Katowice bez barier-wychodząc naprzeciw niepełnosprawności

Projekt trwa od: 03/03/2012 r. do 04/09/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Katowice
Gmina miejska
Urząd Miasta Katowice
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • organizacje pozarządowe
 • Środki własne
 • Środki UE
 • Inne

Miasto Katowice systematycznie podejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności usług oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością. Działania te są wdrażane w życie poprzez tworzenie placówek dla osób z głębokim upośledzeniem, które po opuszczeniu placówek edukacyjnych nie znajdują miejsc w warsztatach terapii zajęciowej czy w środowiskowych domach samopomocy jak też poprzez dostosowywanie przestrzeni publicznej w celu zwiększenia dostępności obiektów i przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych.

Aktywizacja młodzieży i dorosłych nie dopuszcza do wyizolowania społecznego i osamotnienia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie bardzo często narażone są na izolację, a otoczenie oczekuje od nich zachowań odbiegających od normy. Powszechne jest również zaniżanie ich możliwości rozwojowych przy jednoczesnym eksponowaniu ograniczeń. Często przez swoją niepełnosprawność osoby takie nie mają możliwości prowadzenia aktywnego życia, skazane są na spędzanie czasu w swoich domach i przebywanie w towarzystwie swoich najbliższych.

Podejmowane działania wymagają ze względu na głębokie upośledzenie szczególnego wsparcia tej grupy. Osoby te ze względu na niepełnosprawność intelektualną i duże deficyty fizyczne nie mogą być uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Środowiskowych Domów Samopomocy.

Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępu do usług społecznych oferowanych w Katowicach dla osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie konkretnej infrastruktury społecznej.

Placówki 25+
W 2015 została oddana do prowadzenia przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym otwartej Placówki 25+ przy ul. Strzelców Bytomskich dla osób powyżej 25 r.ż. Kontynuacją tych działań jest otworzenie we wrześniu 2017r. kolejnej placówki dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 przy ul. Rolnej 22. Jesteśmy w trakcie realizacji utworzenia nowej placówki przy ul. Oswobodzenia, której oficjalne otwarcie planujemy na 2018r.

USŁUGI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Przyjazny transport dla osób niepełnosprawnych

● Dofinansowywany przez miasto

● Niskopodłogowe autobusy, tramwaje oraz dworce bez barier

● Informacje głosowe o tramwajach i autobusach

● Tanie taksówki dla osób niepełnosprawnych współfinansowane przez miasto

Modernizacja przestrzeni miejskiej

● Usuwanie barier architektonicznych

● Nowoczesne obiekty kongresowe i kulturalne w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych

● Baza obiektów sportowych i rekreacyjnych bez barier

● Strefa bezpłatnego parkowania dla osób niepełnosprawnych

● Projekt „Miejska Dżungla” to młodzieżowe patrole m. in. w celu edukacji mieszkańców Katowic, aby nie parkować na wyznaczonych miejscach dla osób niepełnosprawnych tzw. „kopertach”

● Udział osób niepełnosprawnych w dużych wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, w tym o randze międzynarodowej

● Sport dla niepełnosprawnych np. drużyna rugby na wózkach

Integracyjne place zabaw

● Brak barier architektonicznych

● Integracja wśród dzieci pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi

Zaangażowanie NGO

● Organizacja wielu inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych

● Realizacja zadań dofinansowywanych przez środki z budżetu miasta

●Opiniowanie projektów budowlanych pod kątem dostępności przez niepełnosprawnych przedstawicieli NGO

Informator Katowice bez barier

● Portal prowadzony przez organizację pozarządową zrzeszającą osoby niepełnosprawne

● Opisuje dostępność obiektów dla wszystkich typów niepełnosprawności

● Mieszkaniec ma możliwość sprawdzenia dostępności obiektu w domu

W ramach prowadzenia placówek zadania polegające na zorganizowaniu pobytu i uczestnictwie w zajęciach prowadzonych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dużymi deficytami fizycznymi po 25 roku życia. Placówki obejmują opieką osoby niepełnosprawne poprzez prowadzenie indywidualnie dobranych zajęć fizjoterapii i terapii zajęciowej, odbywa się terapia ruchowa-usprawnianie psychoruchowe i rehabilitacja indywidualna, muzykoterapia, światłoterapia, stymulacja polisensoryczna, dogoterapia, hipoterapia, a także pomoc w spożywaniu posiłków, dbałość i higienę i wygląd, udzielanie podopiecznym pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, trening umiejętności samoobsługi i samodzielności w zależności od możliwości podopiecznych.

Placówka 25+ jako placówka wsparcia dziennego osobom niepełnosprawnym po 25 roku życia daje szansę i możliwość wyjścia z domu, korzystanie z szeroko rozumianej rehabilitacji ruchowej, intelektualnej i społecznej. Różnorodność kontaktów społecznych, wspieranie działań z zakresu integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym pozwala na odczucie akceptacji bez poczucia odrzucenia czy wyobcowania.

 

Nowatorskiego działania podjęła się Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Katowicach, która wraz z Pełnomocnikiem Prezydenta do Spraw Osób Niepełnosprawnych opiniuje dokumentację projektowo-kosztorysową pod kątem dostępności i dostosowania przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych. W trakcie posiedzeń konsultuje z projektantami miejskie projekty pod względem dostępności do potrzeb osób niepełnosprawnych z każdą dysfunkcją.

Po wykonaniu danego przedsięwzięcia członkowie Rady sprawdzają faktyczną dostępność obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład Rady wchodzą osoby niepełnosprawne. Inicjatywa ta cieszy się dużym uznaniem środowisk osób niepełnosprawnych w naszym mieście.

Dla wszystkich osób biorących udział w zajęciach w Placówkach 25+ bliższe relacje, przebywanie razem są źródłem głębokich przeżyć. Dzięki byciu razem podopieczni mogą dostrzegać drugiego człowieka, troszczyć się o siebie nawzajem, akceptować siebie i swoje słabości, nabyć także nowe umiejętności. Spotkania z zaproszonymi gośćmi, zajęcia plastyczne, spotkania warsztatowe, korzystanie z biblioteki, udział w życiu społeczności lokalnej, wyjścia, przedstawienia teatralne, koncerty, pozwalają odczuć akceptacje i zadowolenie.

Wszystkie działania będą sprzyjały pobudzeniu aktywności własnej, poprawie ogólnego funkcjonowania psychomotorycznego, a co za tym idzie funkcjonowania w społeczeństwie.

Rehabilitacja ruchowa, intelektualna oraz społeczna pozwolą podopiecznym placówek na aktywne, autentyczne uczestnictwo w środowisku lokalnym i rodzinnym.

Prowadzone zajęcia umożliwią podopiecznym placówek aktywne wspomaganie rozwoju i zainteresowań, organizację czasu wolnego, poprawę technik komunikacji interpersonalnej u wszystkich uczestników zajęć, kształtowanie odpowiednich postaw wobec siebie i drugiej osoby. Wyjście z domu, udział w zajęciach prowadzonych w placówkach pozwoli niepełnosprawnym zaspokoić pragnienie bycia potrzebnym, da poczucie użyteczności a jednocześnie uchroni przed samotnością.

 

Zapewnienie dostępności całej przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnością do kultury, sportu, rekreacji i aktywnego spędzania czasu to priorytet działań miejskich. Integracyjne place zabaw zachęcają dzieci z dysfunkcją ruchu do wspólnej zabawy. Windy głośnomówiące, podjazdy, drzwi bezprogowe, możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń – to już standard. Modernizujemy chodniki, ulice oraz przejścia, stosuje się pochylnie, dobór szerokości ciągów pieszych, umieszczane są kostki z wypustkami.

W lokalach mieszkalnych na parterach budynków mieszkania są dostosowywane dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta.

Działania miasta Katowic nadal będą podejmowane, działania nastawione na kontynuację ciągłości prowadzonych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W życie codziennym nikt nie może być dyskryminowany, życie codzienne musi być dla każdego dostępne. Zarówno władze miasta oraz osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie dostrzegają potrzebę kontynuacji tej dobrej praktyki, dlatego też słuchając głosu środowiska osób niepełnosprawnych w 2018 roku zostanie otworzona kolejna trzecia placówka dla osób, które ukończyły edukację w szkołach specjalnych lub integracyjnych i nie kwalifikują się do innej formy opieki.

Kolejne działania miasta Katowic nastawione na kontynuację projektowania uniwersalnego i zachowanie ciągłości prowadzonych działań na rzecz osób niepełnosprawnych nadal będą podejmowane. W życiu codziennym nikt nie może być dyskryminowany, życie codzienne musi być dla każdego dostępne. Zarówno władze miasta oraz osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie dostrzegają potrzebę kontynuacji tej dobrej praktyki, która może dotyczyć każdego: osób niepełnosprawnych, osób starszych, a nawet kobiet noszących szpilki. Problem barier architektonicznych w przestrzeni publicznej jest rozwiązywany i inicjatywa ta cieszy się dużym uznaniem środowisk osób niepełnosprawnych w naszym mieście.

W kolejnych latach działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Katowic nadal będą kontynuowane.

NOSPR ● Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach – jedna z najbardziej cenionych orkiestr symfonicznych na świecie. ● Dzięki wyjątkowym walorom akustycznym nowo powstała siedziba Orkiestry zapewnia melomanom najlepszy możliwy odbiór utworów. ● W siedzibie NOSPR oprócz koncertów Orkiestry i jej gości odbywają się przeglądy i festiwale muzyczne oraz działania edukacyjne. ● Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przestrzeń w Strefie Kultury dostosowana dla osób z niepełnosprawnością
Modernizacja przestrzeni miejskiej Rynek Katowic przystosowany dla osób z niepełnosprawnością
Modernizacja przestrzeni miejskiej Rynek Katowic przystosowany dla osób z niepełnosprawnością
Modernizacja przestrzeni miejskiej - makieta Nikiszowca
Modernizacja przestrzeni miejskiej - likwidacja barier architektonicznych
Integracyjne place zabaw ● Brak barier architektonicznych ● Integracja wśród dzieci pełnosprawnych z dziećmi niepełnosprawnymi

Komentarze (0)