów aktywnej integracji, w szczególności społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej. Do udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów aktywizowane będą środowiska lokalne oraz angażowani mieszkańcy.

 

Komentarze (0)