„Integracyjny Przegląd Form Scenicznych”

Projekt trwa od: 15/05/2017 r. do 22/05/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Dąbrowski
Powiat
Powiat Dąbrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • nie dotyczy
 • Środki własne

PCPR dysponuje środkami PFRON,więc ma bezpośredni kontakt zarówno z osobami niepełnosprawnymi (ON) oraz z członkami ich rodzin.Będąc otwartym na potrzeby tej grupy stale poszukuje sposobu na stworzenie efektywnego systemu wspierania ON i ich otoczenia.Wykorzystując doświadczenia lat poprzednich, które pokazały jakie działania należy podejmować,aby aktywować ON w życiu zawodowym, społecznym, aby eliminować zjawiska niechęci czy wrogości do tych osób oraz starając się o ich społeczną integrację,wyrównywanie szans i kształtowanie postawy aktywnego i możliwie pełnego uczestnictwa w życiu społecznym,zrealizowany został projekt pn.„Integracyjny Przegląd Form Scenicznych”.Konieczność realizacji takiej formy wsparcia ON w drodze ich integracji z ON  wynikła nade wszystko z tego,iż osoby,które na co dzień zajmują się działaniami rewalidacyjnymi na terenie Powiatu uznały,iż zastosowanie terapii sztuką,będzie najskuteczniejsza metodą kierowania rozwojem ON,będzie koordynować,kompensować i usprawniać zaburzenia tych osób.Za przynoszącą najbardziej pożądane efekty technikę terapeutyczną w zakresie arteterapii uznano sztukę teatralną,będącą wyjątkowo bogatą i interesującą ofertą mającą na celu przygotowanie ON do życia w społeczeństwie,wypracowanie w nich zdolności adaptacyjnych,dążność do samorealizacji,samodoskonalenia, poczucia własnej wartości.Realizator projektu mając pełną świadomość tego,iż oswajanie społeczeństwa z tematem niepełnosprawności,jest zadaniem trudnym,a Ci którzy podejmują się tego zadania mogą być narażeni na krytykę,dezaprobatę,być może nawet na wrogość,podjął decyzję,aby projekt zrealizować,włączając w poszczególne działania nie tylko ON,ale również osoby pełnosprawne.Kierowało Nim przekonanie,iż wypowiedź za pomocą języka teatru stanowić będzie skuteczną metodę przełamywania społecznych barier w relacji osoba sprawna – ON, będzie oddziaływać z wielką siłą,dzięki angażowaniu.

yślą przewodnią projektu był cytat Bruna Ferrero „Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka”. Integracyjny wymiar projektu był właśnie tym magicznym skrzydłem, które pozwala latać - zarówno ON, jak również osobom sprawnym. PCPR do realizacji projektu zaprosiło wszystkich wychowanków,  placówek działających  na rzecz ON na terenie Powiatu Dąbrowskiego. Wspierani byli Oni przez osoby sprawne. W ramach projekty na scenie Dąbrowskiego Domu Kultury ON w kooperacji z osobami sprawnymi wystawiły siedem przedstawień teatralnych. Łącznie na scenie wystąpiło około 100 osób, natomiast w trakcie każdego przedstawienia na widowni zasiadło przeszło 150 osób. Realizacja projektu przyczyniła się do zadziwienia, zachwytu nad twórczością ON z punktu widzenia widza, dzięki różnym działaniom wspomagającym ON w procesie tworzenia, i promocję tej sztuki. ON biorące udział w projekcie dostały szansę wyjścia poza ramy swojego, bardzo często, zamkniętego świata, mogły samodzielne kształtować swój społeczny wizerunek, jak również to jak są postrzegane przez środowisko społeczne. ON otrzymały  możliwość wypowiedzenia się poprzez ekspresję artystyczną. Scena, na której ON występowały stała się miejscem budowania innych niż dotąd relacji pomiędzy osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi,  pojawiła się nowa forma społecznej solidarności, zatarły się różnice pomiędzy tymi dwoma światami. Nawiązując do bezpośrednich rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji niniejszego projektu nie można, nie wspomnieć o tym, iż zachęcając osoby niepełnosprawne do udziału w tego typu przedsięwzięciach wypracowujemy szacunek dla dzieła artysty z niepełnosprawnością, ze względu na wartość samego dzieła, jakość i profesjonalizm wykonania, łamane są schematy, poszukiwane są nowe możliwości i przestrzenie dla promocji twórczości osób z niepełnosprawnością, ma miejsce wyjście poza środowisko ON.

Dzięki zaangażowaniu do realizacji projektu ON jak pełnosprawnych, szczególnie dzieci i młodzież możliwe jest wychowanie pokolenia gotowego do obustronnego, naturalnego komunikowania się. Poprzez stworzenie warunków do tego, aby osoby zdrowe przebywały wśród ON, nie trzeba było stwarzać nienaturalnych, sztucznych sytuacji i uczyć jak żyć w społeczeństwie. Osoby zdrowe poprzez codzienną obserwację ON przez los, czy to w trakcie prób, spotkań organizacyjnych, przymiarek strojów oraz samych występów miały możliwość nauczenia się:cierpliwości,szacunku,wytrwałości, umiejętności pokonywania trudności życia codziennego,tolerancji,akceptacji,rozumienia choroby,wrażliwości,empatii,otwartości,uczynności,umiejętności współpracy. Wszyscy członkowie grup teatralnych podejmowali wspólne wysiłki celem rozwiązania swoich problemów i problemów kolegów, co jednoczy zespół i jednocześnie uczyło odpowiedzialności za siebie i innych. Pełnosprawni uczestnicy projektu, dzięki jego integracyjnemu wymiarowi,  przede wszystkim mieli okazję przyzwyczaić się do zróżnicowanego obrazu społeczeństwa. Nauczyli się tolerancji wobec ON, doświadczyli, iż obok siebie mogą z pożytkiem funkcjonować grupy osób cechujący się różnymi możliwościami i ograniczeniami. Poprzez bezpośredni kontakt, zobaczyli, iż ON posiadają wiele zalet, są dowcipni, mają szereg ciekawych pomysłów, chętnie się bawią. Udział w projekcie nauczył osoby pełnosprawne, że wysiłek w pokonywaniu własnych słabości i niedoskonałości przynosi efekty. Niniejsze bezpośrednie efekty realizacji projektu osiągnięto .dzięki temu, iż teatr jest sztuką najbardziej zespołową i wspólnotową ze wszystkich sztuk, która oferuje  nadzwyczajną jakość spotkania na kilku płaszczyznach, w tym na płaszczyźnie  wewnątrzgrupowej, w relacji indywidualnej i zespołowej aktor – widz.

Projekt niewątpliwie zakłada działania długofalowe. Jego cele i działania mają charakter wytycznych perspektywicznych, co oznacza, iż Realizator projektu koordynować będzie w późniejszych okresach zorganizowane, kompleksowe i międzysektorowe działania, które służyć będą kształtowaniu, poprawie, ochronie warunków i jakości życia oraz wzrostu statusu społecznego ON, jak również umożliwią ON niezależne funkcjonowanie oraz aktywny udziału w życiu społecznym. Realizator projektu mając świadomość osiągniętych bezpośrednich rezultatów, kontynuować będzie projekt w kolejnych latach. W wyniku zrealizowanego projektu, ON oraz osoby pełnosprawne biorące udział w poszczególnych przedstawianiach, występach przezwyciężyły społeczne bariery w relacjach sprawny – ON, co niewątpliwie przekłada się na życie codzienne. Działaniami długofalowymi są powstałe relacje, kooperacje. Grupy ON i pełnosprawnych, po zakończonym projekcie nadal współpracują, nadal razem przygotowują występy, planują wspólne działania. Przełamane zostały utrwalone postawy psychospołeczne, które do tej pory izolowały ON, otrzymali Oni możliwość uwolnienia się z poczucia wyobcowania, samotności, bezradności. Biorąc pod uwagę wszystko to, należy uznać, iż projekt ten był narzędziem zmiany społecznej, narzędziem dialogu społecznego, pokazał, że każdy człowiek ma prawo do wyrażenia siebie poprzez sztukę. Działania te pokazują, że dzięki wszechstronnemu  językowi sztuki teatralnej, możliwe jest zabranie głosu przez ON, głosu który został usłyszany i doceniony przez wielu. Jak można było zaobserwować artyści niepełnosprawni, w wytworzonych przez siebie sztukach uczestniczyli w sposób pełny i autentyczny, dla niektórych była to jedyna forma dialogu ze światem. Cel jaki przyświecał Realizatorowi projektu to, to aby przeprowadzone działania stanowiły początek społecznej tolerancji oraz włączania ON do społeczeństwa.

PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej, usilnie będzie się starało, aby każdego roku była możliwość zorganizowania tożsamego przeglądu form scenicznych, w których wezmą udział zarówno ON jak i osoby pełnosprawne. Jednak, aby twórczość ON mogła na stałe zaistnieć w przestrzeni życia społecznego i kulturalnego potrzebny jest splot kilku czynników. Konieczne jest promowanie twórczości ON co sprawi, iż będzie ona dostępna dla szerszego grona odbiorców, co jest zjawiskiem pożądanym pod warunkiem, że zainteresowanie twórczością będzie wynikać z wartości samego dzieła, a nie z litości dla jego twórcy. Zetknięcie ze sztuką ON, w każdej postaci budzi u odbiorców refleksję, zachwyt i wewnętrzną radość. Z kolei ON pomaga w przełamywania wielu barier i ograniczeń, które tkwią w środowisku społecznym, ale też w samych ON i ich najbliższym otoczeniu. Po to, aby działania promujące twórczość ON,  miały charakter otwarty, należy wyjść poza najbliższe otoczenie i szukać nowych, przyjaznych przestrzeni prezentacji, które będą skierowane do szerokiego grona odbiorców. PCPR promować będzie sztukę ON, nie tylko teatralną, na licznie organizowanych festynach, piknikach, spotkaniach integracyjnych. Kontynuowane będą spotkania  z osobami, które na co dzień zajmują się działaniami rewalidacyjnymi, w trakcie których do realizacji przekazywane będą propozycje ciekawe, profesjonalne, skoncentrowane na walorach twórczości ON, a nie na samej niepełnosprawności.

Wychowankowie Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie wraz z uczniami Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gruszowie Wielkim przygotowali przedstawienie pt. „Przygody Smerfów z OeRWu”.
Niepubliczne Przedszkole Specjalne w Kupieninie oraz Gimnazjum z Zespołu Szkół w Bolesławiu przygotowali sztukę pt. „Wiosenne Przedstawienie”.
Środowiskowy Domu Samopomocy w Dąbrowicy wraz z Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie, otrzymał gromkie brawa za występ pt. „Królewna Śmieszka i siedmiu krasnoludków - historia nieprawdziwa”.
Dzieci i młodzież z Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego im. Jana Pawła II w Kupieninie wraz z uczniami z Gimnazjum z Mędrzechowa przygotowali spektakl „Mała Wróżka”
Spektakl "Mała Wróżka"
W pamięci widzów na zawsze zapadł spektakl pt. „Rzepka” przygotowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy, Szkołę Podstawową Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej i Klub Wolontariusza działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej.
Spektakl "Rzepka"
Niezapomnianych wrażeń dostarczył także program artystyczny pt. „Radość jest w nas” przygotowany przez Niepubliczną Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kupieninie oraz Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przygotowali występ pt. „O Smoku Wawelskim”.
Wręczenie statuetek dla wszystkich uczestników "Integracyjnego Przeglądu Form Scenicznych".

Komentarze (0)