Projekt partnerski pn. Razem w lepszą Przyszłość

Projekt trwa od: 01/07/2015 r. do 31/12/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Powiat Żywiecki
Powiat
Powiat Żywiecki w którego strukturach działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu żywieckiego w tym: GOPS Czernichów, GOPS Milówka, GOPS Węgierska Górka, GOPS Koszarawa, GOPS Ujsoły, GOPS Radziechowy –W
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Zatrudnienie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie bedący Lideren Projketu oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu żywieckiego w tym: GOPS Czernichów, GOPS Milówka, GOPS Węgierska Górka, GOPS Koszarawa, GOPS Ujsoły, GOPS Radziechowy –Wieprz.
 • Środki własne
 • Środki UE

Diagnoza problemów społecznych przeprowadzona w powiecie żywieckim wskazała uzasadnioną potrzebę podjęcia działań mających na celu niwelowanie skutków wykluczenia społecznego. Do zdiagnozowanej grupy docelowej projektu zaliczone zostały min.: osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością o ile, co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; osoby niesamodzielne i inne. Wśród barier uzasadniających potrzebę realizacji projektu są takie czynniki jak: zamieszkiwanie na terenie wiejskim z ograniczonym dostępem do infrastruktury społecznej, brak własnego samochodu i/lub brak prawa jazdy przy jednoczesnym ograniczonym dostępie do środków komunikacji publicznej, zamieszkiwanie w znacznej odległości od centrum kulturalnego, rekreacyjno-sportowego itp., niski status materialny, uzależnienie lub współuzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, utrudnienia w dostępie do Internetu lub nieumiejętność sprawnego posługiwania się nim, niska świadomość na temat możliwości uzyskania wsparcia ze strony środowiska lokalnego, nieumiejętność korzystania z własnych praw, nieznajomość tych praw, brak wiedzy na temat potrzeb rynku pracy, „wyuczona bezradność”, „dziedziczenie biedy”, specyficzne czynniki kulturowe, stereotypowe myślenie, niechęć i lęk przed dokonaniem zmiany we własnym życiu, brak wiedzy na temat sposobu dokształcania lub przekwalifikowania się, bariery architektoniczne i kulturowe uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnością udział w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym i rekreacyjno-sportowym. Liczba osób objętych wsparciem wynosi 285

Działania projektowe ukierunkowane zostały na wdrożenie usługi aktywnej integracji o charakterze a)społecznym: treningi motywacji, zajęcia warsztatowe. Realizator pragnie zachęcić UP do wyjścia z domu, nawiązania nowych relacji oraz ukazać, że dzięki znalezieniu pracy będą w stanie zapewnić swoim rodzinom odpowiednie warunki bytowe; spotkania monitorujące z UP, których celem jest zebranie informacji na temat postępów, barier, trudności podczas pojawiających się w czasie uczestnictwa. Konsultacje specjalistyczne, organizacja spotkań rekreacyjno-sportowych mających na celu pogłębianie więzi rodzinnych, poszerzenie wiedzy dotyczącej poprawnego funkcjonowanie w społeczności oraz nabycie zdolności zachowania się w określonych warunkach kulturowych–UP będą mieli szansę na spotkanie się w gronie rodziny poza miejscem zamieszkania oraz zintegrują się z innymi UP jak również ich rodzinami. Udział UP zmniejszy zagrożenie wykluczeniem społecznym poprzez integrację ze środowiskiem lokalnym, zapewnienie opieki nad osobą zależną czy asystenta ON. b)zawodowym: doradztwo zawodowe wraz z opracowanie Indywidualnego planu rozwoju zawodowego, staże zawodowe - przygotowujące UP do podjęcia zatrudnienia u pracodawcy na otwartym lub wspomaganym rynku pracy, kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje; c)edukacyjnym zwrot kosztów kształcenia UP-podniesienie poziomu wykształcenia UP dla kursy i szkolenia eduk-zwiększenie lub nabycie umiejętności koniecznych na rynku pracy zgodnie z ustaloną ścieżką reintegracyjną, zajęcia w formie korepetycji przedmiotowych dla wych PZ i ON z ot., jednodniowe wyjazdy edukacyjne d)zdrowotnym - rehabilitacja medyczna przyczyni się do likwidacji barier zdrowotnych celem podniesienia sprawności fizycznej i intelektualnej. Dodatkowo Realizator, ze względu na udział w projekcie ON, zaplanował dodatkowe usprawnienia techniczne w siedzibie PCPR w tym: montaż windy, poprawę funkcjonalności łazienki w celu swobodnego przemieszczania ON na wózkach inwalidzkich

Do dnia 14.07.2017r. działaniami projektowym zostało objętych 285 osób (108M/177K), z czego 74 UP to os. z niepełnosprawnościami. Biorąc pod uwagę charakterystykę i specyfikę os. należących do grupy docelowej projektu, do rezultatów bezpośrednich zalicza się między innymi: nabycie i/lub podniesienie szerokorozumianych kompetencji społecznych i zawodowych, zdobycie lub podniesienie kwalifikacji i umiejętności ułatwiających podjęcie zatrudnienia lub jego utrzymanie, zwiększenie wiedzy na temat własnych predyspozycji zawodowych, pomoc w zdobyciu wykształcenia na każdym poziomie, likwidacja barier zdrowotnych, rehabilitacja medyczną, podniesienie sprawności fizycznej i intelektualnej, odciążenie otoczenia osoby z niepełnosprawnością, poprzez wsparcie w jej codziennym funkcjonowaniu, zapewnienie opieki nad osobą zależną w celu uczestnictwa w zaproponowanych formach wsparcia przez opiekuna, uzyskanie wsparcia psychologicznego i/lub pomocy prawnej, integrację i reintegrację społeczną, wsparcie pedagoga w sprawach opiekuńczo–wych, nabycie doświadczenia zawodowego poprzez staż zawodowy, uzyskanie informacji na temat praw i uprawnień os. z niepełnosprawnościami, wsparcie procesu edukacyjnego w formie korepetycji przedmiotowych, uzyskanie pomocy finansowej na pokrycie kosztów czesnego, przełamanie barier w dostępie do infrastruktury społecznej i kulturowej, rozwiniecie własnych zainteresowań, zaangażowanie do czynnego udziału w życiu społeczności lokalnej, nabycie kompetencji w zakresie pełnieni ról społecznych wynikających z czynników kulturowych, podniesienie własnej świadomości w zakresie niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego oraz promowania różności szans i niedyskryminacji ze względu na płeć, wiek, przekonania. Efektem rezultatu bezpośredniego 28 UP podniosło swoje kwalifikacje i uzyskało certyfikaty nadawane przez niezależne komisje egzaminujące, 48 os. zmieniło status na poszukujący pracy, a 43 os. znalazły zatrudnienie.

Oddziaływania długofalowe w projekcie określone są wskaźnikiem efektywności społeczno-zawodowej, która mierzona jest wśród uczestników względem ich sytuacji w momencie rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie w stosunku do łącznej liczby uczestników projektu. Efektywność społeczno-zatrudnieniowa mierzy efekt realizacji projektu względem uczestników w dwóch wymiarach ich funkcjonowania – w wymiarze społecznym i zatrudnieniowym.  Efektowność w wymiarze społecznym oznacza odsetek uczestników, który po zakończeniu udziału w projekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-zawodowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia w tym: rozpoczęli naukę, zwiększyli pewność siebie, podnieśli motywacje do podjęcia pracy, ograniczyli nałogi, doświadczyli widocznej poprawy w funkcjonowaniu. Projekt zakłada, że minimum 45% osób podniesie swoją efektywność w wymiarze społecznym, co pozwoli im w późniejszym okresie wykorzystać nabyte umiejętności do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym Natomiast efektywność w wymiarze zatrudnieniowym oznacza odsetek uczestników projektu, którzy na skutek interwencji projektu podjęli zatrudnienie i utrzymali je przez minimum 3 miesiące. Projekt zakłada, że minimum 12% uczestników osiągnie takie zatrudnienie, co może rokować utrzymaniem zatrudnienia w dłuższym czasie. Poziom efektywności w wymiarze społecznym i zatrudnionym osiągnięty przez uczestników projektu wskazuje na osiągniecie długofalowych rezultatów prowadzonych działań.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu od 2008roku wnioskuje o środki finansowe przyznawane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na prowadzenie działań projektowych. Od 2008roku PCPR realizowało projekt STOP WYKLUCZENIU - Aktywni Świadomi Samodzielni, opiewający na łączną kwotę 3 405 124zł., a w obecnej perspektywie pełniło rolę partnera wiodącego projektu Razem w lepszą Przyszłość, którego łączna wartość opiewała na 4 362 645zł. Liczba osób objętych działaniami obu projektów wyniosła 690 os., w tym 355 os. z niepełnosprawnością i 172 wychowanków pieczy zastępczej. Dzięki wsparciu projektowemu realizowanemu przez PCPR 457 osób ukończyło różnego rodzaju kursy i szkolenia zawodowe, 90 os. podniosło swoje wykształcenie, a 101osób uzyskało zatrudnienie lub zmieniło swoje zatrudnienie na bardziej korzystne. Działania projektowe znacząco wpłynęły na poprawę sytuacji społecznej osób z niepełnosprawnością, rodziców dzieci niepełnosprawnych i wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu żywieckiego. Obecnie PCPR złożyło nowy wniosek na pozyskanie środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który przewidziany jest do realizacji od 2018 do 2019 w celu kontynuacji działań projektowych. Nabyte wcześniej doświadczenie pozwoli na sprawną realizację kolejnego projektu i umożliwi samoorganizację i współpracę z innymi podmiotami. Założenia projektu przewidują ukierunkowanie interwencji do osób i rodzin znajdujących się w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy docelowej zaliczane są m. in. os. z niepełnosprawnością, wychowankowie pieczy zastępczej i osoby doświadczające różnego rodzaju kryzysów. Wszelkie działania projektowe podejmowane będą w celu poprawy sytuacji grupy docelowej i ukierunkowane na aktywizację społecznozawodową. Działalność PCPR jest identyfikowana i zakorzeniona w środowisku społecznym, a realizowane przedsięwzięcia obejmują obszar, w którym udzielane będzie wsparcie w ramach perspektywy 2014-2020.

Dwudniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny do Warszawy dla 20 uczestników projektu wraz z otoczeniem w ramach narzędzi aktywnej integracji o charakterze społecznym. W wyjeździe wzięły udział osoby niepełnosprawne, wychowankowie pieczy zastępczej oraz pozostali uczestnicy projektu. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzania Pałacu Kultury i Nauki, Stadionu Narodowego, odwiedzenia Łazienek Królewskich oraz obejrzeli sztukę teatralną. Wyjazd miał na celu rozwiniecie kompetencji społecznych, ograniczenie barier w dostępie do kultury oraz edukacji.
Cykl wycieczek integracyjnych/edukacyjnych dla uczestników projektu pn Razem w Lepszą Przyszłość w ramach usług aktywnej interakcji o charakterze społecznym i edukacyjnym: w góry, na baseny termalne, SPA, tor gokartowy, kina, teatru, filharmonii i inne. Uczestnictwo w tych formach aktywności miało na celu zniwelowanie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego niepełnosprawnością, ograniczeniami finansowymi, trudną sytuacją życiową wynikającą z ograniczonego dostępu do kultury i edukacji. Udział w wyjazdach pozytywnie wpłynął na zwiększenie aktywności społecznej uczestników oraz włączenie w życie społeczności lokalnej, spowodował wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do podniesienia swojej wiedzy, wykształcenia oraz zatrudnienia.
Cykl wycieczek integracyjnych/edukacyjnych dla uczestników projektu pn Razem w Lepszą Przyszłość w ramach usług aktywnej interakcji o charakterze społecznym i edukacyjnym: w góry, na baseny termalne, SPA, tor gokartowy, kina, teatru, filharmonii i inne. Uczestnictwo w tych formach aktywności miało na celu zniwelowanie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego niepełnosprawnością, ograniczeniami finansowymi, trudną sytuacją życiową wynikającą z ograniczonego dostępu do kultury i edukacji. Udział w wyjazdach pozytywnie wpłynął na zwiększenie aktywności społecznej uczestników oraz włączenie w życie społeczności lokalnej, spowodował wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do podniesienia swojej wiedzy, wykształcenia oraz zatrudnienia.
Cykl wycieczek integracyjnych/edukacyjnych dla uczestników projektu pn Razem w Lepszą Przyszłość w ramach usług aktywnej interakcji o charakterze społecznym i edukacyjnym: w góry, na baseny termalne, SPA, tor gokartowy, kina, teatru, filharmonii i inne. Uczestnictwo w tych formach aktywności miało na celu zniwelowanie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego niepełnosprawnością, ograniczeniami finansowymi, trudną sytuacją życiową wynikającą z ograniczonego dostępu do kultury i edukacji. Udział w wyjazdach pozytywnie wpłynął na zwiększenie aktywności społecznej uczestników oraz włączenie w życie społeczności lokalnej, spowodował wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do podniesienia swojej wiedzy, wykształcenia oraz zatrudnienia.
Cykl wycieczek integracyjnych/edukacyjnych dla uczestników projektu pn Razem w Lepszą Przyszłość w ramach usług aktywnej interakcji o charakterze społecznym i edukacyjnym: w góry, na baseny termalne, SPA, tor gokartowy, kina, teatru, filharmonii i inne. Uczestnictwo w tych formach aktywności miało na celu zniwelowanie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego niepełnosprawnością, ograniczeniami finansowymi, trudną sytuacją życiową wynikającą z ograniczonego dostępu do kultury i edukacji. Udział w wyjazdach pozytywnie wpłynął na zwiększenie aktywności społecznej uczestników oraz włączenie w życie społeczności lokalnej, spowodował wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do podniesienia swojej wiedzy, wykształcenia oraz zatrudnienia.
Cykl spotkań sieciujących prowadzonych przez animatora dla uczestników projektu partnerskiego pn Razem w lepszą Przyszłość w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym. Spotkania poświęcone monitorowaniu postępów uczestników oraz wpływu działań projektowych na ich rehabilitację społeczną i zawodową. W ramach podjętych działań uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swoich postępów w udziale w projekcie, umiejętności, pasji i zainteresowań, jak również przedstawienia trudności oraz barier niewynikający z sytuacji rodzinnej, społecznej czy zawodowej.

Komentarze (0)