Twórczość bez barier – Poznajcie nas lepiej. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

Projekt trwa od: 07/06/2017 r. do 14/07/2017 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Proszowicki
Powiat
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • 0-6
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ, Powiat Krakowski, Powiat Wielicki.
 • Środki własne
 • Środki sponsorów
 • Inne

"Twórczość bez barier - Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim" - to nazwa dobrej praktyki. Dni Osób Niepełnosprawnych zorganizowano po raz pierwszy w Powiecie Proszowickim. Dodatkowo Powiat Proszowicki był liderem, który realizował zadania, jako Powiat wiodący razem z Powiatem Krakowskim i Powiatem Wielickim.

Wieloletnie doświadczenia PCPR w pracy z osobami niepełnosprawnymi, zarównymi tymi objętymi instytucjonalnom opieką, jak i z osobami nie objętymi tego typu opięką wskazywały na potrzebę organizacji Święta Osób Niepełnosprawnych (MDON). Zaproszenie przez Powiat Proszowicki wraz z PCPR Proszowice osób niepełnosprawnych do różnego rodzaju działań w ramach MDON spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Osoby niepełnosprawne chętnie brały udział: w Konkursie Plastycznym, imprezach integracyjnych i uroczystej gali podsumowującej organizację MDON w Powiecie Proszowickim. Bardzo duża ilość osób niepełnosprawnych, jaka wzięła udział w projekcie najlepiej świadczy o potrzebie realizacji projektu.

  Dni Osób Niepełnosparwnych realizowane były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach z upoważnienia Starosty Powiatu Proszowickiego. Organizacja projektu stała się możliwa dzięki przyznaniu przez Województwo Małopolskie dofinansowania na organizację MDON w Powiecie Proszowickim w 2017 w wysokości 70% kosztów zadania, jak również dzięki przyznaniu przez Powiat Proszowicki dotacji na organizację MDON o wartości 30% kosztów zadania. 

Program MDON przewidywał ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. Twórczość bez barier – poznajcie nas lepiej. W dniu 7.06.2017 ogłoszono regulamin konkursu plastycznego. Do konkursu zostały zaproszone wszystkie osoby niepełnosprawne niezależnie od wieku. Zarówno osoby objęte instytucjonalną formą wsparcia, jak i osoby nie objęte tego typu pomocą. Do konkursu zgłoszono prace plastyczne w następujących technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż. Szczegółowy regulamin konkursu przedstawiono  stronie stronie PCPR Proszowice (www.pcpr.proszowice.pl). Ogółem do konkursu zgłoszono 49 prac. Zebrana w dniu 20 czerwca 2017 roku, komisja konkursowa, dokonała oceny prac plastycznych wykonanych przez niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, w technikach: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, tkanina artystyczna, witraż. Prace były oceniane w kategoriach: oryginalność, kompozycja, estetyka wykonania oraz ogólne walory artystyczne. Komisja wyłoniła 18 laureatów (miejsca od 1 do 3), a sześć prac otrzymało wyróżnienie. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody, które zostały wręczone na uroczystej gali, podsumowującej Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim w dniu 26 czerwca 2017 r. w Proszowicach. W trakcie ogłaszania oficjalnych wyników konkursu i prezentacji prac, galę uświetniły występy artystyczne w wykonaniu niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowych Domów Samopomocy z terenu Powiatu Proszowickiego (Caritas i ŚDS Proszowice, ŚDS Pałecznica i ŚDS Gruszów). Gala zakończyła się poczęstunkiem, w którym wzięły udział wszystkie osoby niepełnosparwne biorące udział w Konkursie Plastycznym i Gali. W Powiecie Proszowickim partnerem projektu było Stowarzyszenie Ruch na Rzecz Rozwoju Powiatu Proszowickiego BARTOSZ, które deklaruje wolę współpracy w latach następnych z osobami niepełnosparwnymi.

Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim  przyczyniły się do zapobiegania marginalizacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami. Wskazano instytucje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Wzrosła także wiedza na temat praw osób z niepełnosprawnościami. Ponadto MDON pozwoliły na podjęcie działań, zmierzające do pełniejszej integracji społecznej osób niepełnosprawnych, a co zatem idzie do: zwiększenia aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, kształtowania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności społecznych i interpersonalnych osób niepełnosprawnych, zapobiegania poczuciu wykluczenia oraz izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, przełamywania stereotypów i uprzedzeń społecznych wobec wskazanej grupy, poszerzania zakresu społecznego zrozumienia problemów osób niepełnosprawnych, ułatwienia dostępu do infrastruktury społecznej w tym kulturalnej oraz rekreacyjnej, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych jako twórczych, aktywnych, zaangażowanych w promowanie działań artystycznych. 
Szacunkowa ogólna liczba wszystkich osób, które w różny sposób wzięły udział i były zaangażowane w obchody MDON w Powiecie Proszowickim przekroczyła znacznie 500 osób. 
W tym m.in: 
- szacunkowa ilość uczestników bezpośrednich w konkursie plastycznym wynosi 50 osób, a osób pośrednich 25.
- szacunkowa ilość uczestników bezpośrednich w festyn rekreacyjno–sportowy pn. „Dzień spełnionych marzeń” przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych, który zorganizowano 26.06.2017 w DPS Łyszkowice wynosi ponad 250 osób, a osób pośrednich ponad 100.
- od 3.07.2017 do 14.07.2017 zorganizowano wystawę prac niepełnosprawnych artystów na terenie Starostwa Powiatu Proszowickiego. Szacunkowa ilość osób oglądających prace wynosi ponad 300 osób.
- wydano informator dla osób niepełnosprawnych. Szacunkowa ilość uczestników do których dotrze informator wynosi ponad 300 osób.

Oceniając podczas Gali podsumowującej Dni Osób Niepełnosprawnych w dniu 26.06.2017r. władze Powiatu Proszowickiego, czyli obecny na uroczystościach Starosta Proszowicki Pan Grzegorz Pióro, Zarząd Powiatu Proszowickiego, Skarbnik i Sekretarz Powiatu oraz liczni radni powiatowi bardzo pozytywnie ocenili przebieg projektu. Starosta Proszowicki wyrażajac zadowolenie z przebiegu podjętych działań zadeklarował wolę kontynuacji projektu w latach następnych. Również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Pan Marcin Ślusarski z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej wyrażając się bardzo pozytywnie o przebiegu Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim wskazywał w swojej wypowiedzi na potrzebę kontynuowania projektu w latach następnych. Tak więc zapoczątkowane w 2017 roku Dni Osób Niepełnosprawnych mają być kontynuowane w latach następnych.

Można z czystym sumieniem stwierdzić, że zaplanowane w ramach Dni Osób Niepełnosprawnych działania zostały zrealizowane w 100%.  Dni Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Proszowickim zorganizowano po raz pierwszy. Trzeba wyraźnie podkreślić, że realizowany w 2017 roku projekt, spotkał z się z bardzo dużą aprobatą środowisk osób niepełnosprawnych. Osoby te wyrażając wdzięczność za organizację MDON prosiły o ich coroczną organizację. Organizatorzy Dni zapowiedzieli ich coroczną kontynuację.

Niewątpliwy sukces z realizacji projektu możliwy był dzięki deklaracji władz Powiatu Proszowickiego o przekazaniu dotacji w wysokości 30% do projektu. Decyzja Powiatu Proszowickiego o współfinansowaniu zadania pozwoliła startować w konkursie ogłoszonym przez Województwo Małopolskie na dofinansowanie Dni Osób Niepełnosprawnych. Warto dodać, ze Powiat Proszowicki zaprosił jako lider projektu jeszcze dwa powiaty do wspólnego ubiegania się o dofinansowanie w UMWM. Były to Powiat Krakowski i Powiat Wielicki. Stowarzyszenie BARTOSZ zadeklarowało wolę współpracy również przy kolejnych projektach w latach następnych. 

Wyrażana publicznie aprobata władz Powiatu Proszowickiego co do realizacji projektu w 2017r. oraz możliwości kontynuowania projektu w latach następnych pozwala optymistycznie planować kolejne Dni Osób Niepełnosprawnych w 2018r. na terenie Powiatu Proszowickiego. 

Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. Występ ŚDS Pałecznica.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. Uczestnicy gali.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. WTZ Łyszkowice.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. ŚDS Pałecznica.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. Występ ŚDS Gruszów.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. ŚDS Proszowice.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. ŚDS Proszowice.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. ŚDS Proszowice.
Gala osób niepełnosprawnych w Proszowicach. Nagrody w Konkursie Plastycznym dla Osób Niepełnosprawnych wręczają Starosta Proszowicki Grzegorz Pióro i z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM Marcin Ślusarski.

Komentarze (0)