Centrum Usług Społecznych - Bliżej rodziny

Projekt trwa od: 01/10/2016 r. do 30/09/2019 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
łódzkie
Powiat Opoczyński
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby układu pokarmowego
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Organizacje pozarządowe wyłonione w konkursie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Powiat Opoczyński podejmuje oraz finansuje wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których głównym celem jest zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do usług społecznych poprzez np zwiększenie liczby miejsc świadczenia tych usług.
 Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu "Centrum Usług Społecznych - Bliżej rodziny" obejmujące osoby niesamodzielne i niepełnosprawne są poprzedzone przeprowadzoną diagnozą społeczną, rodzinną oraz instytucjonalną, z której wynikają bariery i potrzeby niezbędne do likwidacji i zaspokojenia. Zdiagnozowane potrzeby to: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pomoc specjalistów w prowadzeniu samodzielnego życia, aktywizacja i integracja społeczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, edukacja, wyrównanie szans, likwidacja barier funkcjonalnych.
Uruchomienie w ramach projektu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz utworzenie mieszkania treningowego to formy pomocy zapewniające  osobom niepełnosprawnym w tym niepełnosprawnym intelektualnie   warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Wiele dzieci z terenu powiatu, w tym trafiających do pieczy zastępczej pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym, a zatem istnieje prawdopodobieństwo, iż mogą cierpieć one na FAS lub inne zaburzenia związane z płodową ekspozycją na alkohol. Dlatego zaistniała potrzeba diagnozy FAS i prowadzenia warsztatów oraz treningów z tego zakresu.
Zaistniała potrzeba wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością (przedszkole specjalne o zasięgu powiatowym), którego powstanie wiąże się także z realizacją opieki wytchnieniowej dla rodziców oraz zwiększenia dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych ( budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego).
Działania w projekcie adresowane są do wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego, obejmują wszystkie grupy wiekowe i wszystkie rodzaje niepełnosprawności.

 

1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu, usługa dostępna nieodpłatnie, za kaucją. Kwota wydatków - 66.650,00 zł
2. Mieszkanie treningowe - trwają prace adaptacyjne i dotyczą zarówno pomieszczeń jak i montażu windy i podjazdów.
Prowadzenie 4 tur treningów mieszkaniowych po 3 m-ce praktycznego i interpersonalnego zdobywania umiejętności z zakresu samodzielnego funkcjonowania (pomoc terapeutów)
Przygotowanie mieszkania - środki w wysokości 321.880,90zł
3. Warsztat aktywizacyjny, zadanie zlecone przez Powiat Opoczyński, prowadzi Fundacja "Interregion".
- warsztaty motywacyjne,
- warsztaty nauki planowania życia/trening ekonomiczny
- warsztaty socjologiczne
- warsztaty edukacyjne
- warsztaty wzmacniające funkcje poznawcze poprzez zapoznanie z jęz niemieckim
- warsztaty o profilu artystycznym
- warsztaty techniczne - posługiwanie się komputerem i Internetem
Uczestnicy będą mogli aplikować do CIS.
Łączna kwota wydatków - 11.200 zł
4. Wyjazdowe warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD oraz ich opiekunów
- Grupowe warsztaty dla rodziców: psychoedukacyjne z elementami terapii
- Grupowe warsztaty dla dzieci i młodzieży: zajęcia terapeutyczne
Środki wydatkowane na ten cel - 41.055 zł
5. Utworzenie Przedszkola Specjalnego funkcjonującego w strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie - zwiększenie szans edukacyjnych i adaptacyjnych dzieci niepeł intelektualnie w wieku przedszkolnym.Nakłady - 2.500 zł
6. Nowa siedziba Starostwa Powiat zapewnia niezbędne warunki dla potrzeb osób niepeł, istnieją wydzielone miejsca parkingowe usytuowane w pobliżu wejść do budynku, podjazd, winda, dostosowana toaleta  i pomieszczenia biurowe. Umieszczenie siedziby PCPR na parterze budynku wpisuje sie w kwestie rozwiązań architekt zgodnych z potrzebami osób niep. Wydatki na dostosowanie - 221.944,45zł

Dostosowania dotyczą również strony www Starostwa Powiatowego i PCPR, uruchomiliśmy komunikator (czat)

 

1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego: podniesienie jakości życia os. niepełnosprawnych, usprawnienie fizyczne.
2.Mieszkanie treningowe:
- odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie osoby z niepełnosprawnością intelektualną  
- umożliwienie samodzielnego rozwiązania problemu
- nauka i podtrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej oraz pełnienia ról społecznych,
- realizacja kontaktów społecznych, zagospodarowania czasu wolnego, z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym.
3. Warsztat aktywizacji:
- Wzrost samodzielności osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną
- Wsparcie działań integracyjnych prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością intelektualną
- Podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
4. Uczestnictwo w warsztatach  dotyczących Zespołu FAS pozwoliło rodzicom zastępczym nabyć wiedzę dotycząca zespołu FAS i innych zaburzeń ze spektrum oraz praktyczne umiejętności umożliwiające lepsze sprawowanie opieki nad dziećmi dotkniętymi tym zaburzeniem.
5. Powołanie Przedszkola Specjalnego w SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju”
w Opocznie zwiększa szanse edukacyjne i adaptacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w wieku przedszkolnym. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń.
6. Zwiększenie dostępności do świadczonych usług

 

1 i 3. Integracja osób niepeł ze społecznością lokalną poprzez:
- włączenie tych osób w życie społeczne, zapobieganie wykluczeniu społ
- nabywanie umiejętności współdziałania, pełnienia ról społecznych w grupie, pokonywanie trudności
- prowadzenie grupowych i indywid zajęć mających na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społ i środowiskach
- wdrożenie nowych metod rehabilitacji umożliwiających niezależne funkcjonowanie w społeczeństwie
- wymierną pomoc osobom niepeł w postaci poprawy iż życia codziennego
2.Cele pobytu:
- usamodzielnienie osoby w nim mieszkającej, jak i zapewnienie osobie korzystającej z mieszkania wsparcia w celu zapobiegnięcia umieszczenia w placówce całodobowej opieki oraz umożliwienia dalszego przebywania w środowisku lokalnym
- zapewnienie osobom z niepełn w tym niepeł. intelektualną prawa do autonomii poprzez stworzenie możliwości samostanowienia, niezależności i samodzielności
- kontynuowanie procesu rehabilitacji społecznej, ekonomicznej, nabywanie i podtrzymywanie umiejętności przestrzegania norm społecznych, samoobsługi, codziennych sprawności
4. Nabyta wiedza i umiejętności o zespole FAS mogą:
- poprawić jakość opieki sprawowanej nad dziećmi z zespołem FAS
- lepiej zrozumieć to zaburzenie
- szybciej zauważyć niepokojące symptomy
- skłonić do podjęcia kroków w kierunku diagnozy i udzielenia pomocy podopiecznym.
Przeszkolenie pracowników socj i koordynatorów rodz pieczy zastępczej pod kątem udzielania wsparcia i diagnozowania FAS będzie skutkowało udzielaniem spec. wiedzy rodzicom.
5. Powołanie Przedszkola Specjalnego stworzyło warunki do ciągłości procesu edukacyjno- terapeutyczno-wychow dla dzieci, które rozpoczynają swoją rehabilitację na zajęciach wczesnego wspomagania i dalej poprzez wychowanie przedszkolne wstępują w progi szkoły podstawowej, po branżową szkołę I stopnia lub szkołę przysposabiającą do pracy.
6. Poprawa jakości świadczenia usług publicznych

 

Powyższe działania będą kontynuowane w przyszłości dla wszystkich mieszkańców  powiatu opoczyńskiego.
W związku z dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem warsztatów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi FASD ,Powiat Opoczyński planuje w przyszłości kolejne edycje warsztatowych wyjazdów terapeutycznych dla rodzin z dziećmi z zaburzeniami FASD z terenu powiatu opoczyńskiego.

Psychoedukacyjne warsztaty dla rodziców zastępczych z dziećmi FAS
Zajęcia teoretyczne - tematyka FAS/FASD
Warsztaty praktyczne z elementami terapii FAS
Warsztaty praktyczne z elementami terapii FAS
Warsztaty praktyczne z elementami terapii FAS
Przedszkole specjalne - wczesne wspomaganie
Przedszkole specjalne - wczesne wspomaganie
Budynek Starostwa Powiatowego - dostępność dla osób niepełnosprawnych
Budynek Starostwa Powiatowego - dostępność dla osób niepełnosprawnych
Budynek Starostwa Powiatowego - dostępność dla osób niepełnosprawnych (dzieci)

Komentarze (0)