Tworzenie systemu polityki społecznej w obszarze przeciwdziałania niepełnosprawności dzieci na przykładzie miejskiej placówki wsparcia dziennego - Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Projekt trwa od: 01/01/1991 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Miasto na prawach powiatu: Ruda Śląska
Gmina miejska
Urząd Miasta Ruda Śląska
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • Edukacja
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, NZOZ Ośrodek Adaptacyjny, Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna, instytucje kultury i oświaty, organizacje społeczne, kościół katolicki, fundacje, stowarzyszenia oraz pracodawcy i osoby prywatne.
 • Środki własne
 • PFRON
 • Inne

Organizowanie działalności adaptacyjno - rehabilitacyjnej i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego, udzielanie pomocy niepełnosprawnemu przed i po osiągnięciu pełnoletności, powinno być ważnym aspektem życia społecznego. Charakter działania pomocy społecznej, oświaty i służby zdrowia tworzy warunki do ścisłej współpracy powyższych resortów w stosunku do wielospecjalistycznej opieki nad osobą niepełnosprawną poprzez: opiekę ciągłą, zintegrowaną, nakierowaną na dziecko: profilaktykę, leczenie, rehabilitację, terapię, edukację.

Działania zaplanowane w stosunku do rodzin powinny zawierać: wsparcie psychiczne, informacje, podnoszenie kompetencji, poradnictwo. Na mocy prawa zintegrowany system wsparcia został wpisany w zadania PCPR-ów. System ten wymaga współdziałania wszystkich instytucji i organizacji, podejmowania decyzji w oparciu o opinie specjalistów, niezależnie od ich resortowej przynależności.

Perspektywicznie uzasadnione wydaje się takie postrzeganie problemów niepełnosprawnych także w sensie ekonomicznym. Przyczyną tego stanu rzeczy są przede wszystkim względy humanitarne oraz jej opłacalność społeczna i ekonomiczna w stosunku do niedawnej, biernej formy pomocy społecznej, udzielanej osobom niepełnosprawnym.

Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych wykorzystując możliwości prawne, ewoluował ku jak najściślejszej współpracy międzyresortowej, by jak najlepiej dostosować swoją działalność do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. OADN jest placówką specjalistyczną wsparcia dziennego działającą w obszarze pomocy społecznej miasta Ruda Śląska. W Ośrodku Adaptacyjnym działa NZOZ Ośrodek Adaptacyjny, obsługujący dzieci w specjalistycznych poradniach: wczesnej interwencji, rehabilitacyjnej oraz oddziału dziennego. Współpracuje przy tym ściśle z ośrodkiem mając pod opieką dzieci znajdujące się w ośrodku w systemie stacjonarnym.

Lekarze pracujący w NZOZ: specjaliści rehabilitacji medycznej oraz pediatra opiekują się naszymi dziećmi konsultując i współtworząc programy terapeutyczne, kierują na konsultacje i prowadzą wczesną doraźną pomoc medyczną. Dodatkową zaletą współpracy z placówką służby zdrowia jest dostęp podopiecznych do nowoczesnego sprzętu terapeutycznego, w który zaopatrzył swoje poradnie NZOZ. Pomimo limitów NFZ na świadczenia medyczne, NZOZ w stosunku do dzieci przebywających w Ośrodku Adaptacyjnym nie prowadzi limitacji zabiegów, które odbywają się 5 razy w tygodniu przez cały rok w zależności od potrzeb i zaleceń lekarskich co jest gwarantem postępu terapii. Wachlarz możliwości terapeutycznych i zabiegowych, z którego mogą korzystać dzieci OADN stale się powiększa co stanowi duży czynnik podnoszący skuteczność prowadzonej terapii.

Prowadzimy ścisłą współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. OADN korzysta z pomocy psychologów i wypełnia zalecenia orzecznictwa poradni. Placówka czynna jest przez cały rok co najmniej 10 godzin dziennie w zależności od potrzeb podopiecznych i ich rodzin. Mamy pod opieką 82 dzieci na pobycie dziennym i oddziale popołudniowym. W Poradni Wczesnej Interwencji i Poradni Rehabilitacyjnej leczy się około tysiąca dzieci z miasta Ruda Śląska i miast okolicznych. Ośrodek prowadzi także działalność dydaktyczną jako placówka, w której odbywają praktyki studenci kierunków tożsamych z działalnością placówki. Od września 2012r. , wychodząc naprzeciw społecznym oczekiwaniom działa oddział popołudniowy funkcjonujący od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-18ta,z pełną gamą usług.

W 2012 roku pozyskaliśmy środki na plac zabaw. Przekształcono część pomieszczeń technicznych w nową salę Terapii Dnia Codziennego, a w najbliższym czasie powstaną stanowiska komputerowe. Realizujemy własny program wsparcia i edukacji rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rusza projekt choreoterapii. OADN świadczy usługi w zakresie: zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków bytowania i stałej opieki pielęgniarsko – terapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej, wspomagającej i rehabilitacji ruchowej w zakresie określonym przez lekarzy specjalistów .

Zapewnia udostępnienie pomieszczeń oraz pomocy dydaktycznych nauczycielom wychowania przedszkolnego, realizującemu program na poziomie specjalnym i powszechnym oraz nauczycielom szkół – powszechnych i specjalnych – w celu realizacji nauczania indywidualnego. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w ośrodku skoordynowane są z prowadzoną rehabilitacją i nauczaniem. Zapewniamy niezbędne lekarstwa i artykuły sanitarne i udzielamy pierwszej pomocy w sytuacjach nagłych, oraz zapewniamy dowóz dzieci do ośrodka i ich odwóz. Udzielamy porad w zakresie pielęgnacji dziecka, rehabilitacji ruchowej, pedagogicznej i logopedycznej.

Większość naszych podopiecznych potrafi samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Część z nich zakończyła już edukację w szkołach masowych. Kilku podjęło naukę na studiach w różnym systemie także indywidualnym. Mamy wśród wychowanków paraolimpijczyków. Jedynie około 8% naszych podopiecznych wymaga rewalidacji. W 2002r. powstał NZOZ Ośrodek Adaptacyjny celem zakontraktowania bezpłatnych świadczeń leczniczych dla naszych podopiecznych. Od 2003r. czynny udział w obchodach ,,Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych” organizowanych w Rudzie Śląskiej. W 2006 r. dobudowa nowego skrzydła budynku ze środków Wojewody Śląskiego. Od września 2012r. powstaje oddział popołudniowy i plac zabaw. Przekształcono część pomieszczeń technicznych w nową salę Terapii Dnia Codziennego, a w najbliższym czasie powstaną stanowiska komputerowe.

Rusza projekt choreoterapii ze środków pozyskanych w konkursie ING DZIECIOM. Rozbudzenie świadomości społecznej o potrzebach i możliwościach osób niepełnosprawnych, podkreślenie godności i prawa do pełnej integracji społecznej, stworzenie systemu pozwalającego na osiąganie sprawności, zaradności i samodzielności. Utworzenie Stowarzyszenia „Jaskółka”, które zrzesza rodziny naszych podopiecznych .Efektem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Ośrodkiem są wyjazdy dzieci na turnusy rehabilitacyjne finansowane ze środków PFRONU oraz pozyskiwanie artykułów żywieniowych z Caritas Polska .

Tworzenie systemu polityki społecznej mającego na celu usprawnienie i podniesienie efektywności procesu edukacji, leczenia i terapii w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej usamodzielnienia społecznego i zawodowego. Kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, doskonalenie systemu szeroko rozumianej rehabilitacji przez wprowadzenie w życie kompleksowości, ciągłości, wczesnego wdrażania i powszechności. Zmodernizowanie kształcenia personelu placówki w kierunku modelu integracyjnego.

Projekt ciągle się rozwija o nowe pomysły i inicjatywy. Planuje się jego kontynuację w następnych latach.

Komentarze (0)