Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Dzialanie

Projekt trwa od: 01/01/2016 r. do 31/12/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
śląskie
Powiat Bieruńsko - Lędziński
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Całej społeczności
 • umiarkowany
 • znaczny
51-100
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Narządu ruchu
 • 26-40
 • 40-67
 • Komunikacja
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • MOPS Bieriń, OPS Imielin
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Osoby niepełnosprawne to społeczność podwójnie naznaczona. Z jednej strony zły stan zdrowia utrudnia bądź ogranicza aktywizację zawodową, z drugiej sytuacja już istniejących barier często potęguje ich izolacje społeczną, apatie oraz zamykanie się w przysłowiowych „czterech ścianach”. Barierę stanowi komunikacja zarówno ta fizyczna (przemieszczanie się) jak i werbalna powiązana często z brakiem dostępu do internetu lub brakiem umiejętności obsługi komputera szczególnie wśród osób w wieku dojrzałym i starszym. Stale dominuje przekonanie o postrzeganiu osób niepełnosprawnych jako niepełnowartościowych pracowników. W konsekwencji grupa ta jest szczególnie zagrożona wykluczeniem społeczno – zawodowym. Z prowadzonej analizy sytuacji problemowej w środowiskach zarówno przez PCPR jak i OPSy wynika, że pierwszorzędne potrzeby tej grupy koncentrują się na aktywizacji społecznej – podejmowaniu kontaktów z otoczeniem wspierającym proces socjalizacji tej grupy poprzez udział w wydarzeniach lokalnych, spotkaniach, różnych formach integracyjnych ze środowiskiem i społecznością lokalną. Kolejno zauważalna staje się kwestia jednoczesnego rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych tej grupy odbiorców – co równocześnie wzmacniać będzie poczucie ich wartości, samooceny, przydatności a ostatecznie sprawczości w wymiarze społecznym i zawodowym.

Osoby niepelnosprawne będące uczestnikami naszego projektu biorą udział  w treningach umiejętności spolecznych - komunikacji, planowania, uczenia się, korzystają z psychoterapii indywidualnej, poradnictwa psychologicznego, a osoby myśłace o podjęciu aktywności zawodowej ze wsparcia job coacha.Dla wzmocnienia integracji z lokalną społecznością niepelnosprawni uczestnicy naszego projektu zapraszani są do spotkań i warsztatów rozwijających ich pasje, zainteresowania realizowanych w ramach Międzypokoleniowych Klubów Spotkań w 5 gminach naszego powiatu.Są to m.in. warsztaty zdrowego stylu życia, rękodzieła, modelarski,nordik walking. Kolejnymi działaniami  środowiskowymi dedykowanymi  osobom niepelnosprawnym dla wzmocnienia procesow aktywizacji spolecznej są wycieczki krajoznawcze, koncerty. Uruchamiamy dla niepelnosprawnych uczestników kursy kompetencji w zakresie obsługi komputera, wykorzystania komunikatorów, narzędzi office.

- 57 osob niepełnosprawnych objętych dzialaniami

- 1360 godzin zajęć w ramach MKS

- 125 godzin terningów umiejetności społecznych

- 24 niepelnosprawnych skierowanych na kursy komputerowe

- 5 koncertow w gmiach

- impreza podsumowująca projet z udziałem niepelnosprawnych uczestnikow, ich opiekunów, otoczenia

Zwiększenie efektywność spolecznej poprzez wzrost motywacji do dzialań po zakończeniu projektu, odczucie poprawy w funkcjonowaniu, gotowość do dalszego uczenia się, poprawa samooceny.

Zwiększenie efektywnowności zatrudnieniowej poprzez podejmowanie zatrudnienia.

Integracja  izaangazowanie w życie lokalnej spoleczności.
 

Powiat zamierza wdrożyć projekty doskonalące rozwoj usług społecznych, slużące m.in. ich deinstytucjonalizacji. Zakładamy , żę osoby niepelnosprawne będą z tych nowych forma wsparcia korzystały.Powiat będzie realizował imorezy dedykowane osobom niepelnosprawnym - spartakiady, spotkania.

Włączamy się w życie.

Komentarze (0)