Dzień Integracji

Projekt trwa od: 01/01/1999 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Stare Miasto
Gmina wiejska
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Urząd Gminy Stare Miasto, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście, Komisariat Policji w Starym Mieście, Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Stare Miasto, Koło Gospodyń Wiejskich.
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście co roku organizuje akcję informacyjno-promocyją na rzecz osób niepełnosprawnych. Działanie to skierowane jest dla mieszkańców gminy i okolic (głównie dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych  niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności). Najważniejszym założeniem uroczystości jest uświadomienie rodzinom korzyści płynących ze wspólnie spędzanego czasu wolnego oraz budowanie pozytywnych więzi między członkami rodzin bez względu na wiek i niepełnosprawność. Współcześnie dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami stanowi poważny problem. Przyczyna konfliktów tkwi w systemie wartości, wzorcach kulturowych a przede wszystkim w braku tolerancji względem niepełnosprawności. Skutkiem staje się naruszanie godności oraz tworzenie złego wizerunku i atmosfery. Dzień Integracji jest imprezą o charakterze systemowym, ponieważ jego początki sięgają 1999 roku i trwa do nadal. Cieszy się ogromną aktywnością mieszkańców gminy i okolicznych gości za każdym razem. Głównym przesłaniem tego spotkania jest promowanie wartości rodzinnych a także tolerancji wobec osób starszych i niepełnosprawnych.Dzięki zjednoczeniu i współpracy można udowodnić, że razem można osiągnąć więcej. Celem jest przełamanie barier międzypokoleniowych i odnowienie kontaktów w rodzinach. Dzień ten sprzyja lepszej komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, tj. umacnianiu więzi pomiędzy członkami rodzin i sąsiadów a także promowanie szacunku i tolerancji.

Dzień Integracji stwarza mieszkańcom z terenu gminy i okolic możliwość spędzania czasu wolnego z członkami rodzin, sąsiadami oraz władzami lokalnymi, a także integracji osób niepełnosprawnych poprzez działania m. in.  takie jak:  występy artystyczne, konkursy, gry i zabawy, zawody sportowe. Ponadto Dzień Integracji przeciwdziała wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców gminy Stare Miasto.

Dzień Integracji swoją niepowtarzalność zawdzięcza faktowi, iż daje mieszkańcom gminy  Stare Miasto i okolic możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest to doskonały czas na odświeżenie relacji między bliskimi, spotkanie z rodzinami, zregenerowanie się i sprawdzenie swoich sił w zawodach sportowych, pomaga zapomnieć przez chwilę o problemach życia codziennego oraz uczyć dzieci tolerancji względem osób niepełnosprawnych, starszych, chorych i ich rodzin. W czasie trwania spotkania władze samorządowe i pracodawcy z terenu gminy Stare Miasto mają bezpośredni kontakt z osobami niepełnosprawnymi oraz społecznością lokalną. Uczestnicy imprezy w przyjaznej atmosferze wymieniają swoje poglądy i doświadczenia, a władze samorządowe dowiadują się o problemach z jakimi borykają się mieszkańcy gminy, szczególnie osoby z niepełnosprawnością. Informacje uzyskane w trakcie spotkania wykorzystywane są  do usprawnienia pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, co pozwala im prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie (pełnić swoje role zawodowe i społeczne). Uczestnicy mają też możliwość spotkania się i porozmawiania z pracodawcami, u których mieliby potencjalną możliwość zatrudnienia. Efektem tych rozmów jest podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych, chorych i ich rodzin. Dzień Integracji zachęca do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz promuje zdrowy styl życia. Mieszkańcy gminy mają okazję zaprezentować swoje talenty i umiejętności. Bardzo ważne jest wsparcie sponsorów - dzięki nim zapewniony jest darmowy poczęstunek, a co za tym idzie, nie są obciążone budżety domowe przybyłych mieszkańców i gości. Cechą odróżniającą Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto od innych imprez lokalnych jest fakt, iż w tym dniu wszyscy są sobie równi, nikt nie czuje się gorszy.

Dzień Integracji w Gminie Stare Miasto przyczynia się do przełamywania barier komunikacyjnych oraz zacierania różnic międzypokoleniowych. Następuje odświeżanie i umacnianie kontaktów oraz więzi wśród członków rodzin, sąsiadów, bliskich. Zawierane są nowe znajomośći wśród uczestników festynu (następuje integracja). Władze lokalne podejmują działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu względem osób starszych, długotrwale chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin. Wyrównywane są szanse osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym. Promowane jest zdrowie i aktywny styl życia. Przyczynia się to do nabywania przez uczestników imprezy nowych, dobrych nawyków.

Dzień Integracji jest wpisany w zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Meście już od 1999 roku. Adresatami są głównie osoby niepełnosprawne bez względu na rodzaj i stopień. Celem jest przede wszystkim przełamanie barier i różnic międzypokoleniowych, a także odnowienie kontaktów między członkami rodzin. Impreza ta sprzyja komunikacji interpersonalnej społeczności lokalnej, umocnieniu i odnowieniu więzi sąsiedzkich oraz promowaniu szacunku i tolerancji. Co roku Dzień Integracji  cieszy się ogromną popularnością i aktywnością wśród miwszkańców z terenu gminy i okolic. Gmina Stare Miasto planuje kontunuację tego przedsięwzięcia oraz zabezpieczenie środków finansowych na kolejne lata.

Komentarze (0)