Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini

Projekt trwa od: 10/01/2011 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Gmina Trzebinia
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Trzebinia wraz ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Narządu ruchu
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • bez ograniczenia
 • Inne
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna
 • Środki własne
 • Środki sponsorów

Dane demograficzne wskazują, że okres ostatniego ćwierćwiecza przyniósł Polsce spowolnienie rozwoju demograficznego oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jej mieszkańców. Trwający proces starzenia się ludności Polski, będący wynikiem korzystnego zjawiska, jakim jest wydłużanie się trwania życia, jest jednocześnie podstawowym czynnikiem determinującym konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów na obsługę okołomedyczną osób starszych i niepełnosprawnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wyszła inicjatywa utworzenia wypożyczalni sprzętu medycznego w gminie Trzebinia, która przyniosła wymierną pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym oraz zapoczątkowała współpracę partnerską pomiędzy gminą Trzebinia a organizacją pozarządową Maltańską Służbą Medyczna oddział w Chrzanowie (obecnie Stowarzyszenie Malta Służba Medyczna).
Projekt miał na celu stworzenie takiego systemu lokalnego wsparcia osób niepełnosprawnych, który pozwoliłby na zwiększenie ich aktywności, co w istotny sposób poprawiłoby komfort ich funkcjonowania. Częstą sytuacją jest nagła potrzeba dostępu do sprzętu rechabilitacyjnego wynikajaca z poszkodowania w wypadku. Innym przypadkiem jest sytuacja, w której osobom niepełnosprawnym lub doświadczonych chroniczną chorobą, szczególnie trudno zebrać środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Pogarsza się komfort ich życia, a ograniczone kontakty ze środowiskiem skutkują lękiem, wycofaniem, brakiem umiejętności prawidłowego zachowania się w konfrontacji z otoczeniem. Projekt spełnił zakładane założenia i na stałe wkomponował się w lokalny system pomocy osobom niepełnosprawnym.

W 2007 roku, po zlikwidowaniu hospicjum im. Św. Józefa w Chrzanowie, na terenie gminy Trzebinia powstała wypożyczalnia sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego, działająca początkowo w sposób niesformalizowany. Gromadzony sprzęt przechowywano w pomieszczeniach Miejskiej Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini. W miarę powiększania asortymentu, wypożyczalnia została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini. Współpraca partnerska między gminą Trzebinia i stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna została sformalizowana w postaci porozumienia 10 stycznia 2011 roku. Na mocy tego porozumienia Malta Służba Medyczna opiekuje się sprzętem, dokonuje napraw i konserwacji. Natomiast wkładem gminy Trzebinia jest udostępnienie lokalu magazynowego do przechowywania sprzętu w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini oraz obsługa dokumentacji związanej z wypożyczeniem sprzętu. Zainteresowane osoby mogą wypożyczyć potrzebne rzeczy za symboliczną opłatą, która przeznaczana jest wyłącznie na naprawy i konserwację sprzętu.

Dzięki staraniom gminy oraz stowarzyszenia Malta Służba Medyczna sukcesywnie powiększa się ilość sprzętu w wypożyczalni. Aktualnie trzebińska wypożyczalnia dysponuje sprzętem obejmującym m. in.: łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, balkoniki kroczące, wózki inwalidzkie, podkłady pod materace, krzesła-toalety, balkoniki na kołach, stoliki przyłóżkowe, kule, wieszaki na kroplówki, wózek inwalidzki dziecięcy i koncentrator tlenowy. Sprzęt pochodzi od osób fizycznych jak również od innych instytucji (przekazany w formie darowizn), m.in. od Fundacji „Energetyk" przy Elektrowni Siersza w Trzebini, Parafialnego Zespołu „Caritas" im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty przy Parafii p.w. Św. Barbary w Trzebini, Maltańskiej Służby Medycznej Oddział w Nysie i Maltańskiej Służby Medycznej Oddział w Niemczech.

Efektem projektu jest wymierna pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym w postaci poprawy ich życia codziennego. Rocznie beneficjentami usług wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno-medycznego jest od 50 do 70 osób.

Udział w projekcie, a następnie w funkcjonującej do dzisiaj współpracy umożliwił:

 • bezpośrednią pomoc dla potrzebujących osób niepełnosprawnych, która poprawiła komfort ich codziennego funkcjonowania,

 • udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych tej grupy,

 • zwiększenie motywacji i zaufania we własne możliwości,

 • podniesienie aktywności społecznej.

Rezultaty długofalowe:

 • zwiększenie aktywizacji społecznej poprzez wspieranie samodzielności,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 • czynne uczestnictwo w integracji z otoczeniem,

 • wsparcie umożliwiające większą aktywność w społeczności lokalnej,

 • rozwijanie współpracy między gminą Trzebina a podmiotem NGO.

Wymienione wyżej działania ukierunkowane na pomoc niepełnosprawnym i chorym okazały się na tyle istotne dla lokalnej społeczności, że pozyskiwany jest nowy sprzęt, a projekt trwa nadal. Realizacja projektu wykazała dalszą konieczność kontynuowania tego typu działań na rzecz grupy osób niepełnosprawnych i chorych z terenu gminy Trzebinia, co jest skutecznie realizowane do dnia dzisiejszego.

Wypożyczalnia sprzętu medycznego w Trzebini

Komentarze (0)