Empowerment aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu

Projekt trwa od: 01/01/2012 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Miasto na prawach powiatu: Kalisz
Gmina miejska
Urząd Miejski w Kaliszu
Osób z niepełnosprawnością
  • lekki
  • umiarkowany
  • znaczny
21-50
Lokalny
  • Bez ograniczeń
  • 19-25
  • 26-40
  • 40-67
  • Zatrudnienie
  • Brak
  • Środki UE

W Kaliszu uwagę w strukturze nieaktywnych osób zawodowo zwracał wysoki odsetek osób niepełnosprawnych (PUP). Wśród tych osób zwrócono uwagę na niekorzystną strukturę wśród kobiet gdzie znaczną część stanowiły kobiety zarejestrowane pow. 12 m-cy oraz bez kwalifikacji zaw. Znaczny % ogółu ludności Kalisza stanowiły osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym (GUS). Również z danych (PZON) wynikało, że osoby pow 16 r.ż. otrzymujące orzeczenie o niepełnosprawności w niewielkiej mierze złożyło wniooski w celu uzyskania zatrudnienia. Podstawowym probleme do rozwiązania którego przyczyni się realizacja projektu jest niski wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto niekorzystna struktura bezrobocia, długotrwałe pozostawanie bez pracy, niski poziom wykształcenia mogły świadczyć o tym, iż ich kwalifikacje nie są adekwatne do potrzeb rynku pracy. W tym celu przeprowadzono konsultacje i analizę lokalnego rynku pracy.

Działaniami zostało objętych 26 niepełnosprawnych kobiet oraz 24 niepełnosprawnych mężczyzn. Przeprowadzono z każdym z uczestników zajęcia indywidualnego poradnictwa zawodowego dokonując badania predyspozycji i możliwości zawodowych. Następnym etapem było grupowe poradnictwo zawodowe gdzie omawiane zostały ogólne zagadnienia poszukiwania zatrudnienia poruszania się po rynku pracy. Kolejnym działaniem były warsztaty „Rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy”. Ostatnią częścią projektu były szkolenia zawodowe zgodne z potrzebami lokalnego rynku pracy do których osoby zostały przydzielane zgodnie z chęcią danej osoby ale także predyspozycjami i możliwościami uczestników projektu.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz wzmocnienia cech osobowościowych potrzebnych do aktywnego poszukiwania zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych-uczestników projektu. W znaczny sposób projekt przyczynił się do podniesienia świadomości wśród ewentualnych pracodawców osób niepełnosprawnych na temat możliwości i ograniczeń zawodowych tych osób ale również wskazał jakie są przywileje i obowiązki zatrudnienia takiej osoby. W końcu kilkanaście osób niepełnosprawnych znalazło zatrudnienie po zakończeniu projektu.

Osoby niepełnosprawne- uczestnicy projektu posiadają zdolności poprawiające ich sytuację w poszukiwaniu zatrudnienia i poruszaniu się po rynku pracy. Osoba taka jak każdy inny pracownik musi posiadać kompetencje i umiejętności pozwalające na podjęcie pracy i utrzymanie danego stanowiska. Projekt zwiększył umiejętności i kompetencje uczestników choć nie przewidywał monitorowania dalszych losów zawodowych poszczególnych osób.

Projekt nie zakładał kontynuacji działań, choć zwiększył w znaczny sposób kompetencje uczestników projektu i świadomość potencjalnych pracodawców.

Przykład działań projektowych
Przykład działań projektowych
Przykład działań projektowych

Komentarze (0)