Utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie

Projekt trwa od: 15/07/2016 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Powiat
Powiat Ostrowski
Osób z niepełnosprawnością
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Inne
 • Nie zawarto partnerstwa na etapie utworzenia WTZ , jednak wyłoniono organizację pozarządową, która będzie prowadziła WTZ
 • Środki własne
 • PFRON

Na terenie powiatu ostrowskiego brak jest Warsztatu Terapii Zajęciowej. Kilku mieszkańców powiatu jest uczestnikami WTZ na terenie innych powiatów. Po rozeznaniu potrzeb stwierdzono, że istnieje duża potrzeba utworzenia tego typu placówki. Na dzień dzisiejszy zainteresowanie uczestniczeniem w WTZ zadeklarowało ok. 60 osób. Utworzenie  WTZ na terenie powiatu ostrowskiego ma ogromne znaczenie dla rehabilitacji społecznej i  zawodowej osób niepełnosprawnych  na terenie powiatu ostrowskiego.

Powiat Ostrowski  jest w trakcie realizacji tworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie, który będzie przeznaczony dla 40 uczestników.  Wyłoniono organizację pozarządową, która będzie prowadziła placówkę. Na WTZ została wydzielona  część budynku, w którym obecnie mieści się Zespół Szkół Specjalnych. WTZ będzie usytuowany na trzech kondygnacjach, w odnowionym i przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych lokalu. W listopadzie 2015 r. skompletowano dokumentację techniczną i złożono do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wniosek o dofinasowanie przedsięwzięcia w ramach dofinansowania robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), dotyczących obiektów służącyh rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Powiat uzyskał dofinansowanie do realizacji zadania  w wysokości 641 561,42 zł  Środki te w niemal 50% pokryją koszt przeprowadzenia robót budowlanych związanych z adaptacją lokalu. Pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu powiatu ostrowskiego. Przewiduje się , iż  WTZ w Starym Lubiejewie rozpocznie działalność w grudniu 2016 r . 

Rezultaty utworzenia WTZ w Starym Lubiejewie: 
- poprawa infrastruktury społecznej w powiecie;
- zwiększenie dostępności do form terapii dla osób niepełnosprawnych;
- aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych;
- poprawa jakości życia uczestników oraz ich opiekunów poprzez zwiększenie ich aktywności, wzrost kompetencji społecznych, umiejętności życiowych oraz podniesienie kwalifikacji , zwiększających ich szanse na rynku pracy.

 

W dłuższej perspektywie utworzenie WTZ stwarza szanse na aktywizację osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez terapię i przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy oraz wyposażenie ich w umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku. 

Po uruchomieniu WTZ zakłada się jego wieloletnie funkcjonowanie.

Komentarze (0)