'RAZEM, GODNIE I SZCZĘŚLIWIE - MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIAT OLKUSKI - POWIAT CHRZANOWSKI 2015"

Projekt trwa od: 27/04/2015 r. do 30/11/2015 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
małopolskie
Powiat Olkuski
Powiat
Powiat Olkuski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu (lider projektu)
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiat Chrzanowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie
 • Środki własne
 • Inne

Na terenie powiatów olkuskiego i chrzanowskiego istnieje duże zapotrzebowanie na inicjatywy integracyjne, kulturalne i sportowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Pożądane są inicjatywy podnoszące kompetencje społeczne i proces integracji osób niepełnosprawnych o charakterze regionalnym. W 2011r. na terenie województwa małopolskiego zamieszkiwało 394,3 tys. osób niepełnosprawnych, w tym w powiecie olkuskim 16,1 tys., w powiecie chrzanowskim 16,5 tys. Dane z 2014r. wskazują na dużą ilość wydawanych corocznie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. W Olkuszu w 2014r. wydano 1845 orzeczeń dla dorosłych i 150 dla dzieci do 16r.ż. Natomiast w Chrzanowie w 2014r. wydano 1908 orzeczeń dla dorosłych i 242 dla dzieci do 16 r.ż. Analiza danych dotyczących przyczyn niepełnosprawności wśród dorosłych wskazuje na przewagę: dysfunkcji narządu ruchu, chorób neurologicznych, układu oddechowego i krążenia, chorób psychicznych. Natomiast wśród dzieci do 16r.ż. dominują: choroby neurologiczne, schorzenia endokrynologiczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby układów oddechowego i krążenia, całościowe zaburzenia rozwojowe. Na terenie powiatów chrzanowskiego i olkuskiego istnieje potrzeba integracji środowisk osób  z niepełnosprawnościami ze środowiskiem społecznym. Mimo wielu społecznych kampanii, osoby niepełnosprawne i chore psychicznie nadal pozostają często wyalienowane. Powiaty dążą do integracji osób niepełnosprawnych i ich rodzin z osobami sprawnymi, do przełamywania stereotypów oraz do umożliwienia tym osobom w aktywne włącznie się w życie społeczne. Istnieje potrzeba pokazania, że osoby niepełnosprawne to ludzie utalentowani, potrafiący bawić się, integrować i wzajemnie wspierać. Wartością dodaną projektu było włączenie osób pełnosprawnych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy powiatami, wzajemne poznanie problemów i sposobów ich rozwiązywania oraz okazja do kształtowania postaw etycznych i wrażliwości społecznej na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Działanie I. Obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych 05.05.2015r.
Przemarsz ulicami miasta Olkusza do Kompleksu Basenowego w Olkuszu. Wystawa prac artystycznych podopiecznych wszystkich ośrodków działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w powiatach olkuskim i chrzanowskim.
Działanie II. Dni otwarte ŚDS Chrzanów–Babice. Inicjatywę podzielono na dwa etapy: zajęcia integracyjno–artystyczne z podopiecznymi ŚDS i ich rodzinami z terenu powiatu olkuskiego i chrzanowskiego z osobami sprawnymi. Zajęcia odbyły się w dniu 14.05.2015r.  na terenie ŚDS w Babicach. W wydarzeniu wzięło udział 120 osób; zajęcia pn.: „Integracja przez taniec”, które zostały zorganizowane przez Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie prowadzące ŚDS w dniu 28.05.2015r. W wydarzeniu wzięło udział 158 osób.
Działanie III. Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych 22.06.2015r. W turnieju wzięło udział 38 uczestników z 13 ośrodków powiatów olkuskiego i chrzanowskiego natomiast na turniej przebyło ponad 100 osób towarzyszących.
Działanie IV. W DPS w Płazie w dniu 30.06.2015 roku odbył się Piknik Fotograficzny dla Osób Niepełnosprawnych. Efektem pracy grupy fotografów był wydany kalendarz na rok 2016. W inicjatywie wzięło udział 250 osób.
Działanie V. W dniu 10.09.2015r. został zorganizowany Konkurs Karaoke przy współpracy z ŚDS w Olkuszu. Uczestnicy konkursu–47 wykonawców–uczestników ŚDS. Po za tym osoby niepełnosprawne zasiadające na widowni z 22 ŚDS z terenu województwa, uczestnicy WTZ, osoby pełnosprawne – uczniowie I LO w Olkuszu (wolontariusze), zaproszeni goście.
Działanie VI. W dniu 23.09.2015r. odbył się Festyn Integracyjny w WTZ w Chrzanowie zamykający cykl inicjatyw i spotkań w ramach projektu. Festyn Integracyjny zgromadził około 300 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.
Działanie VII. Po zakończeniu realizacji wszystkich inicjatyw został wydany biuletyn

Nastąpiła integracja środowisk osób niepełnosprawnych, chorych psychicznie i ich rodzin z osobami sprawnymi, co w dalszej konsekwencji sprzyja przełamywaniu stereotypów i wyrównywanie szans w różnych aspektach życia, zapobieganie zjawiskom marginalizacji, wykluczenia i regresji społecznej. Projekt przyczynił się do umocnienia sieci oparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, sprzyjał wymianie doświadczeń oraz dał szansę na aktywne włączenie się osób niepełnosprawnych w życie społeczne małopolski. Nastąpiło włączenie osób niepełnosprawnych w zakresie zdrowia psychicznego w życie społeczne. Działania podjęte w projekcie przyczyniły się do wszechstronnego rozwoju intelektualnego uczestników, do większego zainteresowania otaczającym światem, kulturą, wyzwoliły w nich również większą aktywność fizyczną, oraz otworzyli się na drugiego człowieka. Ogół tych działań pozwolił na integrację oraz poprawę wizerunku osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, na wyrównanie deficytów rozwojowych, wzrost samooceny, nabycie przez takie osoby zachowań prospołecznych, a także nabycie umiejętności komunikowania się, podejmowania decyzji i asertywności. Podjęte działania pozwoliły osobom zdrowym przełamać bariery, zrozumieć i zaakceptować osoby niepełnosprawne, oraz traktować je z godnością i szacunkiem. Dzięki przeprowadzonej inicjatywie wzmocniony został wizerunek osób niepełnosprawnych, jako pełnowartościowych członków społeczeństwa, którzy potrafią korzystać z możliwości uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp. w środowisku, do którego przynależą, z jednoczesnym naciskiem na rozwijanie sprawności psychoruchowej niezbędnej w różnych sytuacjach życiowych. Pełne emocji i sportowych wrażeń rozgrywki przy gorącym dopingu koleżanek, kolegów i opiekunów wyłoniły najlepszych graczy. Osoby dopingujące poczuły, że są potrzebne, że ich wsparcie dla koleżanek i kolegów jest bardzo ważne.

Przewidywane oddziaływania długofalowe to przede wszystkim integracja osób z niepełnosprawnościami ze społecznością lokalną w szczególności poprzez:
- włączenie osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne,
- podtrzymywanie umiejętności zachowań i kompetencji społecznych zgodnych z oczekiwaniami, formami i normami społecznymi,
- przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami,
- nabywanie umiejętności współdziałania, pełnienia ról społecznych w grupie, pokonywanie trudności.
Ponadto nastąpiła integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami, chorych psychicznie i ich rodzin z osobami sprawnymi, co w dalszej konsekwencji sprzyja przełamywaniu stereotypów i wyrównywanie szans w różnych aspektach życia, zapobiegnie zjawiskom marginalizacji, wykluczenia i regresji społecznej. Projekt przyczynił się do umocnienia sieci oparcia dla osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, sprzyjał wymianie doświadczeń oraz dał szansę na aktywne włączenie się osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne małopolski.

Powiat Olkuski dostrzega potrzebę wpisania na stałe w "kalendarz" Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych. Realizacja tego przedsięwzięcia wiąże sie z posiadanymi środkami finansowymi. Powiat Olkuski będzie kontynuował niektóre działania realizowane w ramach projektu. W maju br. zorganizowano ponownie obchody Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych, które zorganizowano wspólnie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej działającymi na terenie Powiatu Olkuskiego.

Działanie I 5 maja 2015r. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu - MOSiR Czarna Góra.
Działanie I 5 maja 2015r. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu - MOSiR Czarna Góra - konkurencja sportowa "Rzut kaloszem"
Działanie I 5 maja 2015r. Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Olkuszu - wystawa w galerii BWA w Olkuszu - "Dotknąć sztuki" - prace artystyczne wykonane różnymi technikami plastycznymi przez osoby z niepełnosprawnością z terenu powiatu olkuskiego i chrzanowskiego
Działanie II 14 maja 2015r. -Dni otwarte Środowiskowych Domów Samopomocy Chrzanów - Babice; Zajęcia integracyjno - artystyczne z podopiecznymi ŚDS oraz ich rodzinami – Babice
Działanie II 28 maja 2015r. -Dni otwarte Środowiskowych Domów Samopomocy Chrzanów - Babice; Integracja przez taniec – Chrzanów
Działanie III 22 czerwca 2015r. - Turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych w Olkuszu - MOSiR Olkusz.
Działanie IV 30 czerwca 2015r. - Piknik fotograficzny z osobami niepełnosprawnymi w Płazie
Działanie V 10 września 2015r. - Konkurs karaoke Środowiskowych Domów Samopomocy - MOK Olkusz
Działanie VI 23 września 2015r. - Festyn integracyjny w Powiecie Chrzanowskim
Działanie VII Biuletyn wydany po zakończeniu realizacji wszystkich działań zawierający ich opis i fotorelację.

Komentarze (0)