Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie jako nowoczesnej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Projekt trwa od: 22/08/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
pomorskie
Powiat Kartuski
Powiat
Powiat Kartuski
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 26-40
 • 40-67
 • Inne
 • Dom Pomocy Społecznej w Kobysewie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach, PFRON.
 • Środki własne
 • PFRON

Wg. danych z Pomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdańsku wynika, że w 2014r. w powiecie kartuskim w poradniach zdrowia psychicznego leczyły się 2463 os., w tym po raz pierwszy 226 os. W stosunku do 2013r. liczba ta wzrosła o 500 os. Analizując zaburzenia psychiczne wśród najmłodszych pacjentów (do 18 rż) w 2013r. leczonych było 398 os. Zasadniczym problemem w codziennym funkcjonowaniu osób zaburzonych psychicznie jest narastająca ich izolacja społeczna, ograniczona aktywność i zanikające zainteresowania.

Cierpienia osób zaburzonych psychicznie pogłębiane są nietolerancją społeczną powodując wycofanie się osób niepełnosprawnych z dotychczasowych kontaktów, przyjmowanie postawy biernej, zależnej i lękowej. Terapia tych osób daje duże szanse na powrót do normalnego życia. Szczególnie dramatycznie przedstawia się sytuacja osób niepełnosprawnych zamieszkujących środowiska wiejskie, co wynika z ograniczonego dostępu do rehabilitacji i oferty pomocy środowiskowej.

W trudnej sytuacji znajdują się również członkowie tych rodzin, których dotyka syndrom wypalenia pomaganiem. Bardzo przeżywają niepełnosprawność swoich bliskich, często znajdują się w sytuacji bezradności. Aby aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym muszą liczyć na zintegrowany system wsparcia. W tej sytacji gdy system edukacji rocznie opuszcza ponad 45 os. niepeł. zasadne jest stworzenie kompleksowej oferty wsparcia dziennego. Wszystkie te osoby wymagają wsparcia w codziennej egzystencji: przy higienie, spożywaniu posiłków, przemieszczaniu się i komunikowaniu. Ponadto w 80% wymagają specjalistycznej i systematycznej rehabilitacji. Z danych uzyskanych z placówek edukacyjnych wynika, że w następnych latach system edukacji będą opuszczały kolejne roczniki, które wymagają kontynuacji opieki i rehabilitacji. Oczekiwania opiekunów w tej kwestii są również jednoznaczne, chcą aby ich dzieci otrzymały taka ofertę wsparcia aby mogły aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym a nawet zawodowym.

Zakłada się, że w latach 2016-18 system edukacji opuści 45 wychowanków wymagających dalszego wsparcia w sferze społecznej. Zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania os. niepeł. wynikają z faktu dobrze funkcjonującego systemu rewalidacji i edukacji dzieci niepeł. Na terenie powiatu obecnie funkcjonuje 5 ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Zasoby i możliwości systemu pomocy społecznej w gminach są ograniczone. W 5 gminach funkcjonują środowiskowe domy samopomocy, które nie posiadają dodatkowej oferty dla osób wymagających specjalistycznego wsparcia. Nie wszystkie os. niepeł. kwalifikują się do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej z uwagi na swoje deficyty.  Ponadto w 3 warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu dla 95 os. niepeł. część uczestników nie rokuje szans na aktywizację zawodową umożliwiającą im wejście na rynek pracy. Osoby te wymagają wsparcia w codziennej egzystencji a także rehabilitacji społecznej i medycznej. Utworzenie powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla 30 os.(docelowo dla 50) daje możliwość uzupełnienia i kontynuacji wsparcia dla os. niepeł. z dużymi deficytami rozwojowymi, opuszczającymi warsztaty terapii zajęciowej.
W tej sytuacji zasadne jest utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy o zasięgu powiatowym.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy tworzony jest na terenie przylegającym do Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie (powiat dysponuje jedyną wolną działką). Obiekt powstaje w miejscu obecnie nieużywanej dawnej obory. Planuje się wybudowanie nowego obiektu o powierzchni użytkowej ponad 1049 m2 na dwóch kondygnacjach z dla osób upośledzonych i psychicznie chorych.

Wg. projektu obiekt bedzie w pełni dostosowany do prowadzenia rehabilitacji społecznej os. niepeł.

Koszt inwestycji to ponad 4.272.543,98 zł. Obecnie inwestycja jest w całości finansowana ze środków własnych powiatu kartuskiego. Planowane zakończenie iwestycji i stworzenie nowej oferty rehabilitacyjno-terapetycznej to marzec 2019 r.

Przewidywane efekty realizacji zadania:
1. Stworzenie nowej zintegrowanej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych.
2. Podniesienie jakości oraz standardu świadczonych usług.
3. Poprawa wizerunku instytucji wspierającej osoby niepełnosprawne.
4. Zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług.
5. Kontynuacja oferty rehabilitacji dorosłych osób niepełnosprawnych opuszczających system edukacji.
6. Poprawa jakości życia oraz podniesnie stopnia funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych w lokalnej społeczności.

Powstanie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie docelowo dla 50 osób niepełnosprawnych odpowiada potrzebom w zakresie zapewnienie ciągłości wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych wymagających specjalistycznego wsparcia. Obecnie funkcjonujący system wsparcia nie dokońca odpowiada potrzebom środowiska.

Dlatego też stworzenie ŚDS jako kompleksowej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin będzie cechował się długofalowym oddziaływaniem na lokalną społeczność i będzie skutecznie wypełniać luke w systemie pomocy i wsparcia osób niepełnosprawnych. Takie rozwiązanie jest zgodne z powiatowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie kartuskim na lata 2014-2020.

Projekt jest przedsięwzięciem o stałym charakterze i zakłada się funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie w trybie ciągłym. Obiekt będzie pozbawiony barier architektonicznych, a przy jego wyposażeniu zakłada się, że bedzie spełniał wszelkie wymogi dostepności obiektu dla osób niepełenosprawnych (winda, dostosowane pomieszczenia łazienkowe, sale terapeytyczne i rehabilitacyjne, multimedialna sala szkoleniowa)

Rozpoczęcie rozbiórki starego obiektu magazynowego, w miejscu które rozpoczęto budowę nowego ŚDS.
Dalszy ciąg prac rozbiórkowych.
Na podstawie fundamentów wytworzył się zarys nowego ŚDS.
Dalsze prace budowlane.
Ciąg dalszy prac budowlanych.
Wizualizacja budowanego obiektu ŚDS.
Wizualizacja wraz z otoczeniem.
Budynek będzie spełniał wszelkie standardy w zakresie potrzeb realizacji zadania wraz ze specjalistycznymi usługami.

Komentarze (0)