Dzienny Dom Opieki Medycznej „FAMILIA”.

Projekt trwa od: 01/09/2016 r. do 31/05/2018 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Siemianowice Śląskie
Gmina miejska
Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych "FAMILIA" Sp. z o.o.
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Ogólnopolski
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Choroby układu oddechowego i krążenia
 • Choroby neurologiczne
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół
 • Środki własne
 • Środki UE

Ze względu na stale rosnącą średnią długość życia co roku zwiększa się odsetek osób w podeszłym wieku wymagających leczenia i usprawniania w warunkach całodobowej, często długoterminowej hospitalizacji. Celem głównym projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 60 osobami zależnymi (36 kobietmi i  24 mężczyznami) z obszaru całej Polski w okresie od 01.06.2016 do 31.05.2018 poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, w tym powyżej 65 roku życia (45 osób – 27 kobiet, 18 mężczyzn) przez podmiot leczniczy NZOZ FAMILIA, tworzący 15 miejsc opieki w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Siemianowicach Śląskich. Projekt dotyczy utworzenia i funkcjonowania Dziennego Dom Opieki Medycznej „Familia” w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wiejskiej 2. W ramach projektu zostanie stworzonych 15 miejsc opieki nad osobami starszymi, dzięki czemu opieką zostanie objętych 60 osób w całym okresie realizacji projektu, w tym 45 osób po 65 roku życia.

Brak wiedzy i nieznajomość problemu jest podstawową przyczyną, że członkowie rodziny mają ogromne trudności lub wręcz sobie nie radzą z realizowaniem zadań, jakie stawia przed nimi życie z osobą po udarze mózgu, demencją, chorobą psychiczną lub niepełnosprawnością sprężoną. W projekcie skupiono sie na tym, że chory w pełni rehabilitowany potrzebuje oprócz usprawniania fizycznego również rehabilitacji psychologicznej. Zatem założono, że rezultatem projektu będzie utworzenie przez Grupową Praktykę Lekarzy Rodzinnych „FAMILIA” Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane ich Opiekunów i Przyjaciół 15 miejsc w DDOM w Siemianowicach Śl. (woj. śląskie), który zapewni zdeinstytucjonalizowaną opiekę 60 osobom zależnym (36 kobietom i 24 mężczyznom) w tym 45 osobom powyżej 65 roku życia. Grupa docelowa to podmiot leczniczy Wnioskodawcy, pacjenci DDOM oraz rodziny i opiekunowie tych pacjentów. Projekt dotyczy adaptacji (remontu) pomieszczeń i wyposażenia ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności leczniczej przez DDOM oraz funkcjonowanie utworzonego DDOM w Siemianowicach Śl. w obiekcie udostępnionym na cele projektu przez Partnera. Uczestnicy projektu w ramach realizowanych celów mają zapewnioną opiekę wyspecjalizowanego personelu, konsultacje z lekarzami z dziedziny neurologii, rehabilitacji oraz psychologii, a także zajęcia z terapeutami, którzy prowadzą treningi zarządzania budżetem, higieny osobistej. Oprócz rehabilitacji ruchowej prowadzona jest również rehabilitacja społeczna. Wspólne spędzanie czasu, gry oraz przede wszystkim zawieranie więzi między uczestnikami projektu nie nie do zmierzenia.

 

 

Projekt przyniesie trwałe rozwiązania w zakresie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi w wymiarze:

- osobowym poprzez rozwój wspomagania opiekunów osób zależnych, niesamodzielnych,

- zdrowotnym poprzez poprawę zdrowia osób niesamodzielnych w skutek objęcia ich kompleksową opieką lekarza,rehabilitanta i psychologa,

- infrastrukturalnym poprzez dostostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wiejskiej 2 w Siemianowicach Śląskich do funkcjonowania Dziennego Domu Opieki Medycznej.

Wśród dłudofalowych rezultatów projektu zakładamy nabycie umiejetności takich, jak:
  -   Poprawa możliwości lokomocji w mieszkaniu i na zewnątrz, integracja ze społeczestwem
  -   Poprawa możliwości samoobsługi,
   - Zmniejszenie dolegliwości bólowych
   -  Zwiększenie wydolności układu krążeniowo – oddechowego
   -  Zwiększenie koordynacji ruchowej a dzięki temu zmniejszenie ryzyka upadku
   - Zwiększenie się zdolności do podejmowania wysiłku
   - Poprawa stanu psychicznego i samopoczucia uczestników

 

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie osób z niepełnosprawnością oraz ich najbliższych naszym projektem oraz rezultaty, jakie przynosi zwiększenie dostępu do rehabillitacji, opieki oraz wsparcia psychologicznego w formie deinstytucjonalizacji zamierzamy kontunuować projekt.

 

rehabilitacja
opieka medyczna
integracja
wspólne spędzanie czasu

Komentarze (0)