"Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin".

Projekt trwa od: 07/03/1997 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Bielsko-Biała
Gmina miejska
Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA"
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Choroby psychiczne
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • miejskie jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe
 • Środki własne
 • Środki sponsorów

ŚDS „PODKOWA” w Bielsku- Białej jest ośrodkiem wsparcia. Działa od 1997 roku na rzecz osób i rodzin dotkniętych kryzysem zdrowia psychicznego. Usługi świadczone w Domu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, Dom dysponuje 42 miejscami dla Uczestników – osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego. Od początku działalności z usług Domu skorzystało ok. 250 osób chorujących i ich rodziny.
Działalność Domu wpisuje się w model psychiatrycznej opieki środowiskowej. Jego zadaniem jest podtrzymanie chorych w ich społecznym funkcjonowaniu oraz zapobieganie ich powtórnym hospitalizacjom. Intensywność oddziaływań i czas ich trwania zależny jest od indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników.
Statystyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii podaja, iż na chwilę obecną ok. 8 mln Polaków choruje na różne zaburzenia psychiczne. Ich przyczynami są: duży stres, presja otoczenia, a także brak czasu na dbanie o własną higienę psychiczną, co w konsekwencji może doprowadzić do zaburzeń zdrowia psychicznego.  
Promocja zdrowia psychicznego to działania z zakresu edukacji i polityki społecznej ukierunkowane na całe populacje (np. populację dzieci i młodzieży szkolnej, ludzi w wieku senioralnym, ludzi z zaburzeniami psychicznymi i opiekunów), których nadrzędnym celem jest wzmacnianie zdrowia psychicznego oraz procesów wspomagających utrzymywanie dobrego zdrowia.

W ŚDS „PODKOWA” wypracowano 3 obszary działań:
Obóz terapeutyczno–rehabilitacyjny.
Okres przed wyjazdem to czas przygotowań - Uczestnicy od stycznia każdego roku uczą się oszczędzania w ramach treningu budżetowego. To także czas na  kontakty ze sponsorami i darczyńcami.  Podczas społeczności wspólnie wybierane jest miejsce obozu. Na zaplanowany obóz wyjeżdżają Uczestnicy i pracownicy Domu. Wszystkim zależy, aby wyjazd był atrakcyjny, aktywny, aby poznać, zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc i sprawdzić się w nowej sytuacji.
Wyjazd Uczestników Domu na obóz to również pomoc i wsparcie dla ich najbliższych. To czas kiedy najbliżsi mogą zadbać o siebie i swoje potrzeby. Członkowie rodziny nie mogą być skoncentrowani wyłącznie na osobie chorej, na jej leczeniu, rehabilitacji i pomaganiu w powrocie do aktywności. Dbałość najbliższych o własne zdrowie, nie rezygnowanie z przyjemności, wakacyjne wyjazdy nie są „zdradą” wobec osoby chorej! W myśl zasady- Robiąc coś dla siebie, robimy  to również dla całej rodziny, której osoba chora jest członkiem.
Praca z rodzinami.
Jednym z elementów pracy z rodzinami są grupy wsparcia dla tych, którzy chcą spotkać  się z innymi  doświadczającymi podobnych trudności i szukających rozwiązań, zrozumienia.
Ponadto poprzez różnorodne formy aktywności i zabawy dostarczamy rodzinom pozytywnych doznań, aby mogli odkryć i nazwać swoje wartościowe, dobre życie. Dla rodzin Uczestników organizujemy wspólne wyjścia, wycieczki, warsztaty, wystawy prac Uczestników i pikniki.
Prowadzenie mieszkań chronionych.
Pojawiająca się choroba psychiczna bardzo często wprowadza w życie osoby chorującej i jej rodziny dużo lęku i chaosu. Zdarza się, że osoby chore po zakończonym leczeniu szpitalnym nie znajdują zrozumienia wśród bliskich oraz w środowisku lokalnym. Forma pomocy w postaci mieszkania chronionego dla kobiet i mężczyzn daje im szansę na przygotowanie się do samodzielności, życia z chorobą, czy też na nawiązanie poprawnych relacji z rodziną.

Wszystkie powyższe obszary działań są bardzo ze sobą powiązane, tworzą całość która kształtuje obraz osoby chorej, rodziny, opiekunów. Pomimo wielu trudności wypracowaliśmy możliwość tworzenia konstruktywnych perspektyw.
W latach 1997- 2017 Uczestnicy Domu wyjechali na 15 obozów terapeutyczno- rehabilitacyjnych.
Z mieszkania chronionego dla kobiet od 2013r. skorzystało 10 pań, a dla mężczyzn od 2005r. 22 panów. Mieszkańcy mają zapewnione domowe warunki, w których przeprowadzane są treningi umiejętności społecznych, dzięki czemu osoby te w ok 68 % usamodzielniają się.
Od 1997 do 2017 dla bliskich, rodzin naszych Uczestników  orgaznizowane były spotkania rodzin, pikniki integracyjne, które przyczyniły się do powstania domowej atmosfery pełnej zrozumienia i akceptacji. Środowiskowy Dom Samopomocy stał się miejscem, do którego osoby te chętnie przychodzą.  W ramach działalności Domu nieustannie ma miejsce ewaluacja, która przyczynia się do poszerzenia i zmieniania oferty Domu zgodnie z oczekiwaniami. Promowanie tak różnorodnych form aktywności  dla chorych i ich rodzin sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi, tak często jeszcze naznaczonych licznie funkcjonującymi stereotypami.

Promocja zdrowia psychicznego to działalność ofensywna, nastawiona na pomnażanie (wzmacnianie) zdrowia psychicznego i  tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu psychicznemu. Powyższe działania realizowane w środowisku lokalnym sprzyjają kształtowaniu poczucia akceptacji i zrozumienia. Pozwalając jednocześnie, aby osoby chore same mogły być w pełni aktywnymi członkami społeczności lokalnej, aby mogły korzystać z pełnej oferty kultury i rekreacji.
Praca z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami to proces, który wymaga wielopłaszczyznowych oddziaływań i czasu. Efekty długofalowych działań są niewątpliwie dużym sukcesem dla całego środowiska zaangażowanego w trudność, chęć poznania i zmiany.

Trzy obszary działania Środowiskowego Domu Samopomocy „PODKOWA” przedstawione powyżej, tj. obóz terapeutyczno-rehabilitacyjny, praca z rodzinami oraz prowadzenie mieszkań chronionych będą realizowane przez kolejne lata działalności Domu. Działania te będą miały charakter cykliczny, który przełoży się w przyszłości na szereg licznych korzyści dla wszystkich osób korzystających z usług ŚDS, rodzin oraz społeczności lokalnej. Poprzez powyższe działania, osoby z zaburzeniami zdrowia psychicznego będą miały możliwość sprawdzania swoich umiejętności w różnych sytuacjach związanych z życiem codziennym. Będą nawiązywały nowe kontakty, uczestniczyły w spotkaniach i imprezach o charakterze integracyjnym z osobami, które nie do końca je rozumieją, a wciąż niestety stygmatyzują. Kontynuowanie tych form aktywności ma na celu sukcesywne zmienianie postaw osób ze społeczności lokalnej poprzez obniżanie poziomu lęku, co przełoży się na tworzenie konstruktywnego i efektywnego systemu wsparcia.

Obóz terapeutyczny - Krynica Morska.
Projekt dla rodzin "Trudność-Wysiłek-Perspektywa".
Obóz terapeutyczny - wycieczka do Bardejova.
Projekt dla rodzin "Trudność-Wysiłek-Perspektywa".
Mieszkanie chronione.
Mieszkanie chronione.
Spotkanie Rodzin.
"Stok możliwości" - spotkanie z Rodzinami na Czantorii.
Obóz terapeutyczny - rekreacja Tylicz.
Obóz terapeutyczny - Tylicz.

Komentarze (0)