Projekt partnerski "Nowy start w lepszą przyszłość"

Projekt trwa od: 01/01/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Powiat Gliwicki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Dostępny transport
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gmina Gierałtowice, Gmina Knurów, Gmina Pilchowice, Gmina Sośnicowice, Gmina Rudzinec
 • Środki własne
 • Środki UE

Głównym celem projektu „Nowy start w lepszą przyszłość” jest wzrost zdolności do zatrudnienia 268 uczestników/uczestniczek – w tym 103 osoby z niepełnosprawnością - z Powiatu Gliwickiego – osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in. osób z niepełnosprawnością, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, itp. poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne przez min. 2 lata trwania projektu.

Z diagnozy projektu wynika, że osoby z niepełnosprawnością są osobami podwójnie naznaczonymi: z jednej strony zły stan zdrowia utrudnia bądź ogranicza aktywizację zawodową, z drugiej – sytuacja już istniejących barier często potęguje ich izolację społeczną, apatie oraz zamykanie się we własnym mieszkaniu. Szczególnie w małych gminach barierę stanowi komunikacja zarówno ta fizyczna  (przemieszczanie się), jak i werbalna powiązaną często z brakiem dostępu do internetu lub brakiem umiejętności obsługi komputera szczególnie wśród osób w wieku dojrzałym i starszym. Grupa ta ze względu na ciągle dominujące przekonanie o postrzeganiu osób z niepełnosprawnością, jako niepełnowartościowych pracowników, jest szczególnie zagrożona wykluczeniem społeczno – zawodowym. Z przeprowadzonej analizy sytuacji problemowej w środowiskach wynikało, że pierwszorzędne potrzeby tej grupy koncentrują się na aktywizacji społecznej – podejmowaniu kontaktów z otoczeniem wspierającym proces socjalizacji tej grupy poprzez udział w wydarzeniach lokalnych, spotkaniach, różnych formach integracyjnych ze środowiskiem  i społecznością lokalną. Zauważono również potrzebę jednoczesnego rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych, co wzmocni poczucie wartości, samooceny, przydatności osób z niepełnosprawnością. 

1.    Zatrudnienie Asystenta ON, który realizował m. in. następujące działania:
-pomoc w codziennych czynnościach życiowych
-wsparcie w uzyskiwaniu informacji oraz w wypełnianiu dokumentacji w różnych instytucjach (np. w związku z usuwaniem barier architektonicznych, uzyskanie dofinansowanie ze środków PFRON),
-aktywizacja zawodowa uczestnika,
-pomoc poprzez uzyskanie dla niego wsparcia w postaci darów pochodzącychz „Akcji Szlachetna Paczka”
-wsparcie i pomoc w podjęciu rehabilitacji.
-wsparcie rodziny
2.    Zamontowano platformę przyschodową celem ułatwienia dostępu ON do biur.
3.    Udział w szkoleniach/kursach o charakterze edukacyjnym i zawodowym (np.kursy komputerowe,obsł. kas fiskalnych z obsł. magazynu oraz książeczką sanit.–epid., obsł. maszyn czyszczących z książeczką sanit.–epid,kurs kwalifikowanego pracownika ochrony,opieki nad osobami starszymi i ON, palacz kotłów CO,uprawnienia SEP do 1KV).
4.    Udział w treningach (m.in. „Aktywni na rynku pracy”, „Podst. umiejętności jęz. migowego”, „Motywacyjno – aktywizacyjny”, „Super mama,super tata”, „Kreatywności i samorozwoju”, „Edukacji finansowej, „Zdrowego stylu życia”.
5.    Zapewniono indywidualne zajęcia rehabilitacyjne dostosowane do potrzeb uczestników w miejscu ich zamieszkania.
6.    Udział w warsztatach rozwoju zainteresowań(m.in. wokalno-teatralne, dziennikarskie, nauka tańca, samoobrona,relaksacja i rekreacja, artystyczne).
7.    Działalność 7 Międzypokoleniowych Klubów Spotkań.
8.    Wycieczki integracyjne,imprezy kulturalne,bilety do kina,teatru,na koncerty.
Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie jego założeń do indywidualnych potrzeb i możliwości jego uczestników. Nad realizacją założonych celów, nad każdym z uczestników czuwa opiekun lub pracownik socjalny. Realizowane treningi wpływają na pozytywną  samoocenę uczestników,zwiększenie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje i zachowania oraz zwiększone zostały możliwości odnalezienia się, szczególnie ON na otwartym rynku pracy.

1)    Do bezpośrednich rezultatów realizacji zgłaszanego projektu zalicza się objęcie wparciem grupy 268 osób, w tym 103 osoby z niepełnosprawnościami – 52 kobiety i 51 mężczyzn.
Do chwili obecnej:
a)    Osoby z niepełnosprawnościami, które osiągnęły kwalifikacje poprzez udział w kursach i szkoleniach zawodowych i edukacyjnych: 23 osoby
b)    Osoby z niepełnosprawnościami, które podjęły zatrudnienie: 18 osób
c)    Osoby z niepełnosprawnościami,  które zmieniły swoją sytuację zawodową (w momencie przystąpienia do projektu byli osobami biernymi zawodowo, w chwili obecnej kwalifikuje się je jako poszukujące pracy): 21 osób

2)    Likwidacja bariery architektonicznej poprzez zamontowanie platformy przyschodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Udział w projekcie osób z niepełnosprawnością spowodował, że będą oni w stanie odnaleźć się w społeczeństwie, zwiększą swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy, a tym samym zmniejszy się ryzyko ich wykluczenia społecznego. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji przyczyniło się m.in. do zwiększenia kompetencji społeczno- zawodowych, polepszenia warunków życia uczestników, co wiąże się z podniesieniem ich statusu społecznego.
Aktywność uczestników projektu zmotywuje inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do podjęcia działań, które zmienią ich sytuację społeczną, zdrowotną, zawodową. Dzięki realizacji projektu zmieni się postrzeganie uczestników w ich środowisku lokalnym, także przez pracodawców, którzy będą mogli dostrzec potencjał tkwiący w uczestnikach. Projekt daje nie tylko możliwość wsparcia, ale także przyczynia się do stworzenia warunków integracji ze społeczeństwem. Udział w projekcie spowodował wzrost kompetencji życiowych i społeczno-zawodowych wśród jego uczestników. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji przyczyniło się do zmotywowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podjęcia działań zmierzających do zmiany ich sytuacji oraz do przełamania barier psychologicznych, środowiskowych i społecznych.
Aktywizacja społeczna uczestników projektu, mieszkańców Powiatu Gliwickiego, bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych poprzez oferowane wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne oferowane w ciągu 2 lat trwania projektu, prowadzić ma do podjęcia przez nich aktywności zawodowej. Podejmowanie działań wobec osób wymagających wsparcia (w tym osób z niepełnosprawnością) są priorytetem PCPR. Wymaga to ciągłego poszerzania zakresu usług wobec klientów. Możliwości te daje włączanie do udziału w różnorakich projektach osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach zadania utworzonych zostało 7 Międzypokoleniowych Klubów Spotkań (MKS), które powstały w gminach: Pilchowice, Sośnicowice, Gierałtowice, Rudziniec, Knurów (2 kluby), Pyskowice. Kluby działają codziennie w innej gminie (od poniedziałku do soboty po 4 godziny). Do prowadzenia MKS-ów zatrudniono lidera lokalnego ds. animacji środowiskowej oraz animatora lokalnego, którzy to prowadzą następujące działania:
- prowadzenie działań animacyjnych i aktywizacyjnych z uczestnikami,
- prowadzenie wspierających spotkań integracyjnych i edukacyjnych
- animowanie działań samopomocowych wśród uczestników,
- niwelowanie napięć i konfliktów,
- inicjowanie i pobudzanie uczestników do podejmowania działań aktywizacyjnych.
    Rezultatami wyżej pisanych działań mogą być:
- oddolne inicjatywy lokalne podejmowane przez uczestników,
- wzrost aktywności społecznej uczestników w lokalnym środowisku,
- utworzenie się lokalnych grup samopomocowych.
    Zamontowana platforma przyschodowa, która umieszczona jest w głównym ciągu komunikacyjnym dojścia do siedziby PCPR znacznie ułatwia dostęp/dojście do instytucji PCPR również po zakończonym projekcie. Platforma zniwelowała barierę architektoniczną.
W związku z wymiernymi efektami oddziaływania na zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców Powiatu Gliwickiego uczestniczących w zgłaszanym projekcie władze Powiatu zaakceptowały przystąpienie do realizacji nowego projektu w latach 2018-2020.

Trening motywacyjno - aktywizacyjny - wyjazdowy Trening obejmował następujące zagadnienia tematyczne: a) Przekazanie wiedzy oraz realizację ćwiczeń praktycznych z zakresu pogłębiania wiedzy o sobie samym umożliwiające świadome kierowanie swoim życiem, rozpoznanie osobistego potencjału społecznego i zawodowego. b) Ćwiczenia praktyczne wzmacniające automotywację do podejmowania nowych inicjatyw. W treningu wzięło udział 106 uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym MUFLON w Ustroniu.
Trening motywacyjno - aktywizacyjny - wyjazdowy Trening obejmował następujące zagadnienia tematyczne: a) Przekazanie wiedzy oraz realizację ćwiczeń praktycznych z zakresu pogłębiania wiedzy o sobie samym umożliwiające świadome kierowanie swoim życiem, rozpoznanie osobistego potencjału społecznego i zawodowego. b) Ćwiczenia praktyczne wzmacniające automotywację do podejmowania nowych inicjatyw. W treningu wzięło udział 106 uczestników projektu. Zajęcia odbyły się w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym MUFLON w Ustroniu.
Trening podstawowych umiejętności języka migowego. Zajęcia obejmowały ćwiczenia praktyczne z zakresu aktywnego porozumiewania się językiem migowym. W treningu uczestniczyło 7 osób w tym osoba głuchoniema, który to dzięki nabytym na treningu umiejętnościom powrócił do funkcjonowania w społeczeństwie. Zwiększyła się jego aktywność społeczna. Dzięki realizacji indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej i społecznej uczestnik aktywnie uczestniczył w programie samorozwoju poprzez udział w kursie "Polski Język Migowy", który finansowany był ze środków PFRON.
Trening "Super mama,super tata" Trening obejmował następujące zagadnienia tematyczne: a) Przekazanie wiedzy oraz realizację ćwiczeń praktycznych z zakresu pogłębiania wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka, wychowania, komunikacji w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z kryzysami wychowawczymi. b) Ćwiczenia praktyczne kształtujące postawę świadomego rodzicielstwa, rozwijające umiejętność budowania zdrowych relacji w rodzinie, umożliwiające odkrywanie własnego potencjału wychowawczego i wartości rodzicielstwa. W zajęciach uczestniczyło 41 uczestników.
Warsztaty samoobrony Warsztat obejmował następujące zagadnienia tematyczne: 1. Podstawowe uderzenia ręczne i nożne stosowane w walce. 2. Uwolnienia z uchwytów i duszeń. 3. Zastosowanie dźwigni. 4. Obrona przed niebezpiecznym narzędziem. 5. Elementy sztuk walki w samoobronie. W warsztatach wzięło udział 28 uczestników. Na zdjęciu: zajęcia praktyczne trenera z niewidomym uczestnikiem.
Warsztaty artystyczne (plastyka, rysunek, sztuka) Zakres tematyczny treningu obejmował następujące zagadnienia: Trening powinien obejmować następujące minimum tematyczne: a) Przedstawienie historii i rozwoju sztuki, b) Ćwiczenia z zakresu różnych technik rysunku/plastyki. c) Opracowanie z grupą pomysłu na kolaż artystyczny. d) Ćwiczenia praktyczne wybranej indywidualnie przez uczestników techniki. W warsztatach uczestniczyły 63 osoby.
Trening motywacyjno - aktywizacyjny - stacjonarny Trening obejmował następujące minimum tematyczne: a) Przekazanie wiedzy oraz realizację ćwiczeń praktycznych z zakresu pogłębiania wiedzy o sobie samym umożliwiające świadome kierowanie swoim życiem, rozpoznanie osobistego potencjału społecznego i zawodowego. b) Ćwiczenia praktyczne wzmacniające automotywację do podejmowania nowych inicjatyw. W treningu wzięło udział 132 uczestników projektu.
Zajęcia w ramach Międzypokoleniowego Klubu Spotkań. Zajęcia prowadzone są przez lidera lokalnego ds. animacji środowiskowej oraz animatora lokalnego, którzy podejmują działania animacyjne i aktywizacyjne z uczestnikami, wspierają uczestników, mają charakter animowania grup samopomocowych. Dzięki regularnym spotkaniom uczestnicy mają możliwość niwelowania napięć i konfliktów, odreagowywania trudnych sytuacji życiowych.
Trening motywacyjno - aktywizacyjny - stacjonarny. Trening obejmował następujące minimum tematyczne: a) Przekazanie wiedzy oraz realizację ćwiczeń praktycznych z zakresu pogłębiania wiedzy o sobie samym umożliwiające świadome kierowanie swoim życiem, rozpoznanie osobistego potencjału społecznego i zawodowego. b) Ćwiczenia praktyczne wzmacniające automotywację do podejmowania nowych inicjatyw. W treningu wzięło udział 132 uczestników projektu.
Warsztaty samoobrony Warsztat obejmował następujące zagadnienia tematyczne: 1. Podstawowe uderzenia ręczne i nożne stosowane w walce. 2. Uwolnienia z uchwytów i duszeń. 3. Zastosowanie dźwigni. 4. Obrona przed niebezpiecznym narzędziem. 5. Elementy sztuk walki w samoobronie. W warsztatach wzięło udział 28 uczestników.

Komentarze (0)