Aktywni mimo barier

Projekt trwa od: 00/00/0000 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
świętokrzyskie
Górno
Gmina wiejska
Gmina Górno
Całej społeczności
 • nie dotyczy
powyżej 100
Lokalny
 • bez ograniczenia
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Nie dotyczy
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

Zjawisko niepełnosprawności występuje niezależnie od miejsca zamieszkania, warstwy społecznej czy wieku. Znacząca liczba osób niepełnosprawnych zamieszkuje także na terenie Gminy Górno. Ostatnie dane statystyczne z GUS pokazują, iż teren Gminy Górno zamieszkiwało 1639 osób niepełnosprawnych. W obecnych czasach obserwujemy znaczący wzrost liczby osób niepełnosprawnych. Niestety znaczna część społeczeństwa nie dostrzega potrzeb tych osób, takich jak dialog, troska, akceptacja. Wynika to przede wszystkim z niskiej świadomości otoczenia, które błędnie postrzega niepełnosprawność. Stwarza to konieczność realizacji działań wspierających zarówno na rzecz osób niepełnosprawnych, jak i ich otoczenia. Biorąc pod uwagę powyższe, Gmina Górno podejmuje inicjatywy zmierzające do zaprzestania postrzegania niepełnosprawności jako „tabu”, problemu społeczeństwa oraz przełamania barier społecznych wobec tych osób.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wpisuje się w cele operacyjne Strategii Rozwoju Gminy przyjętej Uchwałą Nr LIII/416/2014 Rady Gminy Górno z dnia 29 września 2014 roku. Zgodnie z zapisami ujętymi w Strategii, Gmina Górno postawiła sobie za cel zwiększenie aktywności obywatelskiej i włączenia społecznego osób niepełnosprawnych. Podejmuje działania zmierzające do tego, by żaden z mieszkańców nie czuł się wykluczony, w szczególności mieszkańcy o słabszej pozycji, takie jak osoby niepełnosprawne. Kolejnym dokumentem wyznaczającym kierunki działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest przyjęta Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Górno z dnia 30 grudnia 2014 roku Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Górno na lata 2015-2020. Jednym z postawionych w niej celów jest zwiększenie dostępu infrastruktury gminnej dla osób niepełnosprawnych oraz z ograniczeniami w funkcjonowaniu. Istotne jest więc podejmowanie i kontynuacja działań mających na celu prawidłowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin w społeczności lokalnej

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Jachowej od 2006r. oferuje zajęcia muzyczne, plastyczne, integracyjne, porządkowe, rehabilitacyjne oraz treningi terapeutyczne. Obecnie 26 podopiecznych uczestniczy w licznych zawodach, wycieczkach i programach edukacyjnych. W budynku ŚDS niezależnie funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia.
- Oddziały Integracyjne w Szkole Podstawowej w Leszczynach od 2012r. W szkole uczą się dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które mają do dyspozycji pedagoga, logopedę, a także 2godz. tyg. rewalidacji.
- Oddziały Integracyjne w Gimnazjum w Zespole Szkół w Bęczkowie od 2015r. oferujące zajęcia specjalistyczne z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną: zajęcia w ramach rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej i logopedycznej, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji.
- We wszystkich szkołach zamontowane podjazdy w celu likwidacji barier architektonicznych.
- Zakup Busa marki VW w 2015r. do przewożenia osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Na zakup samochodu Gmina pozyskała 77 tys. zł z PFRON.
- Udział w 2014r. w projekcie Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno przyczynił się do wyposażenia 4 gospodarstw domowych z problemem niepełnosprawności w sprzęt komputerowy wraz z dostępem do Internetu.
- Imprezy kulturalne w miejscach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych np. coroczny festiwal piosenki turystycznej i przyrodniczej w hotelu ECHO w Cedzynie działającym na rzecz osób niepełnosprawnych z którym wielopłaszczyznowo współpracujemy od lat.
- Bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne wraz z dowozem dla niepełnosprawnych mieszkańców organizowane dzięki umowie zawartej przez Wójta Gminy Górno z Powiatowym Centrum Usług Medycznych. Niepełnosprawni skorzystali już z ponad 1000 zabiegów.
 - Pozyskanie z PCK w 2015r. trzech rowerów rehabilitacyjnych przystosowanych dla niepełnosprawnych w różnym wieku z terenu Gminy Górno.

Powstanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej dało możliwość samorealizacji  Podopiecznych. Do zauważalnych efektów działania ŚDS niewątpliwie należą: poprawa samooceny, chęć do działania, poprawa relacji z rodziną i najbliższym środowiskiem, usamodzielnienie (w miarę możliwości), wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej, wzrost zainteresowania sposobami spędzania wolnego czasu, poprawa kondycji fizycznej, zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju, wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych, zainteresowanie uczestników w zajęciach zorganizowanych z których starają się jak najwięcej zapamiętać a zdobytą wiedzę wykorzystać w praktyce.
Funkcjonowanie Oddziałów Integracyjnych umożliwiło uczniom niepełnosprawnym rozwój społeczny, jak również zdobycie wiedzy i umiejętności z grupą rówieśniczą w najbliższym miejscu zamieszkania. Wartością dodaną funkcjonowania Placówki jest wzrost tolerancji oraz uwrażliwienie na problem niepełnosprawności w społeczności szkolnej.
Zakupiony bus dla osób niepełnosprawnych pozwolił na poprawę standardu usług komunikacyjnych świadczonych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Górno,  dla których przeszkody te były szczególnie dotkliwe. Wpłynął także na ograniczenie barier społecznych jak również kulturowych.
Projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonym wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy Górno” wpłynął na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób z powodu niepełnosprawności. Osoby te, poprzez szkolenia, nabyły umiejętność korzystania z komputera oraz Internetu.
Dzięki prowadzonym rehabilitacjom osoby niepełnosprawne poprawiły sprawność ruchową, w szczególności kondycję fizyczną oraz wzmocnienie mięśni.
Wszelki udział osób niepełnosprawnych w lokalnych wydarzeniach stwarzających okazję do aktywnego udziału w nich osób niepełnosprawnych przyczynił się do zmiany sposobu postrzegania tych osób w społeczności lokalnej.

Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej wpływa na zmianę świadomości społeczeństwa wobec osób niepełnosprawnych a także zmianę świadomości samych osób niepełnosprawnych na własny temat. Odzwierciedla się to m.in. w nabyciu umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości społecznej a także w dostrzeżeniu możliwości aktywnego działania zwiększającego poczucie kontroli nad własnym życiem. Jest to jednak proces wymagający czasu i permanentnej pracy, którą nadal zamierza prowadzić Ośrodek.
Szkoła Podstawowa w Leszczynach planuje rozbudowę o pomieszczenia specjalistyczne dla pedagoga czy logopedy. W samorządzie panuje także przekonanie, że tylko dobrze przygotowana kadra jest w stanie w pełni wykorzystać bazę dydaktyczną.
Z tego powodu rokrocznie przeznaczane są znaczne środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Kadra Placówki systematycznie zatem szkoli się w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zakup busa przyczynił się do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych umożliwiając im aktywne korzystanie z oferowanych form wsparcia oraz spędzania czasu wolnego.
Wyposażenie gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych w  zestaw komputerowy z Internetem przyczyni się do wzrostu umiejętności posługiwania się tym sprzętem. W dalszej perspektywie zapewni dostęp do niezbędnych źródeł wiedzy, jak również wzrost możliwości znalezienia pracy.
Rowery umożliwią aktywny tryb życia oraz przyczynią się do poprawy ogólnej kondycji fizycznej.
Rehabilitacja przyczyni się do zwiększenia sprawności fizycznej a tym samym poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

Działania podejmowane przez Gminę Górno na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są z zamiarem ich długofalowej kontynuacji. W związku z tym starania Środowiskowego Domu Samopomocy nadal ukierunkowane będą na podnoszenie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia, co być może pozwoli niektórym uczestnikom Domu na podjęcie zatrudnienia. Ponadto ocena realizowanych działań podejmowanych w ramach funkcjonujących Oddziałów Integracyjnych potwierdza potrzebę ich kontynuacji. W związku z powyższym wszelkie realizowane w nich formy, regularnie wzbogacane o nowe pomysły będą kontynuowane w przyszłości. Aktywny udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym możliwy jest w dużej mierze dzięki ograniczeniu barier komunikacyjnych, co potwierdza potrzebę zapewnienia dla nich usług transportowych w kolejnych latach. Realizacja zadania  możliwa jest dzięki posiadaniu busa zakupionego specjalnie dla przewozu osób niepełnosprawnych.  
Gospodarstwa domowe osób niepełnosprawnych zostały na stałe wyposażone w sprzęt komputerowy.
W związku z dużym zainteresowanie osób niepełnosprawnych bezpłatnymi zabiegami rehabilitacyjnymi w przyszłości również planujemy organizować tego typu inicjatywy.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej tuż po odebraniu nagrody za zajęcie I miejsca w III Konkursie Tańca Osób Niepełnosprawnych w Sandomierzu w 2015 roku. Organizatorem konkursu był Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu. Celem turnieju była społeczna integracja osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zachęcanie uczestników do systematycznej pracy nad przezwyciężaniem własnych słabości.
Finał Projektu ,,Od niepełnosprawności do samodzielności" w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej realizowanego wspólnie z Fundacją Miśka Zdziśka “Błękitny Promyk Nadziei”. Uczestnicy projektu otrzymali Certyfikaty ukończenia kursu, co sprawiło wszystkim ogromną radość i satysfakcję.
Wizyta Miśka Zdziśka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Woli Jachowej. Podopieczni Ośrodka przekazali nakrętki, które zbierali przez trzy miesiące. Oddając plastkikowe nakrętki mogli pomóc innym potrzebującym osobom chorym i niepełnosprawnym, dzieląc się odrobiną serca i wrażliwości. W czasie spotkania z Miśkiem Zdziśkiem panowała fantastyczna atmosfera, pluszowy gość brał udział w zabawach i rozdawał słodkie upominki.
Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy z Woli Jachowej w Parku Rozrywki i Miniatur “Sabat” w Krajnie. Największe wrażenie wywarł Plac św. Piotra, wieża World Trade Center, Wieża Eiffla, piramida Cheopsa.
Uhonorowanie złotym medalem przez Wójta Gminy Górno uczestnika Integracyjnego Turnieju Rekreacyjno-Sportowy pn. „Wszyscy Jesteśmy Sportowcami”. W turnieju odbywającym się w Zespole Szkół w Górnie startują niepełnosprawni, podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Jachowej. Sędziami konkurencji są uczniowe ZS w Górnie. Zawody przebiegły w sportowej atmosferze i bardzo sprawnie. Wszyscy zawodnicy startowali w każdej z konkurencji, choć byli o różnym stopniu niepełnosprawności, a niektórzy na wózkach.
Dziewięcioosobowy samochód marki volkswagen, przystosowany do przewożenia osób niepełnosprawnych. Samochód może zabrać ośmiu pasażerów, lub sześciu pasażerów i wózek inwalidzki.
Występ uczennicy w Szkole Podstawowej w Leszczynach z Oddziałami Integracyjnymi

Komentarze (0)