Żyć lepiej - wsparcie i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Kaliska

Projekt trwa od: 12/07/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Kaliska
Gmina wiejska
Gmina Kaliska
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Komunikacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępny transport
 • Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach
 • Środki własne
 • PFRON

 Problem niepełnosprawności jest zjawiskiem niejednorodnym i obejmuje wiele ograniczeń funkcjonalnych.Niepełnosprawność może być fizyczna, intelektualna,może polegać na dysfunkcji zmysłów, może być stanem stałym lub przejściowym.W gminie Kaliska niepełnosprawność jest znaczącym czynnikiem charakteryzującym mieszkańców, w związku z yym w 2012r.przyjęty został Gminny Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych,w którym zdiagnozowano możliwie wiele aspektów życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.Stara się wyznaczać kierunki  działania na rzecz tych osób zapewniające im godne i aktywne życie oraz pomoc i opiekę dostosowaną do rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.Działania programu wpisują się też w Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kaliska na lata 2007-2020.Osoby niepełnosprawne z terenu gminy Kaliska często określały siebie jako samotne i uważały, że społeczeństwo zbyt mało się nimi interesuje.Według danych demograficznych,zawartych w Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej na rok 2016 dla gminy Kaliska następuje proces starzenia się naszej spoleczności lokalnej,dlatego staje się konieczne skupienie większej uwagi na potrzeby osób starszych i zmagających się z niepełnosprawnością.W odpowiedzi na to, dnia 12.07.2017 RG Kaliska przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu osłonowego 'Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców gminy Kaliska".W naszej gminie jest też znaczna liczba dzieci niepełnosprawnych.Szkoła w Kaliskach systematyczne dostosowuje budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych,aby pozbawione były one wszelkich barier architektonicznych.Teren Gminy Kaliska jest dość rozległy,dlatego też dbamy o rozwój transportu,aby m.in. dowzić dzieci i młodzież do placówek wsparcia na terenie gminy:ŚDS, OREW.Aby zapobiegać sytuacjom zagrozenia wykluczeniem gmina postawiała sobie za cel dążenie do integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin ze społecznością i wyrównywanie ich szans w środowisku rodzinnym,społecznym i zawodowym.

 I.W marcu 2017r. Gmina Kaliska złożyła do PFRON wnioski o dofinansowanie: 1.Na zakup kolejnego samochodu-samochodu osobowego,9-osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim.Gmina posiada już dwa takie pojazdy (9-osobowy i 24-osobowy),które nieustannie wykorzystwane są do przwozu osób niepełnosprawnych do działającego w naszej gminie od 2013r.ŚDS oraz powstałego w 2017r.OREW,a także do innych placówek,na wycieczki i wyjazdy integracyjne. 2.Przystosowanie budunku szkoły w Kaliskach do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu PFRON-w ramach wniosku zaplanowane jest:

- remont schodów wejściowych wraz z budową podjazdudo budynku ZSP Kaliska (Wejście A,wejście H,wejście F)

- montaż jednej platformy przyschodowejna schodach wewnętrznych w budynku szkoły (wejscie A)

- wymiana drzwi zewnętrznych do budynku (wejście F,H)

Na oba wnioski gmina otrzymała dofinansowanie, podpisane zostały też umowy z PFRON i obecnie jesteśmy w trakcie procesu zakupu auta i szukania wykonawcy na wykonanie prac remontowych w ZSP w Kaliskch

II Teleopieka -w lipcu b.r Gmina Kaliska przystąpiła do programu osłonowego "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Kaliska",który ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnej opieki domowej,polegającej na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia,życia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.Teleopieka nie zastępuje opieki fizycznej,ale ją uzupełnia,jest formą wsparcia rekomendowaną przez MRPiPS,popierajace wykorzystywanie innowacyjnych technologii w organizacji opieki.Osoby objęte programem-obecnie 10 osób-otrzymały niewielki nadajnik w postaci bransoletki lub wisiorka,połączony z telefonem.Gdy się źle poczują wystarczy,że nacisną guzik w nadajniku,a urządzenie wyśle sygnał alarmowy do centrali obsługującej system

Zakup autokaru przyczynił się do lepszego zorganizowania transportu dla osób niepełnosprawnych, które mieszkają w różnych miejscowościach naszej gminy, gdzie nie ma komunikacji. Bez tego pojazdu dojazd na zajęcia w ŚDS, do którego uczęszcza obecnie już 37 osób z terenu gminy Kaliska i Czarna Woda byłby znacznie utrudniony zwłaszcza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i zmagających się z trudnościami w poruszaniu. Ponadto powstał OREW na terenie naszej gminy, a dowóz dzieci do ttego typu placówki jest obowiazkiem gminy, więc potrzebne jest więcej pojazdów, aby pogodzić te wszystkie zadania.

ZSP Kaliska ma bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, ale nie zawsze uczniowie niepełnosprawni mogą z niej korzystać ze względu na bariery architektoniczne, dlatego prowadzone są działania przystosowujące placówkę do ich potrzeb i integracji ze zdrowymi rówieśnikami. Z naszych danych wynika, że każdego roku rośnie liczba uczniów niepełnosprawnych, dlatego podjęte zostały działania związane z poprawą warunków w szkole i funkcjonowaniem w naszej szkole klas integracyjnych.

Objęcie 10 osób programem teleopieki z pewnością podniesie poczucie bezpieczeństwa osób, które z niego korzystają. Spowoduje to, że niepełnosprawne, starsze i samotne będą mogły pozostać w swoim środowisku zamieszkania. Poprawi to też dostępność i jakość usług opiekuńczych, które prowadzi GOPS w Kaliakch. Ten rodzaj opieki zapobiega często powikłaniom, których nie można cofnąć, a tym samym zmniejsza koszty hospitalizacji, leczenia i rehabilitacji. Tego typu działania wpisuja sie w Strategię Rozwoju Problemów społecznych w Gminie Kaliska na lata 2014-2020.

Gmina Kaliska od wielu lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia i integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Realizowane obecnie działania pozwolą przez wiele lat korzystać z jej efektów. Budynek szkoły nie tylko zyska lepszy wygląd, ale też ułatwione będzie codzienne funkcjonowanie w nim najmłodszych dzieci. Teleopieka, która obecnie skierowana jest do dziesięcioosobowej grupy równie ma być w przyszłości dostępna do wiekszej ilosci osób jej potrzebujących. Natomiast zakupiony samochód uniezależni gminę od prywatnych przewoźników, ponieważ gmina samodzielnie będzie mogła zapewnic transport grupom osób niepełnosprawnych, dojeżdżających do placówek wspracia i na spotkania integracyjne na terenie całego powiatu. 

 

Wyżej wymienione działania to nowe działania na rzecz naszej gminy. Zamiarem samorządu jest ich kontynuacj i poszerzanie przez wiele lat. W gminie Kaliska jest wiele osób niepełnosprawnych, również w wieku szkolnym i przedszkolnym, dlatego też właśnie dla nich działania będą kontynuowane i wciąż ulepszane. Swoje działania Gmina będzie też kierować do kolejnych grup osób wymagających pomocy i wsparcia w życiu codziennym, pamiętając wciąż o celu jakim jest dążenie do integracji tych osób i ich rodzin i przeciwdziałanie ich wykluczeniu ze środowiska lokalnego.

Komentarze (0)