Asystent osoby niepełnosprawnej

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubelskie
Miasto na prawach powiatu Lublin
Gmina miejska
Miasto Lublin
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
  • umiarkowany
  • znaczny
powyżej 100
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • bez ograniczenia
  • Inne
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, organizacje pozarządowe
  • Środki własne

Samorząd Miasta Lublin w 2011 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane zarówno przez osoby niepełnosprawne oraz ich opiekunów, jak też organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska dostrzegł potrzebę wsparcia niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin w postaci uruchomienia usługi asystenta osobistego. W tym celu Urząd Miasta Lublin dokonał analizy w formie badań ankietowych wśród niepełnosprawnych mieszkańców. W tym celu podjęto współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, placówkami edukacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
W ankiecie padły pytania m.in. o stopień i rodzaj niepełnosprawności, korzystanie z usług opiekuńczych, wykształcenie, aktywność zawodową i jej rodzaj, inne formy aktywności społecznej. Ankietowani opisywali jakiego oczekują wsparcia w ramach usługi asystenckiej, w jakim wymiarze oraz czy ma być to wsparcie stałe czy też doraźne. Pytano także o preferowaną płeć asystenta, wykształcenie, wiek i inne wymagania.
Taki zestaw odpowiedzi pozwolił nam wypracować założenia  do pilotażowego wdrożenia realizacji usługi asystenta osobistego.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że od początku usługi dla osób z nich korzystających są bezpłatne bez względu na sytuację finansową beneficjenta oraz fakt korzystania z usług opiekuńczych czy tez specjalistycznych usług opiekuńczych.
Dodatkowo, aby zlikwidować przerwę w finansowaniu usługi w I kwartale roku kalendarzowego, zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dzięki czemu umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze konkursu podpisano na 3 lata od 2017-2019 roku.
Asystent poprzez swoje usługi pełni funkcję kompensacyjną w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności indywidualnej osoby niepełnosprawnej.
Priorytetowo świadczy się asystenturę na rzecz dzieci niepełnosprawnych, których rodzice są czynni zawodowo. Możliwe jest  także zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej dla dzieci rodziców korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego.   

 

W 2012 roku Miasto wdrożyło realizację usługi asystenta w postaci programu pilotażowego w ramach realizowanego przez MOPR w ramach projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w formie zawartych kontraktów socjalnych. Wsparcie w postaci asystenta otrzymało 30 osób w wymiarze i zakresie – według indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeszkolono także 20 osób do świadczenia usługi asystenta.

W latach 2013-2015 finansowano zadanie z dwóch źródeł ze środków UE oraz środków z budżetu Miasta, zwiększając znacznie liczbę osób objętych wsparciem oraz liczbę godzin pracy asystentów. Przez te lata przeszkolono dodatkowo 57 osób do świadczenia usługi. Zadanie ze środków własnych zlecono do realizacji organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert oraz udoskonalono je  poprzez wdrożenie dodatkowej formy realizacji usługi „na telefon”, zaś w roku 2015 objęto usługą niepełnosprawne dzieci.
W roku 2016 kontynuowano realizację zadania już tylko ze środków własnych Miasta.
Zakres obowiązków asystenta osoby niepełnosprawnej:
- towarzyszenie i wspieranie przy: załatwianiu spraw urzędowych, robieniu zakupów, zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i towarzyskich oraz realizacji zainteresowań i pasji;
- pomoc w przemieszczaniu się osoby niepełnosprawnej w miejsca np.: pracy, nauki, rehabilitacji, terapii i leczenia, odbywania się kursów czy szkoleń, kultu religijnego (wyłączając wspieranie osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy
 i nauki, co powinno być zapewnione w innej formie asysty);
- wspieranie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych w Lublinie świadczeń dla osób niepełnosprawnych;
- pomoc w przemieszczaniu się do: miejsc świadczenia terapii i rehabilitacji oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i hobbystycznych oraz pomoc w dowozie na nie i towarzyszenie niepełnosprawnym dzieciom do 18 roku życia.

 

Celem zadania jest wyrównywanie szans oraz podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców Lublina poprzez zapewnienie usług asystenta osoby niepełnosprawnej. Pomoc skierowana jest do osób niesamodzielnych, o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym) oraz do dzieci niepełnosprawnych. Realizacja zadania będzie polegać na aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, przeciwdziałaniu ich izolacji i wykluczeniu, ułatwieniu w codziennym funkcjonowaniu i pełnieniu ról społecznych poprzez wsparcie ich w czynnościach, których nie mogą wykonać bez pomocy innych, ze względu na ubytek zdolności psychofizycznych.

Bezpośrednimi rezultatami w latach 2012-2016 są:
1.    Przeszkolenie 77 osób, które uzyskały umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonywania pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.
2.    453 osoby niepełnosprawne uzyskały wsparcie asystenta, w tym dzieci
3.    36 103 godzin pracy asystentów.
4.    Nowatorska forma świadczenia usług: świadczymy 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne oraz w porze nocnej, dla osób dorosłych i dzieci. Usługi w zależności od indywidualnych potrzeb przyznawane są stale lub doraźnie. Można także skorzystać z opcji: „na telefon”.


Bezpłatną usługę realizują dwie organizacje pozarządowe: Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych Oddział Lubelski.
Pierwsza świadczy usługi dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, zaś PZN specjalizuje się w usługach dla osób niewidomych.

Jako jedyni w Polsce usługę świadczymy 7 dni w tygodniu, również w dni świąteczne oraz w porze nocnej, dla osób dorosłych i dzieci. Usługi w zależności od indywidualnych potrzeb przyznawane są stale lub doraźnie. Można także skorzystać z opcji: „na telefon”.
Organizacje opracowały Regulamin, na podstawie którego świadczona jest usługa.

 

Realizację zadania, jakim jest wsparcie niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lubli usługą asystenta osobistego wpisano po raz pierwszy w 2012 roku  w „Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Lublin na lata 2012-2015”. Aktualnie Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku Nr 348/XIII/2015
w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016 – 2020” zatwierdzono dalsza realizację usługi.
Zadanie wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, dzięki czemu umowy z wykonawcami wyłonionymi w drodze konkursu podpisano na 3 lata od 2017-2019 roku.

 

Samorząd Miasta Lublin na realizację zdania zabezpieczył do końca 2019 roku 180 000 zł rocznie.
Biorąc pod uwagę potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców oraz rezultaty, jakie przynosi to wsparcie a także zapisanie potrzeby realizacji tego zadania w dokumencie strategicznym, Miasto zamierza nadal kontynuować realizacje usługi asystenta osobistego.

 

Zdjęcie strony internetowej Fundacji Fuga Mundi realizującej na podstawie umowy z Miastem Lublin usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
Zdjęcie strony internetowej Polskiego Związku Niewidomych Oddział w Lublinie realizującego na podstawie umowy z Miastem Lublin usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Komentarze (0)